2/21/17

O poema PLEVIDA EN O PARADISO rezitato

Asperando veyer-te

O camín e a cullita
Foto: Chuan Chusé Bielsa

Asperando veyer-te

Por qué
uellar tantas
enrunas.

Por qué no marché
enta tu, amor,
cuan encara purnas
e machicos sols
bi eba en a mía vida,
cuan as mías flors
no s'eban plenato
d'as más furas punchas.

Por qué no ir-se-ne
luen, muito luen,
enta la galaxia tuya,
por qué no cambear os días
plenos de vuedos
e d'angunias,
por qué no aimar camins
sin más canseras,
do lo silenzio aime sin tristuras,
do fable una voz pura
sin más penas.

Que aquí no me quieran
ziudaz de quimeras
ye a mía fortuna,
me'n voi con l'airera
en un danze libre
de vozes e fuellas,
que as parolas d'ella
me charren e quieran,
ixo voi buscando,
que m'aimen os labios
d'ixa que yo aimo,
muller mía eterna,
que yo sólo siga
rezo que la besa,
que yo sólo siga
uellos que la uellan.

E seré goteta
d'a suya plevida
cayendo en planeta
perdito y en paz,
chisleta de vida
en l'augua d'a mar,
estrela que brila
en a eternidà.

En tierra
espullata e solenca
con yo lo silenzio cantará,
en maitins de nineza
e de calma,
en tardadas sin fin orarán
luminarias, aireras.

Cuan dengún
de nusaltros s'alcuerde
en a escureldà,
bataleras as puertas
de l'alma s'ubrirán
asperando veyer-te.

Chuan Chusé Bielsa Alquézar

2/8/17

Nino en o paradiso

Nino en o paradiso

A calders pleve
por os camins d'a infancia,
pero camino yo
por o centro d'a mía vida.

O cielo ye grisenco,
pero dentro un sol
fa o día goyoso,
ristolero;
a o costato brila
o mío amor.

Aquí abaixo
caye fura la plevida,
grans charqueras e regallos
implen os camins,
pero en campos altos
fan goyo e son musica
os arrigachuelos.

L'airera e as auguas
van aquí golpiando
lo mío cuerpo,
pero yo descanso
baixo un claro cielo,
baixo un verde árbol,
ya sin más angunias.

O bardo
aquí va emporquiando
lo calcero, os pantalons
chupitos,
a plevida va enganyando
por toz os costatos
iste batiaguas griso e royenco
tan chiquet.

Yo en un día calmo
camino
con la que yo aimo.

Fa dos días
cumplié anyos,
e ya sé que o tiempo
fa pansas sin priesa
as ropas de l'alma. Pero
d'ixo cosa ya no importa,
somos lo que aimamos,
con cuerpos de cielo,
e anque aquí sigan plorando
desenganyos,
e anque viengan suenios
con mirallos tristes,
si imos aimando
lo que perén vive,
l'amor que no muere,
no bi ha ya enganyo.

Luz, ta tu ye perén
tot lo que yo tiengo,
ta tu son os míos uellos,
os míos sentitos
e istas dos manos
ta ir-te amorosiando
con firme respeto,
en días sin tiempo
aquí nos querremos
y en os mundos altos
seremos ta cutio
dos enamoratos.

Amor mío, invía-me
gotetas aimando,
a tuya voz e a canta
que vaigan a mía vida
despertando.

E siento lo ritmo e a frescor
d'o tiempo d'a infancia,
d'aquellas musicas y encantos,
e siento l'alegría
de veyer-lo tot cubierto
por aquel arco San Chuan
que me cuacaba tanto,
luminarias de miraglos,
tanemientres os regatiellos
corren como ninos,
goyosos van cantando,
brincando e chugando
por camins e costeras.

Por os paisaches que aimo
tot remata e comienza,
os míos anyos de tristezas
se'n son itos
e ya no en queda cosa
d'aquels laberintos
que fizon marchar a nineza
a un país de luenyanías.

Agora, amor, camino
seguindo los tuyos pasos,
como seguiba
cuan yera muito nino
a mi pai por chiquetas endreceras
en yermos, selvas u sasos.

E mi pai s'iba chirando
de cabo cuan
e sonrisando me diciba:
¿me sigues?,
tu perén mete ficacio
e para cuenta
por dó voi pisando,
yo sé cara dó imos.

Pero dimpués, espisguardato,
se tresbatión os míos anyos
e a mía vida,
e marchón as colors e as alegrías
que tanto yo eba aimato.

Agora a tu te sigo,
amor,
e sólo en tu paro cuenta.
Naixco
e soi de nuevo un nino.

E tot torna a tener
en un inte de miraglos
a perdita inocencia,
luminarias de paradiso.

Chuan Chusé Bielsa Alquézar

1/16/17

A mirada

As ondas
Foto: Raquel Jiménez

Yo sólo vivo t'aimar-te

Amor, me foi esclau
d'os tuyos uellos.

No deixaré
a mirada en altros puestos,

a tuya cara
ye tot o mío paisache.

Vida, tot
defuera de l'amor

ya ye perdito,
yo sólo aliento aires

d'o tuyo cielo altizo.
Si me tresbatié en a solenca

uambra d'o planeta más luenyano,
si estié fillo

d'o enganyo,
me foi esclau

d'a tuya voz.
Agora te contemplo en plenitù

e siento los traquitos
d'o tuyo corazón,

asinas soi e miro
lo que miras e yes tu.

E te uello
en as estrelas d'o infinito

e me ficas en os didos
aniellos de luz,

e t'aguaito en mars d'azul
sin altras mars:

ondas vivas e danzants
me trayen a tuya choventù.

Amor, te uellaré
e te uellaré

e ya sólo sabré
uellar-te,

seré mirada,
infinitù,

vendrás
a buscar-me,

tot de yo
s'amortará, naixeré en tu:

yo sólo vivo t'aimar-te.

Chuan Chusé Bielsa Alquézar

1/11/17

Saper que yes feliz

Frescor
Foto: Raquel J. N.

Saper que yes feliz

No bi ha felicidà
tan gran ta yo
como saper que estás bien.

Que yes feliz.

Que existes e a tuya luminaria
imple o día de tot goyo.

Quan tu m'aimas
e yo t'aimo
totas as tronadas
que fan o suyo niedo
en o mío peito
se tornan esbols de paixaros
libres en o cielo.
Me bandeo en as altarias
e aliento l'aire perfumato
d'una frescor de novia.

E dimpués canto
y en una fuella blanca
ta tu escribe a mía alma,
bi ha una fiesta de parolas
en recordar os tuyos labios
sonrisando, fablando-me,
dicindo-me "yo t'aimo".
E allora o poema rematato
firmamos con un beso.

Sin tu, yo querese en os yermos
deixar os míos pasos,
abandonar-me a un dios
que marchó muito luen
e me deixó desemparato.

Sin tu, perrecallos
por vestitos e una armita vueda
serban prou ta la mía vida,
en as clochas d'os desiertos campos
beberba o recuerdo d'a plevida
que nos fue acubillando
en os días sagratos,
en o tiempo sin tiempo
en que tot yera un miraglo.

Pero... te veigo, amor,
ristolera de nuevo, a o mío costato,
e admiro los tuyos uellos
con a inocencia
con a que o sol, naixendo,
a la tierra a bonico va besando,
e ya tot tiengo,
plenizo e honrato,
soi o más rico
entre toz os pobres de l'Aimato.

E se torna la mía armita
de sopetón palacio
divinizato en a uellata tuya,
e vestindo-me con a tuya vida
se torna o mío saso
chardín de l'alegría.

E rezamos,
e l'Aimato también reza
con nusaltros, e a plevida
vien pleniza de musicas
amorosiando con gotetas
a dos enamoratos,
e allora s'escribe
en un inte sagrato
lo miraglo:
una unica mirada ye uellando
un sólo corazón iluminato.

Chuan Chusé Bielsa Alquézar

1/8/17

Tuyos son os míos uellos

Uellos d'amor
Foto: Raquel J. N.

Tuyos son os míos uellos

Deixaz-me
un trocet de cielo
inocent, a calma
d'a color sin nombre,
a luminaria
d'a nineza mía.

A mirada fita
en a libertà;
ya no voi mirando
una altra cosa.

Me cansé ya
de trobar
tanta tristura,
me tresbatié
en chelata luna.

Deixaz-me en a casa
d'o mío corazón,
ya pensé demás,
de solución
no en trobé denguna,
a mía mirada
se perdió en distancias;
que agora, pura,
renaixca
aguaitando uns uellos...

Deixo que l'amor
torne en a mía casa,
me perdono
e o chuego abandono
de buscar sin causa.

En tu tot lo tiengo,
aimata,
que enta tu me'n vaiga
en viento d'o esprito, en goyo
paixaros en l'alba
oran e dan gracias,
eternizo día
con tu se devanta.

Acullo a mirada tuya
e tot brila
en a mía alma,
e ya no bi ha tristuras,
tot ye luz d'amor e sin angunias
exteriors, a vida
veigo retrobata.

Tota paz alzamos,
corazón,
e ya no nos enganyan
mirallos luenyanos
defuera de l'uno.

Busco
y en l'inte trobo amor,
se tornan as miradas
oracions: tuyos
son os míos uellos.

Chuan Chusé Bielsa Alquézar

1/6/17

Segundo naiximiento

Rosamor
Foto: Chuan Chusé Bielsa

Segundo naiximiento

En l'alma
solament s'alienta
un gran amor.

Agora ya sé
que a dolor se'n va
como boira preta
en día claro
en as varellas.

Sapemos lo que sapébamos,
muller eterna,
e somos os mesmos que ayer,
ni millors ni peyors,
ni más dolentos ni más buenos.
Pero lo nuestro cielo
tien huei a color fresca
de l'alba.

Somos lo que veyemos,
e agora con os tuyos uellos
yo te veigo,
amor,
con a tuya luminaria
tot ye dreito
e no me pierdo.

Se sienten en l'alma
sonrisos, e tien o día
l'asperanza
d'o nino más bueno.

Yo no entendeba
quan yera chiquet
o por qué d'o sexo,
podendo amar siempre
a tierra e o cielo.

Luz, con a mía alma
en a tuya Alma
fébanos l'amor;
tot yera perfecto.

Sufriemos demás,
dentro de nusaltros
somos lo que yéranos, lo mesmo
que sapébamos sapemos,
pero lo nuestro fillo
enta la vida va naixendo
e agora
con precura l'atendemos
e no podemos tresbatir-nos.

Ta dormir bi ha un tiempo
e ta despertar
un altro tiempo va venindo.
Como un nino
o sol d'o corazón
por l'horizont ya va salindo
e ye un segundo naiximiento.

Chuan Chusé Bielsa Alquézar

1/5/17

O poema BIACHERO EN O PARADISO rezitato

12/16/16

Arriba un día

Paz a la tardada
Foto: Chuan Chusé Bielsa

Miraglos

Arriba un día
en que una musica
de luz nos fa puyar
enta o supremo amor.

¡Astí bi yeras, vida,
en o mío corazón!

En a tuya companyía
vibro, e tot cambea.

También un mal viache
que pareix eterno
remata. Viene,
aimata, e imo-nos-ne por os camins,
como feba Chesús,
a fer miraglos.

Miraglo ye amar-nos,
miraglo ye que comience cada día
con bonicas parolas
dende os tuyos labios
amorosiando l'alma mía.
Con tu me'n voi cantando
por a vida, iluminato.

Imo-nos-ne, amor,
a danzar por os espacios
sagratos sin más penas, imo-nos-ne
como bezonas almas
e chóvens sin más anyos,
también o goyo vuela
e vienen ánchels
que por nusaltros rezan, paixaros
en as plachas d'a mar
d'a eternidat
cantando plegan con voz nueva.

Da-me, vida, a mano,
con tu quiero ir vibrando
e asinas ir deixando
tanto e tanto enganyo, volando
seré cardelina sin más gabias
e ta tu cantando
seré libre,
uella-me con uellos e labios,
besa-me con luces e tactos,
seré ixe que vive
perén ta tu e sin aturar un inte
te va honrando,
miraglo dezaga de miraglo
s'irá esveilando a bonico lo que somos:
divino oro,
almas brilando
sin cosa más que amor;
toz os malos suenios se'n irán por os camins
oblidatos.

Amor, t'aimo,
aunito a tu
principia un día eterno,
e tien ixe día a color d'os tuyos uellos,
ye tot un dance en goyo abandonato,
luz que puya entalto
e creix dende dentro de nusaltros.

Miraglos.

Chuan Chusé Bielsa Alquézar