5/28/17

Mai d'amor

Foto: Chuan Chusé Bielsa

Mai d'amor

En l'amor,
as mais son
os mons más altos
d'a Tierra.
O suyo amor
besa o zielo.

En l'amor,
as mais son
como a primavera.
En ellas
renaixe tot de nuevo.

En l'amor, as mais
forman o más bueno
d'entre toz os árbols,
ixe que ye santo
e da un fruito eterno.

A mai ye a vida,
a ella o buen dios
le dio o suyo amor,
e d'amoroseos
ella lo imple tot.
E ofreixe una mai,
de baldes,
abrazos e besos,
desveilos, treballos,
tot lo fa una mai
por veyer a os fillos
medrando e contentos.

Tan plenas as mais
son d'amor d'os zielos
que por un sonriso
en labios de fillos e nietos,
por veyer-los
marchar
por o buen camín,
regalan
tot ixo que alzan
en l'arca d'o peito,
vida e corazón.

Cosa no valdría
iste mundo nuestro
sin ixos diners
que claman amors.
E d'ixos tresoros d'adentro
en son bien plenizas
as mais,
en as suyas almas
oro deixó dios,
de seguida nuestro
ye lo que les dio
e ta ellas
cosa no se'n guardan,
por ixo en os zielos
son as más aimatas,
e cuan reziben
bel amoroseo,
e cuan un poquet,
a vegatas, les pagan
con a unica moneda que ellas
conoixen e gastan
dan a dios as grazias
con o corazón.

© Chuan Chusé Bielsa

5/26/17

Por os camins d'amor

Foto: Raquel Jiménez Núñez

Por os camins d'amor

Yo sólo tiengo
diners d'amor,
soi pobre
dillá d'o mío dios.

Yo sólo viacho
por camins de luz
que van enta o sol
d'a vida sin fitas.

Da-me a mano,
reina mía,
mena iste corazón
enta zielos.

Yo ya sólo viacho
por a vía
d'os tuyos uellos;
ye a mía redenzión.

Rico soi
e pobre de vez,
rico cuan te veigo,
pobre si me'n voi
d'o tuyo costato.

E asinas no viacho
nunca guaire luen,
me quedo en a fuen
d'os tuyos miraglos.

E asinas en frescors de labios
m'aturo, descanso besando,
e asinas en uellos brilando
brolla una orazión.

Qué pobre soi,
dios mío, si bels intes
no me fa companyía
la mía reina,
qué pobre
sin viaches d'amor,
cuan ya no la veigo

Pero viens ta yo,
esposa mía,
con paz m'iluminas
e ya no m'esbarro,
con tu tot lo tiengo.

E asinas
nomás viacho entalto
por camins que aimo.

Bonica mía,
con os tuyos uellos
contemplando vas o Corazón,
e ya i voi plegando.

© Chuan Chusé Bielsa

Foto: Chuan Chusé Bielsa

5/12/17

Naixer en o paradiso

Fotos: Raquel Jiménez Núñez

Naixer en o paradiso

E vas por os camins
con o tuyo amor,
e as colors
brilan con más goyo por do pasas,
naixen bendizions cuan uellas tu,
sonrisan flors e nos fablan
con perfumes, nos plega
una sinfonía de musicas
de rosas e azuls,
royos, vrioletas en l'alma,
verdes d'asperanza,
l'amariello d'os tuyos sols,
negros frescos en a nuei
con plevidas que nos aiman.

E te'n vas por a belleza d'a vida,
e a os sers más bonicos
te trobas cuan caminas,
e no importa guaire
que vaigas por camins
xutos u fangosos,
os uellos e sonrisos
d'os tuyos ninos inozens
tornan bardo u polvo en infinito oro,
son ánchels que tot implen de claror.
Yo contemplo ixos uellos
que tu trobas
e uellatas de divina claredá
fan que sólo quiera aimar.

E vas por os camins, amor,
e a eternidá
con tu quiere quedar-se
astí por do amaneixes,
dios quiere baixar e visitar-te,
recullir a tuya luminaria
ta la suya alta carroza,
e si fuese común a dignidá
d'a tuya inozenzia,
e si s'estendillasen como albas
as tuyas luminarias de bondá, o corazón
d'o mundo deixarba de plorar,
os verenos d'as tristuras no existirban,
nos uellarba
dios: en un inte
somos paz.

Veyer-te ye sonrisar
de felizidá, e caminar
por os camins d'o tuyo amor
ye olorar un perfume de musicas.
E tanimientres oras
zarras os uellos ta besar
cada noteta que a plevida más funda
nos invía
dende un zielo de delizias,
vibrando en dios
fas que naixcan mans e didos
como gotetas que acarizian.

E danzaremos, amor,
me deixaré levar
por a tuya bondá,
cuan brilen os tuyos uellos
aprenderé de tu e sabré volar,
cuan sonrises viacharemos
por as boiras
aimando como ninos,
dando chiros e más chiros
despertaremos en a mar
d'os amans, sentindo aus en alto
e ondas de sospiros.

Cuan bel día
me'n vaiga, en o paradiso
me trobaré muito solo.
Tot será perfecto
e, sin d'embargo, o zielo
estará griso,
tan triste que l'alma
tendrá l'angunia
d'os corazons vuedos.
Toz os días a mía soledá
s'amanará a la cleta
d'o s'achuntan os mundos,
asperando,
e no importando guaire
sin tu
a belleza d'os zielos,
me quedaré dondiando
por os camins d'o tuyo amor,
aguaitando cualsiquier cambeo
en colors e luzetas;
sé que has de alumbrar
a mesma luz cuan apareixcas,
perén yo i seré por ixos puestos
d'o recuerdo,
remerando as flors
luminosas que besas,
a tuya paz,
l'orizón d'os tuyos uellos.

E yo lo sé, amor,
bel día, aguaitando
los camins d'o retorno
te i veyeré arribar,
a bonico, a bonico,
repartindo goyo
a tot ixo que contemplas,
vendrá ta yo allora
a primavera en o chardín d'Edén,
naixerán en yo colors,
o mío zielo tornará a tener
o tuyo azul, o tuyo verde
tornará a regar
con auguas claras praus e ortals
en campos d'a mía alma,
o tuyo sol
tornará a amorosiar
o corazón,
a plevida tornará
a cantar con orazions,
con parolas creyarás
fuens e paixaros
e flors de divinas olorías,
tremolarán cuan te veigan
as fuellas de l'árbol
d'a mía vida, revifará
tot ixo que ye radiz
d'eternidá,
cuan me uelles
rematará la soledá,
seremos os dos
un sólo ser zanzero,
o perfume d'os tuyos uellos
será o beso que asperaba,
naixeré de nuevo
en o paradiso.

© Chuan Chusé Bielsa

4/28/17

Vivir en os tuyos uellos

Foto: R. Jiménez Núñez

Vivir en os tuyos uellos

Dengún no me dizió
que a vida yera
tan fázil.

Solamén uellar-te
e no uellar
a denguna altra parte.

Dengún, dengún
no m'amostró l'arte
d'abitar os tuyos uellos,
e con tot o saper
e a luz d'o corazón
abandonar-me
en ellos.

Amor, da-me
a voluntá ta nunca esbarrar-me
d'o camín que leva
a aimar-te.
Tu lo sapes,
a mía vida estió muito aspra e trista
e plena de treballos,
marché muito luen,
estié barco que parte
enta l'abismo,
pasión que arde
inutilmén, o corazón
cremando-se,
os míos paisaches
busqué en os miraches
d'os zinco sentitos.
Tot estió grotesco,
un escarnio, un contino alueñar-me
d'a paz d'a tuya casa.

Perdié mars de tiempo
buscando por totas partes
lo que tan sólo se trobaba
contemplando-te.
Cuántas feritas en a carne
y en l'alma,
cuánto absurdo navegar
ta a bonico ir oblidando-te.

Me queda, amor, dar-te
lo que remane d'o naufrachio
e desincusar-me
por tanto indigno viache,
siento tristura
por tanto inte afogato
e un goyo eterno
por trobar-te.

Da-me as tuyas mans, amor,
prene-me, leva-me
astí do los tuyos uellos
brilan, devanta-me
enta la tuya luz; será aimar-te
vivir en tu mirando-te.

© Chuan Chusé Bielsa

4/16/17

Canta de luz

Foto: Chuan Ch. Bielsa

Canta de luz

a felizidá
ye abandonar-se

fablar
clamando-te

uellar
buscando-te

aimar
e asinas devantar-me

au soi
que busca o suyo niedo

e o paisache
que perdió

siga yo voz
que a tu ore e cante

o mío vuelo no ye cosa
sin sulcar-te

sin tu no bi ha viache
enta l'aurora

o tuyo viento traye
alas ta o corazón

allora con amor
por equipache

nos n'imos
do tu aimes

e deixo lo ego
esfilorchando-se

e seré alas
en alto aire

ta trobar-te
quiero deixar-me

e serba oblido
que tu recosirases

e serba taca
que tu lavases

en alma
que uellases

e serba tiempo
que esborrases

y eternizases
con sayetas de luz

o lusco arde
e tot parte

e yo quiero cantar-te
como poeta-paixaro

bandiando-se
en alto

en tu s'abandonan
os míos uellos

rezando-te
en campos que t'aguaitan

allora voi amor
do tu quieras levar-me

será o mío viache
aimar lo que tu aimes

seré alba
en día que devantes

vida seré
con parolas que proclames

canta de luz
en despertar-me

© Chuan Chusé Bielsa

4/14/17

Chuntos

Raquel Jiménez Núñez

Tiengo lo esposo que aimo

Ye tierno, amoroso,
de noble corazón,
piensa en yo a diario,
a mía voz
ye a suya melodía,
m'aima e me proteche,
en tot s'entrega a yo.

Ye o mío mundo
e o mío universo.
Ye un miraglo d'o zielo.
Ye l'ombre que sonié
e oré a dios.

Ye o mío esposo, a mía vida,
somos almas bezonas
aunitas con l'armiella de l'amor.

Imos viachando
días e nueis, chuntos
en pensamiento, esprito e alma,
sin que importe guaire a distanzia
que desepara os nuestros cuerpos,
que mesmo fa más fuerte
o nuestro amor.

Ye o mío esposo
un ombre pleno de bondá
e tien tot ixo que buscaba
e que me cal,
yo li doi os míos días
e as mías orazions,
o mío corazón
pronunzia o suyo nombre
astí en lo más profundo. Aimo
as suyas cualidaz,
o suyo interior.

Somos dos soniadors
vivindo lo miraglo
que nos aunió.

Nos cuacan as mesmas cosetas,
tot lo sentimos por igual,
ye sagrato lo nuestro amor,
bendezito.

© Raquel Jiménez Núñez

Traduczión dende o castellano
feita por Chuan Chusé Bielsa

4/13/17

Un Día transparén (haiku)

Naiximiento:
fan cuerpo e alma
lo que fabla un Día transparén.

© Chuan Chusé Bielsa

4/11/17

Aunitos en lo eterno

Aunitos en lo eterno

Estoi enamorato
d'a tierra más bonica d'o mundo.
I bebo zielos.

Estoi enamorato
d'a muller más chenerosa.
I leigo un libro eterno
cuan d'amor brilan uns uellos.

Estoi enamorato, e anque o frío
clama encara en o branquil
d'o mío cuerpo,
e anque en l'alma
disierta
encara dentran fuellas muertas
en as cambras de tristeza
d'ixe agüerro que durante añadas
devanté, vozes sin luz,

uello a traviés d'as tuyas finestras,
muller mía, e arriba amor e vida,
tot de vez, e ye un miraglo:
viens con a plevida
más calma e sagrata
a despertar-me, e tot anunzia
un nuevo naiximiento,
s'imple o peito
como cantara de delizias,
invía dios una musica
muito funda e muito alta
e nos aunimos en lo eterno.

Si escribo poemas será
ta orar, ta sembrar
en tu os míos uellos,
ta dizir-te que en tu yo m'abandono,
en tu que yes amor zanzero. Cosa
no tiengo e cosa no aspero,
ye o mío tresoro poder veyer-te en despertar
e que marchen apriseta os míos suenios.

E dimpués, amor,
escribe tu poemas
con letras de luz e d'oro eterno,
en a nuestra tierra entalto
devantaremos con parolas
paisaches redimitos
e serán chardins d'o zielo,
devantaremos amors
que viviban en silenzio,
vozes en a divina lengua
d'o nuestro país viello,
en tu l'amor renaix e se fa nuevo.

Estoi enamorato
e tot sape por qué,
porque fablas tu
e vibran d'amor os universos,
siento a tuya luminaria
buscando tierra
e buen tempero,
e yo respondo e digo
que en os sulcos d'o corazón mío
acullo yo ixos uellos
do brila la inozenzia,
do abitas tu, muller,
a unidá de l'amor.

© Chuan Chusé Bielsa

4/10/17

Luna, luna

Foto: Chuan Ch. Bielsa

Luna, luna

A luna dezaga d'o mon
va acucutando
e iluminando a nuei
en un mundo do solamén existen
a tuya presenzia e o mío amor,
que viacha en a distanzia
a traviés d'o tuyo corazón.

Cada pensata se torna
en vida e felizidá
con a luminaria más polita,
que cada día amorosea la tuya piel
con a suaveza de l'amor.

Luna, tu que lo veyes,
di-le cuánto yo l'aimo e lo estranio.

Ye un paradiso ixa tierra
con as suyas montañas tan bonicas
do fablan de yo
los tuyos sospiros de fe.

Astí viviremos, en ixe paradiso,
con a luminaria de l'amor.

© Raquel Jiménez Núñez

Traduczión dende o castellano
feita por Chuan Chusé Bielsa