10/17/16

O poema SÓLO I ORO rezitato

10/16/16

Güellos d'o zielo

Camín enta azuls
Foto: Chuan Chusé Bielsa

Güellos d'o zielo

güello lo zielo
d'o tuyo corazón

e ya me i quedo

como un paxaro
con as alas crebazatas
que o bardo enrebulló
dimpués d'a tronada

agora será o tuyo aliento
l'aire que me debante
enta uns altros azuls

os míos güellos tu los prenerás
redimirás as güellatas
que se tresbatión entre tantos miraches
os míos güellos tu los ferás grans
como los d'un nino negro e bien polito
con as suyas lunas y estrelas
brilando en tierra nueba
compasiba e inozén

e me foi mirada de l'amor
flor que florex
eternamén

e si arribo en tu
dimpués d'incontables naximientos
será ta güellar-te
ta beyer con a luminaria que tu eslichas

ya plegué dica la ultima
puncha funda d'istos suenios

ranca-me-la aimata
zarra muertos güellos
ubre ninetas
en o branquil d'o tuyo regno

e que remana yo astí
con ubiertos misterios
con miraglos de besos
e amors sin cansera

con os tuyos sols e amoroseos
con ubiertas finestras
enta lo eterno
con a tuya musica

ya m'alueñé masiau d'o tuyo zielo
e perén a pelleta endolorita
fue carnuz ta l'au d'o infierno

tantas
tantas begatas no güellé a o tuyo zielo
e fue tanto lo sufrimiento
que cremó lo corazón
que replequé ya o chuego
e ya no i quiero chugar más

prene-me en a tuya compasión
amor mío
e que retorne en a bondá
d'o tuyo peito

da-me o cuerpo que tu eslichas
y emplena la mía alma con l'aliento
d'a tuya luminaria
naxeré en tu e seré lo que tu sigas

paxaro muerto e ya sin güellos
de raso pobre a la fin
e ya solenco
en as mans d'a tuya redenzión
dexa-me amor mío
ser tu en o tuyo zielo

Chuan Chusé Bielsa Alquézar

10/14/16

Casetica ubierta a o zielo

Casetica a o canto d'os trigos
Foto: Chuan Chusé Bielsa

Casetica ubierta a o zielo

antis no yera asinas
pero agora

aimo

a mía bida fracasata
o mío tiempo malfurriato
en a no-cosa
as feritas que sangran
por a mía alma
e que ya sólo
curará un amor desconoxito

antis no yera asinas
e teneba bergüeña
d'a mía alma crebazata
con tronadas de glarimas tristas

antis
quereba en ista bida
debantar una casa
en un mundo sin tu

pero agora aimo
a mía casetica escachata
en os yermos
e cuan l'aire me fa bella bisita
troba las puertas d'a mía armita
bataleras

e ye a calentor mía
perén una orazión

agora aimo
cualsiquier imperfeczión
u taca en as personas buenas
en os sers muito marcatos por os años
en os umildes sers
que s'amanan a l'amor
que dentro alzamos

agora aimo
perditas nueis que buscan una aurora
libros malmesos e paisaches destruyitos

t'aimo amor mío
a tu que bibes
t'aparar grazias goyosas
en l'albandono a lo sagrato

yo no sé e nunca he sapito
bibir aquí abaxo
e ye ta yo un palazio
una casetica esboldregata

yo no sé res d'utilidaz
e prenié o camín falso
de prebar de bibir en o mundo
d'o profeito
luen d'a libertá

pero güello
totas as mías erradas
e también las aimo

agafa-me d'a mano
nobia dibina
portia-me en o tuyo país
e que yo baiga dexando
os míos laberintos de desasperanzas
as dolors e tristuras
que emplenón os míos lagos
d'as más foscas auguas

sin tu tot ploraba
e tot lo se minchaba la tronada

paisaches en calma
aguaita agora la mirada

bagabundo en o zielo
con tu i feré a mía casa

Chuan Chusé Bielsa Alquézar

10/11/16

Bonica faina

Mas escachato en o lusco
Foto: Chuan Chusé Bielsa

SÓLO I ORO

Qué bonica faina:
escribir o tuyo nombre
letra a letra
en o mío corazón,
amar-te,
aguaitar-te.

Iste ye agora o mío treballo:
marchar en os camins,
beyer plegar l'airera
que te canta,
besar-te.

E dexo lo mundo
ta estar chunto a tu,
e si me mancan cosetas
con tu seré pobre,
muito rico seré
en a tuya riqueza.

E si de yo t'alexas
t'asperaré,
t'alzaré en un libro
perén ubierto,
t'abrazaré
en os árbols d'o zielo,
ascuitaré as tuyas fuellas,
te leyeré a o canto
d'as mías gatas goyosas
en as tardadas d'agüerro u ibierno
e será o mío fogaril o tuyo recuerdo,
tanemientres o sol
me traye os tuyos besos
en os suyos labios rosas.

E por tu estaré solenco,
me feré muito biello,
m'oblidarán toz,
perdito en l'oblido
continaré asperando
l'aurora d'os tuyos güellos.

E asinas seguirá la mía bida
dica o día en que plegue
en o tuyo país
como lo ser más goyoso,
porque en tu sólo bi ha un oro
compasibo e infinito,
e ya no importa guaire a pobreza
si en tu puedo bibir.
Tot amor i trobo.

Dimpués de dondiar tresbatito
por os desiertos d'o cosmos
trobé o tuyo chardín.
Sólo i oro.

Chuan Chusé Bielsa Alquézar

9/26/16

Inte d'amor

En l'ortal perdito
Foto: Chuan Chusé Bielsa

Intes ta l'aimata

Iste momento
ye ta tu,
ta o tuyo amor.

E asinas quiero
que sigan toz os míos intes:
amoroso, inozén deseyo,
fuego en lo que soi
e dexar tota altra flama
que amorta o tiempo.

Que no me retanten
os paisaches sin amor
que a begatas amanexen en o zielo
e son tronadas que arredolan
con infiernos o mío aliento;
a güellata tuya, corazón,
ye tot lo que yo tiengo.

Iste momento ye ta tu,
e que con tu se'n baigan ya ta cutio
toz os camins d'o mío tiempo:
iste ye o mío churamento.
E que o chelo d'os silenzios
amorte con tristuras
tot l'amor que alzo en os adentros
si me'n fuese yo por altros bieros.

Enta os campos
que en o zielo tiengo
debanto a mirada,
allí quiero dexar pensamientos,
sulcos e deseyos, toz os intes
dexaré en o granero
d'amors d'a mía aimata,
ya no puedo endurar
más agüerros, más ibiernos
en ista bida masiau aspra,
simién seré en os zielos ya sin tiempo
y en una luminaria d'un bientre sagrato
naxeré de nuebo,
abaxo, abaxo s'irán chelando
totas as güellatas qu'endrezé
enta chardins de muertos suenios,
que os míos cansos güellos
sigan de nuebo los d'un enamorato,
que renaxcan beyendo
a escoscata cara que yo aimo,
que a mía aimata por yo beiga
os camins d'o zielo
e asinas yo con ella
marche en alto.

Somos un miraglo
con milenta güellos
fitos en lo bueno,
con milenta brazos
un danze danzamos
con fuellas e zielos
cantando-bolando
en dibinos chuegos,
ombre-e-muller a la fin aunitos,
retrobatos,
un unico aliento
en inte sagrato
se ye feito luz e ba fablando;
un árbol en alto
creyamos, refemos
en o chardín d'Edén,
amor en lo eterno.

Chuan Chusé Bielsa Alquézar

8/23/16

O poema ESPULLATO AGÜERRO rezitato

8/22/16

Allá en alto

Lo reyal
Foto: Chuan Chusé Bielsa

ALLÁ EN ALTO

A la fin, en o lusco,
buscamos un amor
dentro de nusaltros
e allá en alto.

Ye ibierno
e tot está ya panso:
iste cuerpo, os suenios
que soniemos en a primabera.

A la fin, os beranos
se cremón en un zaguer inzendio,
os aires de l'agüerro
se'n lebón totas as fuellas.

Allá en alto
he sembrato los güellos
y en iste corazón esboldregato.

Tot lo que debanté aquí
lo debanté con palla e bardo,
con tristuras e fracasos.
Sin un siñalín de compasión
o tiempo iba radiendo
los míos suenios en plantar-los.

E prebé de debantar
os paisaches más politos,
enamorato,
e aquí quereba fer un paradiso...
Dimpués, a bonico,
de seguida beniba la tronada
con piedra e rayos
e tot quedaba raso,
como los trigazals muertos
por a desasperanza.

Agora, amor, aquí abaxo
cosa ya no planto,
os míos güellos son simién
en sulcos d'altros campos
e cautibo zielos luminosos,
paisaches aquí ya no ensoneo,
toz los beigo en unibersos
sin escarnios.

Libre, con maletas de polbo
marché enta la mía patria en alto,
crematos dexé aquí os míos días,
e fueras d'una luz
cosa quererba recordar d'o mío paso
por tanto furo fuego.

Si benise l'airera que yo aimé
li dizirba que se'n lebase
a mía muerta bida
por as planas e sasos
e pueyos que adoré
enta una mar que tot oblida,
que tot ixo que sufrié
(tanto, tanto...)
en as auguas fuese una glarima.

Agora güello en alto
e dentro en l'alma mía
e ya no me retanta
en os esternos mundos
ixo que en o fundo ye zenisa.

Agora, amor, en tu planto
lo unico que he guardato
dimpués de tanta guambra
e traiduría,
en os tuyos campos
perén crex una eterna luminaria
e tot brila.

Chuan Chusé Bielsa Alquézar

8/17/16

O poema PERO AGORA DUERME rezitato

8/8/16

Pero agora duerme

Soniando
Foto: Raquel Jiménez

Pero agora duerme

t'he asperato
pero encara duermes

yes a o mío costato
t'acarizio e sientes

os didos orando
t'acarizio e beyes

un alba de goyos
que biene biachando

t'aimo e t'aimo siempre
amor

pero agora duerme
tan e mientres aguaito

os tuyos güellos ensoniando
dexa que contemple

lo que yo más aimo
dexa que te reze

antis que despiertes
e baigas dexando

os mundos que mueren
dexa que besando

con luz que te quiere
baigas remerando

lo que yes
luz que en amor creye

siempre t'aimaré
con tu yo danzando

de tiempo no entiende
qui perén ye aimando

dexa que te bese
un inte sagrato

una cosa siente
o corazón enamorato

t'aimo e t'aimo e t'aimo
boi dizindo terne

pero agora duerme
mientres plega l'alba

soi o sol que biene
con luz que te clama

soi a tuya calma
alma que te quiere

pero agora duerme
un poquet aimata

dexa que te beile
dexa que yo güelle

o sol d'a tuya cara

Chuan Chusé Bielsa Alquézar