6/19/18

Amorosea

AMOROSEA

En o universo
d'o corazón me trobo,
e me dexo levar
en infinita mar
por o viento más calmo.

Amorosea.

Un sol, como fablando,
por a finestra dentra,
me uella e m'emplena
de carizias,
me despierta
como un alba
cuan truca en os uellos
disiertos. Ubro los parpiellos
e ya no bi ha uambras,
veigo
a luminaria que asperaba.

Amorosea.

Durante añadas
tot nuei parexeba
e no bi eba espazios
nunca ta miraglos,
solamén yeran
azar e caos
a materia d'os días,
cutiana cansera
que tot embolica.

Pero en un inte
viens e tot cambea.
amor,
e sí bi ha miraglos,
se siente cómo va crexendo
en as carreras
una plevida buena
que plega dende alto,
e veyemos gotetas blincando
e levando-se tristezas;
ye augua
ta escoscar o corazón.

Amorosea.

Tantas dolors bi eba
en l'alma,
almario con inmensas
soledaz sin tu, amor,
me perdié en os mundos
que no yeran de yo,
vendié o tiempo
como un fol ta comprar uambras,
ta enrunar, sin saper-lo,
l'arca santa,
e ya sin casa, por carreras allenas
cambeaba ultimas luminarias
por cualque moneda.

Pero yes venita,
alba, con altas
aireras e plevidas,
con parolas de sol
en as finestras,
e dexo, asinas, tantas ilusions
que se tornón zenisas;
viene o tuyo amor,
amorosea
o corazón,
yera muerto e ye tornato
a la vida.

© Chuan Chusé Bielsa

6/18/18

Sobre os trigos

O sol se'n va.
Sobre os trigos, luzetas
de paradiso.

Chuan Chusé Bielsa

A cardelina

Sobre as enrunas
a cardelina vanta
cantas zelestes.

Chuan Chusé Bielsa

Flamas doratas

Verdes ayer,
son uei flamas doratas
os trigazals.

Chuan Chusé Bielsa

6/13/18

Ababolera

Foto: Chuan Chusé Bielsa

Frescor d'agüerro,
anque ye primavera,
ababolera.

Chuan Chusé Bielsa

6/11/18

O mío poema EREMÍA rezitato

6/10/18

O poema YE POLITO LO SILENZIO rezitato

6/8/18

Ye polito lo silenzio

Foto: Chuan Chusé Bielsa

YE POLITO LO SILENZIO

Ye polito lo silenzio
e que solo tu fables,
dios mío,
en o corazón.

Ye polita la vida
cuan tot ye orazión.

Marchón ilusions
como suenios.
Sólo brila la luz
de l'amor.

A la fin
quedas tu,
dios eterno.

Ye polito lo silenzio
e sentir a quietú
d'a tuya voz,
un susiego sin taca
en os campos de l'alma,
o zielo azul,
como en aquels veranos d'a nineza.

© Chuan Chusé Bielsa

5/31/18

San Macario

SAN MACARIO

Bendito seigas,
Macario en as altarias,
ubierto a os infinitos
silenzios, a la Parola
que ye amor e paradiso.

Bendito seigas,
Macario, paz amorosa
en a tuya armita blanca,
vivindo en luminarias
a vida más goyosa.

A os tuyos piez,
Macario, ye ixe mundo
que a la fin nos dexa
espullatos e sin cosa.

Macario, eslichiés
a o Pai, a o Esprito e a Chesús,
eternas rosas:
perén ufren
felizidá e aromas
en chardín que nunca
no s'amorta.

A la fin tot ye alba
puyando ta o mon tuyo,
Macario, en a tuya
armita luminosa.

En a tuya casa,
Macario, alienta la pureza
e i trobamos a corona
de María la Gloriosa,
as mans nos damos como alas,
naus e olas
vuelan enta os zielos.

Macario, en Dios
perén os uellos,
o corazón ora,
en iste día tot reposa
de tanta trista
cansera,
feliz agora
la vida.

© Chuan Chusé Bielsa