1/16/17

A mirada

As ondas
Foto: Raquel Jiménez

Yo sólo vivo t'aimar-te

Amor, me foi esclau
d'os tuyos uellos.

No deixaré
a mirada en altros puestos,

a tuya cara
ye tot o mío paisache.

Vida, tot
defuera de l'amor

ya ye perdito,
yo sólo aliento aires

d'o tuyo cielo altizo.
Si me tresbatié en a solenca

uambra d'o planeta más luenyano,
si estié fillo

d'o enganyo,
me foi esclau

d'a tuya voz.
Agora te contemplo en plenitù

e siento los traquitos
d'o tuyo corazón,

asinas soi e miro
lo que miras e yes tu.

E te uello
en as estrelas d'o infinito

e me ficas en os didos
aniellos de luz,

e t'aguaito en mars d'azul
sin altras mars:

ondas vivas e danzants
me trayen a tuya choventù.

Amor, te uellaré
e te uellaré

e ya sólo sabré
uellar-te,

seré mirada,
infinitù,

vendrás
a buscar-me,

tot de yo
s'amortará, naixeré en tu:

yo sólo vivo t'aimar-te.

Chuan Chusé Bielsa Alquézar

1/11/17

Saper que yes feliz

Frescor
Foto: Raquel J. N.

Saper que yes feliz

No bi ha felicidà
tan gran ta yo
como saper que estás bien.

Que yes feliz.

Que existes e a tuya luminaria
imple o día de tot goyo.

Quan tu m'aimas
e yo t'aimo
totas as tronadas
que fan o suyo niedo
en o mío peito
se tornan esbols de paixaros
libres en o cielo.
Me bandeo en as altarias
e aliento l'aire perfumato
d'una frescor de novia.

E dimpués canto
y en una fuella blanca
ta tu escribe a mía alma,
bi ha una fiesta de parolas
en recordar os tuyos labios
sonrisando, fablando-me,
dicindo-me "yo t'aimo".
E allora o poema rematato
firmamos con un beso.

Sin tu, yo querese en os yermos
deixar os míos pasos,
abandonar-me a un dios
que marchó muito luen
e me deixó desemparato.

Sin tu, perrecallos
por vestitos e una armita vueda
serban prou ta la mía vida,
en as clochas d'os desiertos campos
beberba o recuerdo d'a plevida
que nos fue acubillando
en os días sagratos,
en o tiempo sin tiempo
en que tot yera un miraglo.

Pero... te veigo, amor,
ristolera de nuevo, a o mío costato,
e admiro los tuyos uellos
con a inocencia
con a que o sol, naixendo,
a la tierra a bonico va besando,
e ya tot tiengo,
plenizo e honrato,
soi o más rico
entre toz os pobres de l'Aimato.

E se torna la mía armita
de sopetón palacio
divinizato en a uellata tuya,
e vestindo-me con a tuya vida
se torna o mío saso
chardín de l'alegría.

E rezamos,
e l'Aimato también reza
con nusaltros, e a plevida
vien pleniza de musicas
amorosiando con gotetas
a dos enamoratos,
e allora s'escribe
en un inte sagrato
lo miraglo:
una unica mirada ye uellando
un sólo corazón iluminato.

Chuan Chusé Bielsa Alquézar

1/8/17

Tuyos son os míos uellos

Uellos d'amor
Foto: Raquel J. N.

Tuyos son os míos uellos

Deixaz-me
un trocet de cielo
inocent, a calma
d'a color sin nombre,
a luminaria
d'a nineza mía.

A mirada fita
en a libertà;
ya no voi mirando
una altra cosa.

Me cansé ya
de trobar
tanta tristura,
me tresbatié
en chelata luna.

Deixaz-me en a casa
d'o mío corazón,
ya pensé demás,
de solución
no en trobé denguna,
a mía mirada
se perdió en distancias;
que agora, pura,
renaixca
aguaitando uns uellos...

Deixo que l'amor
torne en a mía casa,
me perdono
e o chuego abandono
de buscar sin causa.

En tu tot lo tiengo,
aimata,
que enta tu me'n vaiga
en viento d'o esprito, en goyo
paixaros en l'alba
oran e dan gracias,
eternizo día
con tu se devanta.

Acullo a mirada tuya
e tot brila
en a mía alma,
e ya no bi ha tristuras,
tot ye luz d'amor e sin angunias
exteriors, a vida
veigo retrobata.

Tota paz alzamos,
corazón,
e ya no nos enganyan
mirallos luenyanos
defuera de l'uno.

Busco
y en l'inte trobo amor,
se tornan as miradas
oracions: tuyos
son os míos uellos.

Chuan Chusé Bielsa Alquézar

1/6/17

Segundo naiximiento

Rosamor
Foto: Chuan Chusé Bielsa

Segundo naiximiento

En l'alma
solament s'alienta
un gran amor.

Agora ya sé
que a dolor se'n va
como boira preta
en día claro
en as varellas.

Sapemos lo que sapébamos,
muller eterna,
e somos os mesmos que ayer,
ni millors ni peyors,
ni más dolentos ni más buenos.
Pero lo nuestro cielo
tien huei a color fresca
de l'alba.

Somos lo que veyemos,
e agora con os tuyos uellos
yo te veigo,
amor,
con a tuya luminaria
tot ye dreito
e no me pierdo.

Se sienten en l'alma
sonrisos, e tien o día
l'asperanza
d'o nino más bueno.

Yo no entendeba
quan yera chiquet
o por qué d'o sexo,
podendo amar siempre
a tierra e o cielo.

Luz, con a mía alma
en a tuya Alma
fébanos l'amor;
tot yera perfecto.

Sufriemos demás,
dentro de nusaltros
somos lo que yéranos, lo mesmo
que sapébamos sapemos,
pero lo nuestro fillo
enta la vida va naixendo
e agora
con precura l'atendemos
e no podemos tresbatir-nos.

Ta dormir bi ha un tiempo
e ta despertar
un altro tiempo va venindo.
Como un nino
o sol d'o corazón
por l'horizont ya va salindo
e ye un segundo naiximiento.

Chuan Chusé Bielsa Alquézar

1/5/17

O poema BIACHERO EN O PARADISO rezitato

12/16/16

Arriba un día

Paz a la tardada
Foto: Chuan Chusé Bielsa

Miraglos

Arriba un día
en que una musica
de luz nos fa puyar
enta o supremo amor.

¡Astí bi yeras, vida,
en o mío corazón!

En a tuya companyía
vibro, e tot cambea.

También un mal viache
que pareix eterno
remata. Viene,
aimata, e imo-nos-ne por os camins,
como feba Chesús,
a fer miraglos.

Miraglo ye amar-nos,
miraglo ye que comience cada día
con bonicas parolas
dende os tuyos labios
amorosiando l'alma mía.
Con tu me'n voi cantando
por a vida, iluminato.

Imo-nos-ne, amor,
a danzar por os espacios
sagratos sin más penas, imo-nos-ne
como bezonas almas
e chóvens sin más anyos,
también o goyo vuela
e vienen ánchels
que por nusaltros rezan, paixaros
en as plachas d'a mar
d'a eternidat
cantando plegan con voz nueva.

Da-me, vida, a mano,
con tu quiero ir vibrando
e asinas ir deixando
tanto e tanto enganyo, volando
seré cardelina sin más gabias
e ta tu cantando
seré libre,
uella-me con uellos e labios,
besa-me con luces e tactos,
seré ixe que vive
perén ta tu e sin aturar un inte
te va honrando,
miraglo dezaga de miraglo
s'irá esveilando a bonico lo que somos:
divino oro,
almas brilando
sin cosa más que amor;
toz os malos suenios se'n irán por os camins
oblidatos.

Amor, t'aimo,
aunito a tu
principia un día eterno,
e tien ixe día a color d'os tuyos uellos,
ye tot un dance en goyo abandonato,
luz que puya entalto
e creix dende dentro de nusaltros.

Miraglos.

Chuan Chusé Bielsa Alquézar

11/23/16

Acullindo una orazión

ACULLINDO UNA ORAZIÓN

Escribir e vivir libres
ya sin asperar premios
aquí abaixo. Deixar os adentros
e as oras en o zielo.

Serán os poemas orazions
e plevidas que van cayendo muito luen
e bien zerqueta. Seremos tierra
de luz dende divinas auguas.

Qué tristura escribir
asperando as miollas d'os ombres,
qué tristura asperar en asperanzas
que son boiras que ya marchan.
Qué tristura escribir parolas
que en as parez
d'as garcholas más tristas
se van esmicazando,
qué fosca sogueta
nuga aquí o corazón
a mundos escachatos.

Escribir libre ta dengún
e ta o tot, que sigan as estrelas
en os zielos de lo eterno
o premio sin escarnio d'as anyadas,
deixar parolas escritas en amors
que alumbren como albas.

Cuan a vida no ye
que una mortal ferita,
cubre-nos con as tuyas alas,
ánchel que vives en a vrioleta
paz d'os universos,
que escribamos orazions
con os didos de l'airera,
que vivamos ta o zielo
sin veyer en a viellera
milenta desenganyos.
Diziremos lo que tu digas con amor,
seremos voz que se fa luminaria
en os tuyos güellos, somos tot
cuan cosa no asperamos
de tot ixo que tan luego ba marchando.

Versos en tu deixamos,
amor, ta tu sólo vivimos,
sin tu ye un calivo de glarimas
tot ixo que aimamos,
inútil ye ir prebando
de cambear cualque cosa
dende do res
no puede ser cambeato.
Cambea tu, amor,
tota la medolla trista d'ista vida
acullindo una orazión.

Chuan Chusé Bielsa Alquézar

11/13/16

Fuella cayita

FUELLA CAYITA

Una fuella sin árbol aquí
soi,
una fuella sin tiempo,
una fuella descansando
en tu, amor.

Una fuella que un paso,
sonoro silenzio
en un inte,
la torna en chisletas d'agüerro.

Solamén ya quedan
azulencas montañas
aimatas ayer dende o yermo
e l'airera que plega
en un rezo,
somos ya biachers
biachando enta o zielo,
ya sólo queremos
ser cosa e ser tot
en un árbol nuebo.

T'aimé árbol dibino
dende as ramas d'o destierro,
esclau yera d'o frío
e de flamas como chelos,
te sonié en a infanzia
sin cosa que dar-te
e agora te suenio
dando-te o mío cuerpo
e os míos deseyos,
tot yo lo t'ofrexco
y espullato quedo.

Que o zierzo me lebe,
polbo en o silenzio,
enta lo que aimé
dende un árbol muerto:
fruitos compasibos,
flors d'o zielo
en un árbol de miraglos.

Me despierto
e se'n ban as fuellas d'o destierro
como uns recuerdos malos,
están os güellos bien ubiertos
e aparex a radiz d'a nuestra luz.

Tot somos en tu: paz, árbol
perén de sapia alegre,
amor eterno
en libertá.

Chuan Chusé Bielsa Alquézar

Por amor

POR AMOR

por amor
uno aima lo imposible

por amor
no importa guaire a feredá

por amor
debantamos o corazón a o zielo

en nusaltros tot aima
e sospira o peito

bocha las suyas alas
por amor

l'au derrotata
e debanta o buelo

a distanzia ye una estrela
que nos clama

por amor
biachamos en o biento

sobre as olas emboiratas
por tronadas

en Dios somos biachers
ubiertos a miraglos

dexando-nos lebar
sin más deseyos

somos a canta
libre d'a mar

por amor
somos ya o suenio

que soniamos
a berdá que aimamos

güellos eternos
besatos

por amor
somos a luminaria que aguaitamos

a bida ye una placha
ta o balién en l'ozeano

somos naufragos
que Dios reculle con as manos

replecamos
que tot ye estato retrobato

a güellata
contempla lo buscato

sentimos a parola
por la que tot estió creyato

un chardín
nos aspera con os suyos fruitos

e astí en o zentro
a o costato

l'árbol d'a bida

Chuan Chusé Bielsa Alquézar