11/21/15

Admirazión

Admirazión

Bel dia
nos asentaremos
chunto a o mar,
amor.

Sabremos que yera berdá
e no un suenio
a luminaria que como un sol
iluminó lo templo d'os nuestros peitos.

Me güellarás
con o güello de l'alma,
me darás en una unica carizia
o escoscato deseyo
que en Dios fuimos sembrando.

Cantarán os paxaros
as cantas que soniemos
en asperanzatos zielos.

Bel día,
e tal begada ya siga güe,
contemplaremos o fruito
de totas aquellas simiens de besos
que fuimos plantando en as nueis
como ninos d'amor.

Bel día
as olas bendrán a o nuestro encuentro
ta dar-nos o suyo regalo:
os nuestros aniellos.

Te güellaré
con os güellos que besés
dende tan luen,
atrabesando ozeanos.

Bel día, o lusco
se fará poesía en o mar,
con rosas e bisas de perfumos,
con nusatros caminando
entrelazatos por a placha,
as mans chuntas,
con cuerpos que s'aturan
e s'abrazan,
con miradas ofrendatas
a la bida.

Bel día,
piel chunto a piel,
alma en alma,
daremos grazias por iste amor
que naxió como imposible estrela
e que sembrando a cada inte
en o sulco d'a inozenzia
s'ha tornato en un miraglo,
en aunión inmaculata.

T'aimo, e tu m'aimas,
e o brilo d'os güellos
por nusatros fabla.
Bi ha amors tan grans
que pasan a bibir en una tierra
que no conoxe a distanzia,
do con luz se forma e creya
lo que con fe admira l'alma,
o corazón ye astí parola que reza,
ye una planta que en Dios naxe,
ye a flor d'Udumbara.

Chuan Chusé Bielsa Alquézar