11/13/16

Por amor

POR AMOR

por amor
uno aima lo imposible

por amor
no importa guaire a feredá

por amor
debantamos o corazón a o zielo

en nusaltros tot aima
e sospira o peito

bocha las suyas alas
por amor

l'au derrotata
e debanta o buelo

a distanzia ye una estrela
que nos clama

por amor
biachamos en o biento

sobre as olas emboiratas
por tronadas

en Dios somos biachers
ubiertos a miraglos

dexando-nos lebar
sin más deseyos

somos a canta
libre d'a mar

por amor
somos ya o suenio

que soniamos
a berdá que aimamos

güellos eternos
besatos

por amor
somos a luminaria que aguaitamos

a bida ye una placha
ta o balién en l'ozeano

somos naufragos
que Dios reculle con as manos

replecamos
que tot ye estato retrobato

a güellata
contempla lo buscato

sentimos a parola
por la que tot estió creyato

un chardín
nos aspera con os suyos fruitos

e astí en o zentro
a o costato

l'árbol d'a bida

Chuan Chusé Bielsa Alquézar