19 de junio de 2022

Naus de l'amar

Nau enta o zielo - Isla sin a suya antiga mar
Foto: Chuan Chusé Bielsa

naus de l'amar

ye o unico deseyo trobar

a calma

a confianza en a mar
interior
tan gran

no como laco Aral
que s'amorta sin danzes
no como airera que ya plega
sin cantas
no como luna que ya amanexe
con estricallatos paisaches

ye o unico deseyo veyer
a tuya cara autentica dillá
d'o tiempo que desfá
tot lo sembrato con ilusions

no como goyos
que agora son disiertos
no como tristuras
do antis se bandión azuls

vivos Titans con Saturnos eternos
Martes abitatos por eremitas
sols e planetas e lunas
que solo brilan dentro de tu

allá invías as tuyas naus
como un Enrique o Navegán enta o infinito
e dexas cualsiquier atro destín
(cosa importa que beluns
encara te rechiren en antigas cheografías)

yes o contemplaire de l'Alfa e de l'Omega
ixo que no esiste
en o mundo d'a vanidá

© Chuan Chusé Bielsa


- Versión en castellano:

naves del amar

es el único deseo encontrar

la calma

la confianza en la mar
interior
tan grande

no como lago Aral
que se muere sin danzas
no como viento que llega
sin canciones
no como luna que ya aparece
con hollados paisajes

es el único deseo ver
tu cara auténtica más allá
del tiempo que deshace
todo lo sembrado con ilusiones

no como gozos
que ahora son desiertos
no como tristuras
donde antes se columpiaron azules

vivos Titanes con Saturnos eternos
Martes habitados por eremitas
soles y planetas y lunas
que solo brillan dentro de ti

allá envías tus naves
como un Enrique el Navegante hacia el infinito
y dejas cualquier otro destino
(nada importa que algunos
aún te busquen en antiguas geografías)

eres el contemplador del Alfa y del Omega
eso que no existe
en el mundo de la vanidad

© Chuan Chusé Bielsa

7 de junio de 2022

A TU ESTOI LIGATO

Augua d'os zielos
Foto: Chuan Chusé Bielsa

A TU ESTOI LIGATO

A quí estar ligato
sino a tu,
luz que m'abitas,
en tu bi ha ternezas
que nunca nos dexan,
que no son escarnios
(doncas bi ha miraches
que amor parexeban).

A qué estar ligato
sino a ixa bondá
que va con nusatros
cuan aquí en a tierra
toz ya se'n son itos,
tot ye un vuedo aquí
e do bi eba luz
ya bi ha escureza.

A tu estoi ligato,
en tu confío e a tu
m'agafo como a la zaguera
nau en a ripera,
con proa enta altarias.

T'aimo,
compañera d'eternidá,
t'aimo,
dillá d'as galacsias
t'aimo,
bebié d'ixe vino,
l'airera no traye
más remeros tristos,
t'aimo
e con tu ta cutio
me'n voi ta ser uno.

Ai, amor ya mío,
me cal
luz d'as verdaderas,
ixa que acubillas,
ai, amor ya mío,
parolas sinzeras
me calen,
asinas me siembro
en o paradiso,
tan canso me trobas,
ya cuasi muerto e en a escureldá,
reculle-me e portia-me
ta cutio en os güellos.

© Chuan Chusé Bielsa

16 de mayo de 2022

PATRIA ETERNIZA

PATRIA ETERNIZA

tener aquí a patria trencata

no deseyar aquí
denguna patria de bardo

vivir aquí en falsa disierta

tener aquí o deseyo en alto

tener a patria adentro
e enta dentro esvolazeas

sin más buegas en tu
e sin más canseras

a luz aquí ye zenisa
e son calivo as estrelas

tiens aquí como tresoro
una ambosta de feridas

no bi ha patria aquí abaxo
no cal casa entre dolors

con a tuya fabla muerta
puya altarias
(as parolas más bonicas
son as alas)

enta o zielo puyan mons

tener patria
do dengún pueda furtar-la
do dengún escarnio esista

tener patria
en a más intima armita
(luminaria
o siñal d'o corazón)

aduya ta o camín
dizir adiós aquí
sin más rancors

patria morediza

a luz güella a la fin
paisache fabla amor
dentro de tu

patria eterniza

© Chuan Chusé Bielsa

8 de mayo de 2022

AU RETROBATA

AU RETROBATA

Dar-te tot, ser
funda cantara,
augua de fuen
do vives tu,
cansa asperanza
que quiere aimar-te.

Veyer-te quiero
e quiero a luz
d'a tuya cara,
emplir-la a besos,
beber os güellos
d'a bondá clara
ta no ser ziego
(beber o zielo).

Si con pensadas
podié trobar-te,
pensar yo quiero
o que te cuaque,
si con pensadas
d'a mía gabia
podié escapar-me,
volar yo quiero
como paxaro,
libertá alta
por ixos zielos
que tu me vantes.

Seré silenzio
ta que me fables,
ta que os paisaches
que tanto aimaba,
que ya callaban,
de goyo canten.

Si con pensadas
podié abrazar-te,
seré en l'airera
fuella de l'aire,
quiero ser uno
con qui a yo m'aima.

Serás o viache
que me mancaba
(yera perdito),
puedes levar-me
do a tu te cuaque,
por as altarias
seremos ninos
chugando en danze
(falsa sagrata).

Perén aimar-te:
somos dos alas,
au retrobata.

© Chuan Chusé Bielsa

30 de abril de 2022

DESEYO UNICO

DESEYO UNICO

Escribir en a pelleta que perén se debantará sobre os zielos. No creyer en mentiras e asinas fer prodichios con o esprito d'as parolas (con a pensada en l'aire) bibrando dende o corazón.

Creigo en l'augua más funda, en a plebida d'augua biba, en o río en mar ultima, en a boz d'o miraglo

Creyar con luz dende as mesmas rayadas d'o lusco, dende a mesma radiz d'un totpoderoso silenzio.

Tot poder fluye por as benas de l'árbol enzeso e cremato en a crosta, que ye esistenzia e que rebilca en a medolla.

Dizir parolas-enzendallo ta fogarils con tota la berdá flamiando entalto; creyer perén en a chera acubillata en o palazio d'a gran luminaria.

Fablar ta creyar, ta bantar o chusto deseyo, no asperar a que o sol esterior, con materia bueda, laboriosamén arrulle flamas moredizas en mundos de tristura.

¿Alcaso no son as millors parolas as ditas dende un alba retrobata. aunitos a la nuestra meitá tresbatita? ¿Alcaso as parolas sin audienzia allena no son as parolas autenticas? Parolas que a dibinidá siente, berdaders bocables. Creyar fablando cuan ya moriemos e naxemos en alto.

Bi ha parolas-fachendas sobre a no-cosa e bi ha parolas ta creyar a eternidá, parolas que s'achuntan con a luz e creyan dende a tieda divina.

Bi ha días de zenisa e bi ha días ta dizir o que será la bida cuan seiga pronunziato un corazón sin ya güellar a o mundo. Creyar paisaches zanzers (nieu u falsa de nino), cada inte bantato sin tiempo ye berdadera creyazión.

Bi ha bersos que solo ta morir son escritos e bi ha bersos que eternamén son renaxendo, dan fruitos en l'inte, goyo sin taca e sin escarnio.

No cal sino un amor desconoxito ta bantar o que dende siempre estiés, yes e serás: lai, parola en luz.

© Chuan Chusé Bielsa

26 de abril de 2022

AMORS

ORO D'AMORS

Si quiers un amor,
busca-lo en altarias,
busca-lo en tu mesmo.

Brilan en o mundo
tan falsos diamans...

No abientes o tiempo,
o tiempo ye un oro
ta mercar o zielo.

No güelles bellezas
que no son que fumo.

Dexar ista tierra,
no i tornar ya nunca;
replegas e alzas
os diners ta l'alma.

Si buscas tresoros
troba-los do amors
en tu s'arrechuntan.

Yo no tiengo cosa
e asinas cuan muera
me'n iré en a calma
sin cosas d'afuera,
sin bardo ni casa,
sin más asperanzas,
sin ya rechirar
un sacre en a tierra.

Ya no tornaré
do bi ha cansera,
yo ya despullato
solo a tu te tiengo,
amor d'as entranias,
e no te perdié
cuan perdito yera
por camins de guambras.

Ye triste güellar
e veyer dezaga
tantas luminetas,
tantas ilusions
que estión bombolletas
(las punchas e esclatan).

Con tot sí m'aimón
os pais e os míos yayos
e una tía aimata,
moncha de clausura.

M'aimón os paisaches
que aimé con locura
(e m'aimó una gata
en goyosos años,
en ninezas yermas).

Que bel día viengan...

En gran luminaria
querese trobar-los,
querese comprar-los
con l'oro que tienga.

© Chuan Chusé Bielsa