3/28/17

ser en tu, amor (poema en prosa)

Lago Wanaka, Nueva Zelanda
Imachen: www.pinterest.com

ser en tu, amor

ser dengún ta naixer en tu e ser tot, ser esclau d'a dama más bonica, e antimás con una polideza que no amague más uambras u ardiens lagos, que no seiga simple bafo u fumo en un día que remata

en a tardada más tardana s'endevina una luna más dura que a roca más indiferén, bi ha foscors e angunias que tot quieren afogar; da-me as tuyas mans, doncas, salva-me d'iste río royo que desemboca en un chilo sin vida, en un mar sin ondas ni escumas

uella-me, claror eterna, seré esclau d'una uellata, amorosea-me con luz, cal que mire os tuyos uellos, cal que mire as tuyas mans, a tuya vida que no mingua, ser augua en un planeta que renaix, prengo l'aniello que bi ha en o tuyo dido, sólo tiengo iste tresoro, reflexos d'un nuevo melico, vida zanzera, muller de compasión, que debantas una casa de paz en un inte, en o zentro mesmo de l'amor

prene o mío corazón con a tuya voz de luminarias e no deixes que truquetíe entre esboldregatos callizos retuertos en perditas nueis, u baixo lo cremazo d'o más furo verano, d'unas flamas más que ardiens, prene a mía alma, fe d'ella una chisleta en a frescor d'a tuya fuen, caños de delizias en un sin-tiempo de nineza, ye tot lo que aspera iste branquil e ista sete e iste frío que van aturando-se a bonico a o costato tuyo, como unas mans que enta tu s'aturan asperando, tallatas e sangrans

plega en a mía casa, enziende una a una las lampas en as cambras desolatas, ye plegato lo tiempo, parolas plantarás como simiens en os míos yermos, torna recordanza tanto oblido e amoranza tanto polvo de tristura en as venas, torna seguranza tanto umano tierratremo sobre carne e tiempo que ploran chilando (infernals rituals de matazías)

torna en residenzia de l'amor ista falsa mía de palla umeda, ista falsa ya cuasi espaldata por una muerta airera e a más concreta ausenzia, traye chuegos d'amorosiatas colors como aquellas plevidas de besos en as carreras d'a nineza, con o suyo arco sanchuán en uns uellos coloriatos de sonrisos, con as botas nuevas, blancas, ya me cansé de plevidas escuras de novallas en nueis que no rematan, da-me os tuyos chuegos d'alba, álbums do tu alientes, puzles que tu emplenes, puedes creyar-los en un inte con parolas sembratas en a luz

te clamaré amor e asinas quedará tota la mía casa iluminata, te clamaré alba e quedará asinas a vida mía devantata, te clamaré con toz os nombres con que tu quieras que te clame, parolas-augua que arruxien e alimenten a radiz d'iste árbol ya cuasi moredizo, no deixes amor mío que quedemos perditos aquí como uambra en un destín de fuego, que vienga la gola de l'oblido ta que perdamos tota vida, o tuyo amor fa que aimemos un camín enta un día de verdadera luz, que deixemos a carrera enta o mazelo, tantos cuitiellos, escurinas e verenos en l'altar d'a feredá

da-me onestos labios, amor, da-me parolas escoscatas e danzes de poesía, da-me un despertar de nino a o tuyo costato, si me uellas yo d'amor seré un sonriso, da-me sols, e cuan arribe a tuya alba misteriosa, yo quererba devantar-me en un nuevo naiximiento, en tu amor, e deixar ta cutio tanta tiniebra, ixo quiero, sentir cómo me vas clamando como luz que tot renueva, devanta-te, devanta-te, amor mío, has dormito muito e tot yera un malsuenio, viene con yo, siente a mía alma que t'abraza

Chuan Chusé Bielsa

3/23/17

A melodía d'os dos

Raquel Jiménez Núñez

A melodía d'os dos

Dó yes tu,
dó,
que en ista maitinada despierto
e no te veigo.

Aquí está plevendo
a melodía d'os dos:
murmurios
e besos d'amor.

As auguas
van tocando lo teito
d'a mía casa,
buscando-te
como yo te busco a tu
en ista distanzia,
sentindo a frescor
suave d'a nuei.

As auguas
van orando, soniando,
fablando con amor.

Acostata en o leito
aspero a luminaria
d'os tuyos uellos.

De sopetón
atura la plevida e siento
solamén gotetas d'augua
que cayen
como pisadas mansas
en a casa d'o mío corazón,
e astí yes, amor.

Raquel Jiménez Núñez

Traduczión dende o castellano
feita por Chuan Chusé Bielsa

enta tu emigran aus (haiku)

L'amor ye ixo:
dende o melico
enta tu emigran aus.

Chuan Chusé Bielsa

paixaricos e almendreras (haiku)

chelor de marzo
        me fan duelo
paixaricos e almendreras

Chuan Chusé Bielsa

3/19/17

Muller eterna

Muller eterna

astí van os amors falsos
siempre una falsa
polideza
e frías mans e falsos labios
e tristura e suenios imposibles
perén negando besos
perén negando abrazos

sin parolas
dulzes u amables

astí va
un aire vano que nos guida
por a no-cosa enta desiertos
con sete inacabable

perén bi ha en l'alma una sequera
d'ixa augua que buscamos

eterna plevida d'escarnios
caye siempre en istas tierras
sin oasis
con engaños
e se rezibe arena
cuan l'alma pide abrazos
e nos quedamos a la fin
como viellos
abandonatos
en a soledá

astí son
os labios e as mans e os uellos
d'ista mascara

fosco mirallo evaneszén

falsas luminarias
falsos zielos
boiras falsas
fuyen de desiertos
sin deixar gota d'asperanza

e dimpués torna la rabia
e as más furas tronadas
correndo arriban
sobre caminans
en sasos sin emparo
sin alcorzes ni masadas
sin parolas ni miradas
compasivas
sin un bocau de luz
que calme l'alma

astí vas
falso amor
cavando fuesas infinitas
astí con goyos
afogatos en pozos
sin redenzión
con mans inútils ta carizias
sin uellar nunca
allá do bi ha vida

astí vas sin sentir o corazón

e tot asinas ye un desierto
una plana d'enrunas e de uesos

pero agora
aimata mía
amor
a tu te uello
e sólo en tu paro cuenta
a tu sólo te veigo
e asinas sólo aspero
que a bonico baixes dende os zielos
d'a inozenzia

con a tuya compasión
irán marchando
as uambras que cusió
tanta tristeza

muller de l'unico
universo verdadero
plegas e nos das
lo que busquemos
tanto tiempo

muller eterna
plegas e nos das
o más sinzero beso
que arriba con o viento

l'alba nos abraza
e nos redime a calma
d'a tardada con silenzios

fruitos eternos
descubre o lusco
en l'árbol de l'alma

en o peito
rechita l'alegría

e nos n'imos
amor
con tu de compañía
deixando ya ta cutio
lo que sin aturar
enverenaba o corazón

e deixamos de ser
mendigos en o polvo
deixamos de buscar
más goyos en o planto

no somos más esclaus
d'os amors falsos

e te damos
amor
tot lo que tenemos
devantamos
os nuestros uellos cara o zielo
e no bi ha miradas
catando enta os ibiernos

una plevida mansa
en os campos va cayendo

en o chardín de l'alma
una primavera va naixendo
e tot l'amor que somos
e perdiemos
torna a la vida

Chuan Chusé Bielsa

3/18/17

ti amo ti amo (haiku)

ti amo ti amo
me torno uei una canzone
     amore     e t'aimo

Chuan Chusé Bielsa

augua brincando en a galleta (haiku)

uerto d'a nineza
augua brincando en a galleta

radiz

Chuan Chusé Bielsa

Estoi aimando

Raquel Jiménez Núñez

Estoi aimando

Yo estoi aimando
por primera vegata en a mía vida...
Tu m'amostrés
lo que ye o verdadero amor.
No puedo deixar de pensar en tu,
dentro de yo
brila o tuyo recuerdo.

Con tu quiero vivir, e quiero aimar-te
como a primera vegata
que te trobé,
aimar-te eternamén.
Tu yes o sol, a luna e o zielo
que iluminan os míos días
con ixe amor que sonié.

Yo te siento...,
ye cualque cosa espiritual
que no saperba esplicar,
tu yes ixo que li cal
a la mía vida.

Da-me o tuyo amor
e leva-me en o tuyo mundo,
desfá ista distanzia
que me desepara de tu.

E l'aire me traye suavezas
e orazions d'o tuyo ser:
m'implo d'amor e bondá.

E viacho a o tuyo corazón
e m'aduermo en o tuyo peito
con a canta más tierna.

Raquel Jiménez Núñez

Traduczión dende o castellano
feita por Chuan Chusé Bielsa

3/17/17

cuan remata la tardada (haiku)

o millor inte:
bisasbesos
cuan remata la tardada

Chuan Chusé Bielsa