11/23/16

Acullindo una orazión

ACULLINDO UNA ORAZIÓN

Escribir e vivir libres
ya sin asperar premios
aquí abaixo. Deixar os adentros
e as oras en o zielo.

Serán os poemas orazions
e plevidas que van cayendo muito luen
e bien zerqueta. Seremos tierra
de luz dende divinas auguas.

Qué tristura escribir
asperando as miollas d'os ombres,
qué tristura asperar en asperanzas
que son boiras que ya marchan.
Qué tristura escribir parolas
que en as parez
d'as garcholas más tristas
se van esmicazando,
qué fosca sogueta
nuga aquí o corazón
a mundos escachatos.

Escribir libre ta dengún
e ta o tot, que sigan as estrelas
en os zielos de lo eterno
o premio sin escarnio d'as anyadas,
deixar parolas escritas en amors
que alumbren como albas.

Cuan a vida no ye
que una mortal ferita,
cubre-nos con as tuyas alas,
ánchel que vives en a vrioleta
paz d'os universos,
que escribamos orazions
con os didos de l'airera,
que vivamos ta o zielo
sin veyer en a viellera
milenta desenganyos.
Diziremos lo que tu digas con amor,
seremos voz que se fa luminaria
en os tuyos güellos, somos tot
cuan cosa no asperamos
de tot ixo que tan luego ba marchando.

Versos en tu deixamos,
amor, ta tu sólo vivimos,
sin tu ye un calivo de glarimas
tot ixo que aimamos,
inútil ye ir prebando
de cambear cualque cosa
dende do res
no puede ser cambeato.
Cambea tu, amor,
tota la medolla trista d'ista vida
acullindo una orazión.

Chuan Chusé Bielsa Alquézar

11/13/16

Fuella cayita

FUELLA CAYITA

Una fuella sin árbol aquí
soi,
una fuella sin tiempo,
una fuella descansando
en tu, amor.

Una fuella que un paso,
sonoro silenzio
en un inte,
la torna en chisletas d'agüerro.

Solamén ya quedan
azulencas montañas
aimatas ayer dende o yermo
e l'airera que plega
en un rezo,
somos ya biachers
biachando enta o zielo,
ya sólo queremos
ser cosa e ser tot
en un árbol nuebo.

T'aimé árbol dibino
dende as ramas d'o destierro,
esclau yera d'o frío
e de flamas como chelos,
te sonié en a infanzia
sin cosa que dar-te
e agora te suenio
dando-te o mío cuerpo
e os míos deseyos,
tot yo lo t'ofrexco
y espullato quedo.

Que o zierzo me lebe,
polbo en o silenzio,
enta lo que aimé
dende un árbol muerto:
fruitos compasibos,
flors d'o zielo
en un árbol de miraglos.

Me despierto
e se'n ban as fuellas d'o destierro
como uns recuerdos malos,
están os güellos bien ubiertos
e aparex a radiz d'a nuestra luz.

Tot somos en tu: paz, árbol
perén de sapia alegre,
amor eterno
en libertá.

Chuan Chusé Bielsa Alquézar

Por amor

POR AMOR

por amor
uno aima lo imposible

por amor
no importa guaire a feredá

por amor
debantamos o corazón a o zielo

en nusaltros tot aima
e sospira o peito

bocha las suyas alas
por amor

l'au derrotata
e debanta o buelo

a distanzia ye una estrela
que nos clama

por amor
biachamos en o biento

sobre as olas emboiratas
por tronadas

en Dios somos biachers
ubiertos a miraglos

dexando-nos lebar
sin más deseyos

somos a canta
libre d'a mar

por amor
somos ya o suenio

que soniamos
a berdá que aimamos

güellos eternos
besatos

por amor
somos a luminaria que aguaitamos

a bida ye una placha
ta o balién en l'ozeano

somos naufragos
que Dios reculle con as manos

replecamos
que tot ye estato retrobato

a güellata
contempla lo buscato

sentimos a parola
por la que tot estió creyato

un chardín
nos aspera con os suyos fruitos

e astí en o zentro
a o costato

l'árbol d'a bida

Chuan Chusé Bielsa Alquézar

11/4/16

Contemplazión de l'amor

Contemplazions en o chardín
Foto: Chuan Chusé Bielsa

Contemplazión de l'amor

si bi ha distanzia
en o camín de l'amor

si bi ha tronadas
e rayos en a nuei

si bi ha parez altismas
que deseparan

a os eternos amans

astí bi ye también a fuerza poderosa
l'alma enamorata
contemplando a o ser que aima
l'alma que a la fin comprende
e busca o infinito

dexa que contemple a bondá tuya

si m'espiguardé como un nino
e me tresbatié entre mundos
de feredá e malinconía
dexa que agora dentre
en a escuela de l'amor
dexa que aprenda as cosas nezesarias
dexa que beiga o tuyo rostro
dexa que aguaite
a tuya rosa eterna

que os perfumos e luminarias
d'o tuyo zielo
me despierten ta siempre
de tantos malos suenios

no bi ha distanzia
que en o fundo desepare a os amans
e son aire os muros que se debantan
entre una luz sin tiempo

empezipié en a escuela d'a dolor
e bibié totas as tristezas

te beyé dimpués
e te die o corazón

agora te güello
e ye ixa a mía escuela

leigo agora en a cara de l'amor
e tot aprendo

ye o mío libro a tuya mirada

a tuya presenzia ye a mía casa
e astí yo crexco

ya sólo bi ha en yo
parolas que te cantan

me besas con os güellos
e amanexco

Chuan Chusé Bielsa Alquézar

11/3/16

O gran tresoro

Placha calma
(Imachen:1080.plus)

Folía d'amor

yo por tu
feré folías d'amor
e ya en foi a cada inte

ta yo
lo imposible se ye tornato
camín cutiano

os miraglos
debantan a mía bida
con tu a o costato

o corazón me ba dizindo
lo que fer
e sólo quiere bolar alto

barrenato está d'amor
e sólo quiere ser paxaro
que en tu biacha

sólo aimar-te aimar-te aimar-te
busco con as mans
e a mía alma

a barca d'os míos labios
buscará las tuyas plachas
ta besar-te

e tu podrás besar también
iste corazón
iste espazio feito amor

fol fol de raso fol estoi
e albandonato en tu
amor mío

lo dexé tot
porque a o cabo plega o día
en que s'amorta ixo

que no ye que dolor
e sólo sólo sólo somos
fols d'amor

tu asinas me querebas
e asinas t'enamorés de yo
cuan cruzar quereba

os ozeanos fondos
albandonato en orazions
e ya afogatos os mundos de mentira

porque en ista bida
sólo cuenta l'amor
e sólo estamos sanos

si bibimos barrenatos
cada día por aimar-nos
e si querese dios

lebar-nos enta o zielo
que nos lebe
pero fols fols de raso fols

por aber trobato
o suyo gran tresoro

amor amor amor
en tot

ista folía siempre

Chuan Chusé Bielsa Alquézar

10/17/16

O poema SÓLO I ORO rezitato

10/16/16

Güellos d'o zielo

Camín enta azuls
Foto: Chuan Chusé Bielsa

Güellos d'o zielo

güello lo zielo
d'o tuyo corazón

e ya me i quedo

como un paxaro
con as alas crebazatas
que o bardo enrebulló
dimpués d'a tronada

agora será o tuyo aliento
l'aire que me debante
enta uns altros azuls

os míos güellos tu los prenerás
redimirás as güellatas
que se tresbatión entre tantos miraches
os míos güellos tu los ferás grans
como los d'un nino negro e bien polito
con as suyas lunas y estrelas
brilando en tierra nueba
compasiba e inozén

e me foi mirada de l'amor
flor que florex
eternamén

e si arribo en tu
dimpués d'incontables naximientos
será ta güellar-te
ta beyer con a luminaria que tu eslichas

ya plegué dica la ultima
puncha funda d'istos suenios

ranca-me-la aimata
zarra muertos güellos
ubre ninetas
en o branquil d'o tuyo regno

e que remana yo astí
con ubiertos misterios
con miraglos de besos
e amors sin cansera

con os tuyos sols e amoroseos
con ubiertas finestras
enta lo eterno
con a tuya musica

ya m'alueñé masiau d'o tuyo zielo
e perén a pelleta endolorita
fue carnuz ta l'au d'o infierno

tantas
tantas begatas no güellé a o tuyo zielo
e fue tanto lo sufrimiento
que cremó lo corazón
que replequé ya o chuego
e ya no i quiero chugar más

prene-me en a tuya compasión
amor mío
e que retorne en a bondá
d'o tuyo peito

da-me o cuerpo que tu eslichas
y emplena la mía alma con l'aliento
d'a tuya luminaria
naxeré en tu e seré lo que tu sigas

paxaro muerto e ya sin güellos
de raso pobre a la fin
e ya solenco
en as mans d'a tuya redenzión
dexa-me amor mío
ser tu en o tuyo zielo

Chuan Chusé Bielsa Alquézar

10/14/16

Casetica ubierta a o zielo

Casetica a o canto d'os trigos
Foto: Chuan Chusé Bielsa

Casetica ubierta a o zielo

antis no yera asinas
pero agora

aimo

a mía bida fracasata
o mío tiempo malfurriato
en a no-cosa
as feritas que sangran
por a mía alma
e que ya sólo
curará un amor desconoxito

antis no yera asinas
e teneba bergüeña
d'a mía alma crebazata
con tronadas de glarimas tristas

antis
quereba en ista bida
debantar una casa
en un mundo sin tu

pero agora aimo
a mía casetica escachata
en os yermos
e cuan l'aire me fa bella bisita
troba las puertas d'a mía armita
bataleras

e ye a calentor mía
perén una orazión

agora aimo
cualsiquier imperfeczión
u taca en as personas buenas
en os sers muito marcatos por os años
en os umildes sers
que s'amanan a l'amor
que dentro alzamos

agora aimo
perditas nueis que buscan una aurora
libros malmesos e paisaches destruyitos

t'aimo amor mío
a tu que bibes
t'aparar grazias goyosas
en l'albandono a lo sagrato

yo no sé e nunca he sapito
bibir aquí abaxo
e ye ta yo un palazio
una casetica esboldregata

yo no sé res d'utilidaz
e prenié o camín falso
de prebar de bibir en o mundo
d'o profeito
luen d'a libertá

pero güello
totas as mías erradas
e también las aimo

agafa-me d'a mano
nobia dibina
portia-me en o tuyo país
e que yo baiga dexando
os míos laberintos de desasperanzas
as dolors e tristuras
que emplenón os míos lagos
d'as más foscas auguas

sin tu tot ploraba
e tot lo se minchaba la tronada

paisaches en calma
aguaita agora la mirada

bagabundo en o zielo
con tu i feré a mía casa

Chuan Chusé Bielsa Alquézar

10/11/16

Bonica faina

Mas escachato en o lusco
Foto: Chuan Chusé Bielsa

SÓLO I ORO

Qué bonica faina:
escribir o tuyo nombre
letra a letra
en o mío corazón,
amar-te,
aguaitar-te.

Iste ye agora o mío treballo:
marchar en os camins,
beyer plegar l'airera
que te canta,
besar-te.

E dexo lo mundo
ta estar chunto a tu,
e si me mancan cosetas
con tu seré pobre,
muito rico seré
en a tuya riqueza.

E si de yo t'alexas
t'asperaré,
t'alzaré en un libro
perén ubierto,
t'abrazaré
en os árbols d'o zielo,
ascuitaré as tuyas fuellas,
te leyeré a o canto
d'as mías gatas goyosas
en as tardadas d'agüerro u ibierno
e será o mío fogaril o tuyo recuerdo,
tanemientres o sol
me traye os tuyos besos
en os suyos labios rosas.

E por tu estaré solenco,
me feré muito biello,
m'oblidarán toz,
perdito en l'oblido
continaré asperando
l'aurora d'os tuyos güellos.

E asinas seguirá la mía bida
dica o día en que plegue
en o tuyo país
como lo ser más goyoso,
porque en tu sólo bi ha un oro
compasibo e infinito,
e ya no importa guaire a pobreza
si en tu puedo bibir.
Tot amor i trobo.

Dimpués de dondiar tresbatito
por os desiertos d'o cosmos
trobé o tuyo chardín.
Sólo i oro.

Chuan Chusé Bielsa Alquézar