9/17/17

En o mío país

Foto: Chuan Chusé Bielsa

En o mío país

En o mío país
tot alienta entalto.

En o mío país
regna la reina
de l'amor.

En o mío país
tot ye un danze
en libertá.

Toz os sers i son libres
e no son martiriziatos.

E si belún fa mal,
s'achenulla l'alma
e demanda perdón.

A fiesta nazional
ye, en o mío país,
reverenziar a vida,
no añader más daños
ni dolors a la esistenzia.

Tot reza
en o mío país.

¡Cuánto aimo
ista alta tierra!

En o mío país
bi ha exerzitos
invenzibles: sólo
bi ha, a la fin,
una fuerza.

En o mío país, os paisaches viellos
son veneratos como eglesias
e as casas son santuarios
con finestras ubiertas
enta estrelas de silenzio.

A lengua ofizial,
en o mío país,
ye a lengua viella
d'o corazón,
umilde, tota feita
ta fablar con o infinito.

A mía alma acubillo
dentro d'istas buegas;
ye a mía fortaleza.

Aquí bi ha orazions
cuan dentra la tristeza
e sólo bi ha puesto
ta un goyo que puya
dende una fuen eterna.

Viene a nuei
e m'aduermo deseyando que o buen Dios
perén eslicha lo millor ta la mía tierra
e que bendiga a la mía reina
de l'amor, e cuan despierto
grazias doi
por amanexer en ista luz.

No tiengo querenzia
difuera d'ista inmensa
alba,
que cada inte seiga
un altar ta onrar-te,
patria,
que perén Dios t'alze
en os suyos uellos.

© Chuan Chusé Bielsa

9/4/17

O poema PORQUE PERÉN YO T'AIMO rezitato

9/1/17

Iste corazón nuestro

Foto: Raquel Jiménez Núñez

Porque perén yo t'aimo

Si marchases
bel día
yo me'n irba por os disiertos mons,
astí do lo silenzio
tien a suya radiz.

Si te'n fueses
por uns altros camins,
amor,
tenerba muito luen
una casa asperando-me
arredolata de paisaches oblidatos,
con salas meditando
e silenzios orando,
una lentor d'agüerro
venirba con as oras tristachas,
libros viellos
amorosiarba con os uellos
pensando en tu,
aguaitarba por finestras sin luz
roseras sin rosas, gatas salvaches
en o chardín de polvo,
te veyerba a vegatas
en rayadas doratas de recuerdos
a la tardada
u en chisletas amorosas
de plevidas que son besos,
esborrando oblidos.

Tot en yo protesta e plora
cuan me faltas,
o estomago mío
siente un revolvino
d'angunias e tristuras
que no marchan
cuan no puede cualque día
u cualque nuei
saper de tu.

A desasperanza
apareix cuan no bi yes,
allora soi paixaro
por os zielos d'un azul
que se pareix a tu,
me'n voi buscando a tuya luz,
porque perén yo t'aimo.

Si os míos uellos
ya no tenesen
qui querese uellar-los,
si os míos labios
ya no tenesen
qui querese besar-los,
yo me'n irba enta un país
de calmos aires
e de divinos luscos
ta en tu siempre amorosiar-los,
sentir a o mío costato
a mía muller buena.

Si bel día
no podese trobar-te
volarba allora
enta la tuya esenzia:
plevidas lentas
fablando-me d'amor
con gotetas e perfumes
d'inozenzia.

T'ascuitar-te yo me'n irba
enta selvas sagratas de silenzio
e te ferba fiestetas
recorrendo zielos
e abrazando vientos,
en as fuellas bochando-se
sentirba o tuyo rezo,
a tuya voz besando,
e sentirba goyos e sonrisos
en as cantas d'os paixaros,
e cuan venise a nuei,
a bonico, a bonico,
nos aimárbanos
en o leito d'as estrelas.

E asinas, amor mío,
yo perén estoi vivindo
en tu,
e asinas, uella
iste corazón nuestro,
iste disierto
que ye ortal de luz
cuan plega l'alba
e troba chuntas istas almas.

© Chuan Chusé Bielsa

8/30/17

O poema CHESÚS ENTRE OS TRIGAZALS rezitato

8/23/17

Un biello poema en prosa en aragonés

Foto: Chuan Chusé Bielsa

Uluru

En as maitinadas, cuan o sol ye blanco-negro en o esmo, perén canta en a pinada d'o rabal (a o canto d'a cambra de yo) lo paxaro despierto. Bi ha encara brancas bibas y flors y gratuidá. Alabez sólo ye reyal ixa canta... Puede l'aire esbolaziar por as finestras d'a casa _cuasi_ albandonata. Pueden recuerdos lexanos en as carreras secas _como fuellas_ tornar de sopetón debuxando mans, trucando puertas. Puede que en o rectanglo d'os días, en as cambras esternas d'a bida encara brilen luzes tristas... ¡Ixo rai! Agora se siente esclusiba la canta dorata, a gola funda d'un paxaro d'edaz, dillá d'a muerte que secutió los templos como fuesas profanatas.

A canta d'as nueis diz: "Bende os trofeyos d'o egoísmo, bende os suenios d'atros obligatamén bibitos, bende os días que talloron en siñals allenos; en astrals de luz trobarás l'aduya d'esistenzia, estronca tantismo tiempo malfurriato, dalla la tuya cullita de foscors, desfá en a mesa d'o sacrifizio as parolas de diaples que tornoron en sangre os sons de dios y d'a nineza. Bi ha simiens d'una zerteza: baxo napas amariellas d'agüerro ye amán a tuya primabera. Ó, biene, torna, os mons y os güellos sin de midas, como Ulurus por adorar en a inozenzia, t'asperan en renunzias paradoxals, as pisadas d'a nuei ya marchan con tu enta l'amanexer que aculle o día. Y a l'inte..., a l'inte soi can, soi fuego en espelungas primichenias, a l'inte soi a reyalidá d'as fadas blancas, a l'inte plebidas en un zielo ecuatorial; soi l'aire que asume o bolito d'o esprito d'o despertar." A canta diz parolas d'alba, a canta ye bonica como un cuerpo que no tocaré, a canta no muere con o paso d'os beranos, a canta fa esclatar o tiempo y creya ondas d'unibersos en danze d'amor. A canta arrigue, quererba dar muesos a la polideza.

"Ascuita. A tierra que pisas en o yermo, crepazata, plena de camins como cullebras en o güembro de güeso, estió bandiando un mar azul que encara alienta en o silenzio. Siente. Bi eba olas que con as suyas bocas amorosiaban dalfins boladors de superfizies, bi eba azuls que dengún no alufraba, porque os sers bibiban ya entre azuls, s'afogaban as canseras sobre abisals aldas zelestes. Siente. No sólo bi eba mars. Atros Ulurus amostraban sobre as auguas dibinas caras; yeran islas polidismas, Ulurus de flors acuosas, de palmas laminando as plachas blancas, Ulurus multicolors como álbums insulars d'infanzia, con traquitos de bida en cada roca, en cada matullo, a cada inte; astí y allá brilaba o día esuberán como bientres u peitos de lei. Pero tamién, ó sí, acucutaban siñals d'a bida renobata: coscaranas _cascas de cuerpos_ dexatas tal begata por tartugas marinas, pelletas resequitas de cullebras, ausenzias en crepazas. Asinas doncas, planetas de luz baxo mars d'estrelas, gorgollos en a fuen d'a bida. Y una mesma esistenzia infinita".

Diz a canta: "L'alba crexién clama a Uluru. Os güellos despiertos claman a unos güellos de Humboldt, a un bolar de paxaros amariellos _canarios salbaches y libres_, en goyosa multitú, sobre islas de Montaña Clara, Graciosa, Alegranza, tierra guanche. L'alba crexién ye a promesa d'Uluru: no bi ha gabias en os zielos internos. No ye trista ista promesa: no son os mapas de fuesas, as lunas de paper, o puzle que o zerebro no remata d'acotraziar, no ye a buega d'a muerte, tan sólo ye a bida puyando enta os zielos, tan sólo ye a fe en o infinito, tan sólo lo cosmos marchando enta o gran corazón unibersal..."

Me despierto, ubro los güellos e me debanto d'o leito. Ó, sí, Uluru.

© Chuan Chusé Bielsa

Nota.- Prosa poetica orichinal en aragonés. Fue publicata con anterioridá en 1993 en o libro editato por Publicazions d'o Consello d'a Fabla Aragonesa que replega os treballos premiatos en o I Premio Literario "Billa de Sietemo". Forma parti d'o treballo "Diez poemas. Un paisache".

8/21/17

Chesús entre os trigazals

Foto: Chuan Chusé Bielsa

Chesús entre os trigazals

Me'n iré con Chesús
por os camins amariellos,
entre trigos e disiertos.

Ubrindo uellos
e uditos,
a o pobre dando fruitos
e a qui no tien amor
o corazón.

No trobarez dengún
más bueno
que Chesús.

Si no ese apareixito
encara o nazareno
o mundo asperarba encara tristo
a plenitú.

E nos n'imos entre os trigos
con Chesús
e ya perén enta orizons azuls
marchamos en luz pura,
os nuestros corazons
plenos de tristura
trobón ya la suya cura
con Chesús.

E nos n'imos por disiertos
uellando enta altos zielos
e con luz e bardo e augua
ubrimos muertos uellos.

E nos n'imos con tu,
amor,
ta recullir l'alma
que perdiemos,
aunitos a Chesús
somos uno e somos buenos,
bi ha cullitas de miraglos.

Amor, iste ye o tiempo
de caminar con tu
en eterno sabado
por os camins d'o zielo,
Chesús,
ya sufriemos demás,
xordos e mutos e ziegos,
nos dies luz
e aquí nos tiens, con tu
e o nuestro pai
en a casa que busquemos,
a la fin
plenos de paz.

© Chuan Chusé Bielsa

Foto: Chuan Chusé Bielsa

7/24/17

O poema AVENITA EN L'AIRERA rezitato

7/19/17

O poema E TA QUÉ SIRVE A POESÍA rezitato

7/16/17

E ta qué sirve a poesía

Foto: Chuan Chusé Bielsa

E ta qué sirve a poesía

E ta qué sirve
a poesía
si no ye t'amar-te,
Dios mío.

E ta qué sirve
escribir poemas
si no ye ta onrar-te,
Pai mío.

E anque tenese un río
de politos versos
plegando en o disierto
d'o mío oblido,
de qué me servirban
si tu no i plegases,
si a tuya parola
no iluminase
o infinito.

Por ixo
torno a tu
e ya me i quedo,
sol d'o día mío,
e soi feliz asinas,
versos acubillo
que en tu brilan,
leigo e bebo chislas
de rosada
en plegar a tuya alba,
no quiero tener
más ritmo ni más calma
que a eterna voz
que siente l'alma.

E cuan plegan versos
enta yo como plevidas
dende foranos mundos,
si de tu no me fablan
anque seigan politos
me quedo desnudo
en o ibierno,
enrunato de fuellas
d'agüerros perditos,
remerando aquel tiempo
en que dondiaba en suenios
feitos de fuego e de frío.

Agora uello
fruitos d'un árbol
que s'enradiga eterno
en a tierra más buena
d'o regno d'a poesía,
e si versos escribo
que no seiga yo
qui los escriba
sino a man
que l'Amor guida,
e que a cullita mía
suya seiga
a la fin d'o mío día,
que el la impla
compasivo e sin cansera
con a luz d'a suya vida.

© Chuan Chusé Bielsa