2/20/18

Leigo tranquilo Aloma (haiku)

Felizidá:
leigo tranquilo Aloma,
de Rodoreda.

Chuan Chusé Bielsa

2/18/18

Eterniza voz

ETERNIZA VOZ

agora ye a ora
de l'Amor

ye a ora
d'o poder verdadero

dentra
en as nuestras endormisquiatas
almas o Misterio

nos esveila
pronunziando
a eternidá

o tiempo
xuto e falso ya remata
e o infinito Tiempo
de l'Amor
ye d'a Luz una plevida

siente
dentro de tu
cómo a Vida
fabla en o Corazón

bi ha un alba
coloriata d'una Voz
que nax en o Silenzio

ya no ye posible amagar
lo que ye e será

as almas con l'Amor
puyan en o viento
d'a verdá

ya no cal asperar

ubre os zielos
e nos n'iremos
a volar

cremón alas e uellos
durante muertos sieglos
en o furno de satán

con mentiras se'n irá
por o camín d'o fuego
qui negó perén l'Amor

ta cutio vivirá
lo unico que esistió:
dende un eterno sol
a Voz d'o Ser creyando

a infinita bondá

porque ye plegato
un inte sin espuendas en a Luz
e una Parola
ye estata pronunziata
en o Corazón

© Chuan Chusé Bielsa

2/13/18

Enamorato de Catalunya

Foto: www.fotolog.com

ENAMORATO DE CATALUNYA

Enamorato
de Catalunya,
e asinas lo escribo
con o corazón.

Enamorato
d'a lengua catalana,
que aprendié cuan yera nino
dende Aragón;
en ella he vivito
dende allora
en o paradiso.

Enamorato
de l'altiza dignidá
d'as tuyas chens,
Catalunya,
d'a tuya paz enfrén
d'a verenosa puncha
de l'odio e d'a invidia,
d'a mentira
e d'a más fiera maldá,
d'a fuerza bruta.

Catalunya, dexa
que t'escriba
iste corazón.

Dende iste Aragón
amortato como fuego
e ya zenisa,
asimilato, rendito,
achenullato debán
de furos amos,
Catalunya, dexa
que te diga:

t'aimo,
t'aimo,
t'aimo.

E para cuenta, amor,
sólo se pierde u se gana
en o país d'o corazón, e tu,
Catalunya, enamoras
con a sola luz d'a poesía,
d'a cultura e a razón.

Catalunya,
dexa que te diga
una parola:

patria,
patria,
patria mía.

© Chuan Chusé Bielsa

Foto: www.enciclopedia-aragonesa.com

Cuentra la inchustizia e a maldá. Solidaridá con Catalunya.

2/6/18

Arriba Amor

ARRIBA AMOR

Arriba un inte
en que,
como en a muerte,
tot se'n va.

Tot menos Amor
e a suya bondá.

Arriba un inte
en que a soledá
viene como Airera
sobre l'alma,
tot lo escosca
e salva,
fuye
lo que parexeba
cualque cosa e yera
boira esfilorchata.

Remane Amor
en a suya casa.

Si Amor no esistise,
qué espullata estarba
ista tierra plena
de mentiras.

Arriba
un inte
en que tot s'esboldrega,
as vuedas finestras
un azul las imple.

Lo que parexeba vida
inmensa ferita
yera fura e trista.

Tu que perén vives,
Amor, arribas
e con luz nos curas.

E nos n'imos
por os camins d'a poesía.

© Chuan Chusé Bielsa

1/30/18

Lengua d'o corazón

LENGUA D'O CORAZÓN

Guerras se fizon
ta que s'amortase
o nuestro esprito,
a luminaria nuestra,
ta que no fablásenos
a nuestra lengua funda.

Grans poders tot lo fizon
t'amortar e callar
as purnas d'iste fuego.

Pero aquí acubillamos
a parola
que condenón a muerte.

Falsos
mayestros carrañón siempre
a o inozén nino,
umillón ista voz,
perén quison que ista luz
s'aventase ta l'oblido.

E cuántos e cuántos fusils
apuntón enta istos cuerpos:
quereban
que no en quedase un sacre
de nusaltros,
o nuestro unico aliento
lo quereban convertito
en un puzo de silenzio.

Pero, encara, amigo,
aquí somos, alentando
con parolas d'adentro
dende as casas bombardiatas,
dende os ambitos feitos
una anguniosa enruna por a guerra,
dende aquí perén luitamos,
dende as trincheras
d'o corazón,
ista voz
encara brila aquí en os labios
y en os uellos.

E perén
dende o reino
d'o más tristismo chelo
plega la violenzia más fura,
dende a muerte viene l'odio
a prebar de conquistar.

Amigo,
uella la tuya infinitú
e con parolas
carga armas d'alta paz,
con una alta chustizia
l'unico poder irá con tu
por mons e planas e ziudaz
d'o esprito que a la fin
serán quietú,
bel día o zielo
será azul,
sonrisará.

Qui t'aima
en un inte se vanta como un viento
e te quiere de raso despierto;
enrebullata en luz
una parola nax
e traye a libertá.

© Chuan Chusé Bielsa

1/24/18

Dexo

Volar
como paxaro u nino
en a luz d'a libertá...
Foto: Chuan Chusé Bielsa

DEXO

Dexo
lo mundo
e me'n voi
enta un disierto.

Dexo
que Dios trigue
o camín.

Devanto
los uellos: iste
ye o tuyo veire
pleno de silenzio.

Dexo
tot lo que quereba
por lo que tu deseyas.

Será
la mía vida
una tardada albandonata.

Una orazión
será cada inte
eterno en tu.

O mío sol
no será de fuego
de materia,
será azul
ta i volar
como paxaro u nino
en a luz d'a libertá.

O fogaril mío
no estará
feito en ista tierra
e as parolas mías
e a calor
que me sustiengan
serán tuyas, corazón,
traquetiando como a mar
d'a eternidá.

Dexo tot
lo que estió e lo que estará
e remano en lo que
soi e será,
tot lo crebés en yo, amor,
tot, e ya no tiengo cosa,
alleno soi
a cualsiquier riqueza
si tu no me la das
e sólo acullo en l'alma
a tuya plevida d'inozenzia.

Dexo
que m'impla la tuya luminaria
e ya amanexco.

© Chuan Chusé Bielsa

1/7/18

En altos mons

Yo digo amor
e me'n voi por os camins
que buscó l'Alma perén...
Foto: Chuan Chusé Bielsa

ETERNO FOGARIL

Millor no equivocar-se.
Saper o río de do viens.

Millor zentrar-se
en lo que yes.

Millor no meter
as asperanzas
muito luen.

Millor quedar-se
en l'Alma do naxiés.

E fer lo que cal fer
veyendo lo esterior
como un ayer que ya marchó.

Yo digo amor
a ixa flor d'Udumbara
que en nusaltros ye
e nunca mingua u crex.

Yo digo amor
e me'n voi por os camins
que buscó l'Alma perén,
e si bi ha nieu
será nieu de poesía,
e si bi ha sol
será sol d'eternidá.

Yo me'n iré
do una soledá
en altos mons
se torna eterna compañía
cuan s'achunta con o zielo.

Millor ser amigo
de l'amigo verdadero,
millor buscar l'amor
d'a unica vida.

Caye a tardi y en o peito
caye nieu.
E bi ha chelo
en o corazón,
esmolatos canchelons.

Amor,
una cansera inmensa
bi ha en yo
por tanto ibierno e sólo pienso
en una casa entre as estrelas;
caldrá replegar leña
en altas selvas
ta ixe fogaril
que en l'Alma aspera.

© Chuan Chusé Bielsa

1/1/18

L'altar de l'amor

Bi ha candelas
que creman en l'altar
d'a nuestra quiesta
armita de miraglos...
Foto: www.loveyourspouse.org

L'ALTAR DE L'AMOR

Luminarias en l'altar
d'a tuya alma,
muller bonica,
ixo veigo.

E t'acullo como placha
en a mar d'amor d'o peito,
bebo a luz
d'as tuyas auguas.

E amoroseo muito abonico
lo tuyo zielo,
soi a boira que en tu viacha.

E creyamos
o paisache más polito
cuan nos besamos;
ye un amor que danza
por os campos.

Te doi a mía vida
ta que en faigas un escoscato
corazón.

Cuan tristacho
me sentiba en as tardadas
grisas de l'ibierno
en a tuya calentor m'acubillaba,
cautivaba o nuestro amor;
en tu creyé.

E agora l'asperanza
aquí amanex, a o costato,
feita de luz e de nineza,
mar e placha e sol en alto
brilan
en un maitín que en l'alma ye
de primavera.

Uei ye o primer día
en una añada nueva
e o primero que foi
ye escribir unas ringleras
ta tu, aimata,
que fas de cada inte una eterna
carizia, un templo en a paz
d'una alta airera,
as nuestras almas rezan
e asinas ya nos n'imos
por o camín que dios deseya;
bi ha candelas
que creman en l'altar
d'a nuestra quiesta
armita de miraglos.

E achuntamos as manos:
olas de luz en ista mar
plegan orando.

© Chuan Chusé Bielsa