6/1/19

Bibir con os muertos

BIBIR CON OS MUERTOS

Yo naxié
ta bibir con os muertos.

Os muertos
e yo
en a mesma casa...

Yo aliento
t'aimar a os muertos,
ta güellar-los con os gúellos
de l'amor,
ser danze e canzión
en o suyo país.

T'acullir-los
en o mío corazón.

Como mortichuelo
arribo,
birchen como un río en alto,
u como biello oblidato
(recuerdos tacatos de polbo),
con zarratos parpiellos,
con o refuse d'iste mundo,
con o desprezio
d'as luminarias falsas
que allá afuera rancan
pelleta, libianos, güesos,
brazos, didos, nasos,
labios sin besos,
peitos sin abrazos.

Yo naxco cada día
ta besar a os muertos,
t'amorosiar-los
como una bisa
a la tardada,
acubillatos por un altro sol.

Cuánta pena siento
por iste mundo do los diaples
chugan con mentiras e dolors.

Me'n boi con sers muertos
por paisaches muertos,
por camins esborratos,
baxo zielos muertos
me'n boi,
con busaltros,
amigos, amors,
busaltros que en ixe infierno
ya no tenez casa
e bibiz en altarias do un Dios
compasibo reculle a os muertos,
defuera de flamas e chelos,
ta cutio allenos a fuesas,
a oblidos.

Nos n'imos, nos n'imos,
luen, muito luen,
do sólo esistan os muertos
(os bibos).

A la fin, o goyo:
altizo granero
d'os ninos.

© Chuan Chusé Bielsa

4/2/19

Oblidata estrela

OBLIDATA ESTRELA

Si en a mía bida
s'espaldó
tot ixo
que debanté con a folía
d'os míos días,
remanes tu,
Amor.

E asinas teneba que ser.

Ya no caldrá asperar
a que plegue una altra ora
ta despedir-me d'as cosas.

Esborratas pizarras...

Tot me portió
a ser airera
que perdeba lo que aimaba.

Dondié
por perditos campos e carreras,
teneba por casa
lexanías e canseras.

E m'oblidé de tu,
a mía estrela.

E debanté castiellos, suenios
que yeran bombolletas
en un chuego d'a nineza.

Agora sí sé
lo que faré, crematas
as cullitas d'o tiempo,
marchón con escarnio
absurdos deseyos;
ta yo en iste mundo
tot se fazió biello.

De sopetón,
en o teyatro,
dimpués de l'auto zaguero,
una a una,
se fuon apagando
as luminarias,
e yo aquí espullato,
güellando enta o zielo.

Con tu me'n iré,
tu que sólo aimas,
con as tuyas alas
bolaré,
libre e sin más gabias,
ta ixe uniberso
sin espuendas,
astí
do perén brila
la oblidata estrela.

© Chuan Chusé Bielsa

Regalo de reis

REGALO DE REIS

Toz os días
rezibo
lo mío regalo de reis.

Grazias, Amor,
por fer-me albandonar
lo que nunca estié de yo.

E me'n boi por os camins,
espullato.

Boi perdendo as pelletas
de cullebra,
comprendendo
que aquí tot
ye un arrozegar-se por o polbo
e que rezebir milenta regalos
embolicatos en engaños
ye esbolustrar-se en ilusions
como miraches.

Toz os días
son o mío día de reis
e rezibo bel regalo: crebatas
as alas ta bolar en iste infierno,
cada día rezibo os míos
chuguetes d'infinito
e ista piel me se ranca;
ya no quedan glarimas
en o corazón.

Ta cutio dexo
lo alleno,
como mortichuelo
que dexó lo fuego
d'ista bida
muito luego;
marcha l'alma
enta lo eterno.

E arribará a la fin o día
d'o regalo supremo
d'a perda,
zenisas
de sopetón
serán manos,
piez, orellas,
labios, istos güellos,
tot
lo que parexeba cualque cosa
e no yera
que abrigallo d'años muertos.

Con tu a la fin,
Amor.

© Chuan Chusé Bielsa

7/8/18

Dentremos ya a casa

DENTREMOS YA EN CASA

Bi ha paisaches dentro de nusaltros
indescriptiblemén politos.

Bi son os puestos que soniemos.

En o corazón alzamos
ixe amor do se troban toz os zielos.

Pero seguimos rechirando
en campos allenos
que nunca no estión nuestros.

En miraches de planetas muertos
confiamos, e nos enluzernamos como aus
que volando s'esclafan cuentra faros
marinos de luminarias falsas
en as costas d'os ibiernos.

Viene t'aquí e da-me a mano,
amor, naufrago
en abisals infiernos,
imos-nos-ne do podamos aimar-nos,
no viaches más enta mars de mirallos
e tristismos puertos
feitos de dolors en a distanzia.

Viene, e no te'n vaigas,
amor, enta puestos
do l'alma
se fa escura e ta tu muero.

En iste tiempo
de l'Apocalipsis
remane aquí con yo,
l'arca d'a vida, ubrindo-se,
t'ofrirá o tresoro verdadero,
lo que perén busqués
luitando en furos fuegos.

No, no te dexaré marchar d'aquí
porque sólo yo t'aimo e te quiero,
como a un nino
te guidaré por altos vieros,
m'aguaitarás e seré ixa luminaria
que nunca no t'engaña;
un sólo sol somos e seremos.

Viene, ubre ixos uellos,
dentremos ya en casa.

© Chuan Chusé Bielsa

6/27/18

Chardín d'o silenzio

CHARDÍN D'O SILENZIO

Adedico
a mía vida
a o Silenzio.

Tot cubierto
de feritas,
cosa no quiero
saper de camins fols.

L'oro d'o tiempo
lo dexo en o sol
que adentro brila.

Ta cutio remano
en lo que soi,
alleno a mentiras
marabillosamén vestitas,
verenos en caxetas bien politas
de colors.

Tot ye un nugo de dolors
si a cara de l'amor
no contemplamos,
de zenisa
son os uellos que no oran.

Pleve
en o chardín d'o corazón,
sobre fuellas e flors
s'esbariza la vida,
se siente
una musica silenziosa.

© Chuan Chusé Bielsa

6/23/18

Zentro d'o corazón

ZENTRO D'O CORAZÓN

Estoi aquí, en o mesmo puesto
do amanexié
un romantico amor.

Como agora, empizipiaba
o verano, e adentro
musicas se bandiaban.

Estoi aquí,
e parex que un luengo tiempo
tien a durata d'una canta.

Cuan de verdá s'aima
viachamos con un viento
enta nusaltros mesmos.

Amar cal solamén
ta que se'n vaigan
fríos d'agüerro u d'ibierno.

E nos n'imos por a vida
como un paxaro por os zielos,
e no bi ha sulero.

Me trobo aquí de nuevo,
en o mesmo universo,
escribindo también versos.

O sol crema como allora,
anque agora, solenco,
aimo e quiero

ixa rosa
que nunca no s'amorta
con o tiempo.

Ya conoxié o misterio
de l'amor:
dar tot lo que tenemos.

A la fin pleguemos
en o mesmo zentro
d'o corazón.

© Chuan Chusé Bielsa

6/19/18

Amorosea

AMOROSEA

En o universo
d'o corazón me trobo,
e me dexo levar
en infinita mar
por o viento más calmo.

Amorosea.

Un sol, como fablando,
por a finestra dentra,
me uella e m'emplena
de carizias,
me despierta
como un alba
cuan truca en os uellos
disiertos. Ubro los parpiellos
e ya no bi ha uambras,
veigo
a luminaria que asperaba.

Amorosea.

Durante añadas
tot nuei parexeba
e no bi eba espazio
ta miraglos,
solamén yeran
azar e caos
a materia d'os días,
cutiana cansera
que tot embolica.

Pero en un inte viens
e tot cambea,
amor,
e sí bi ha miraglos,
se siente cómo va crexendo
en as carreras
una plevida buena
que plega dende alto,
e veyemos gotetas blincando
e levando-se tristezas;
ye augua
ta escoscar o corazón.

Amorosea.

Tantas dolors
bi eba en l'alma,
almario con inmensas
soledaz sin amor,
me perdié en os mundos
que no yeran de yo,
vendié o tiempo como un fol
ta comprar uambras,
ta enrunar, sin saper-lo,
l'arca santa,
e ya sin casa, por carreras allenas
cambeaba ultimas luminarias
por cualque moneda.

Pero yes venita,
alba, con altas
aireras e plevidas,
con parolas de sol
en as finestras,
e dexo, asinas, ilusions
que agora son zenisas;
viene o tuyo amor,
amorosea
o corazón,
yera muerto e ye tornato
a la vida
.

© Chuan Chusé Bielsa

6/18/18

Sobre os trigos

O sol se'n va.
Sobre os trigos, luzetas
de paradiso.

Chuan Chusé Bielsa

A cardelina

Sobre as enrunas
a cardelina vanta
cantas zelestes.

Chuan Chusé Bielsa