12/30/15

Dondea

Camins d'Os Montalbos en o lusco
Foto: Chuan Ch. Bielsa

Dondea

Dondea
o mío corazón
por os camins d'amor.

Ye una fuella
en l'augua d'una zaica
en o paradiso,
dexando-se lebar en un zielo
de frescors, abonico.

L'airera
fa musica
a o canto d'o silenzio
en os solencos pinos.

Dondea
o sol en l'orizón
e ya quiere sentir
a fabla de l'oblido
d'ista tierra,
sin más parolas de tristeza.

A o canto mío
un gatico de güellos
goyosos, azulizos,
me remera la nineza.

Dondea
la mía bida
por un lusco infinito
de bellezas.

E fuigo
d'idolas e dioses
de bardo, perditos.

E reza l'airera,
entalto los pinos
debantan os didos.

O gatet me güella
y en yo pinta un sonriso.
Dondea o esprito
por as endrezeras
d'a nineza nueba.

Se'n ba lo que muere,
l'agüerro, l'ibierno,
tot lo que ye tristo.
Se'n ba la cansera.

Dondea
la bida
por a primabera.

Chuan Chusé Bielsa Alquézar

Ixa soi yo

R. JIMÉNEZ
Foto: R.J.N.

Ixa soi yo

Ixa soi yo,
la que piensa en tu
a cada inte.

Sí, ixa soi yo,
la que te busca
dica en os suenios.

Sí, la que t'aima
e te mira en as flors,
en a plebida, en as nueis.

Sí, ixa soi yo,
a luminaria que dentra
por a tuya finestra
a la meyanuei.

Sí, yo,
la que t'escribe poemas d'amor,
la que en a suya bida
en tu piensa de contino,
la que t'aspera en a distanzia.

Sí, ixa soi yo,
la que piensa en tu
con iste corazón
plenizo d'amor.

Yo, la que te buscó
e tu azeutés.

Ixa soi yo, ixa que ora
por os dos
e te rechira en o silenzio d'a nuei:
biene o recuerdo tuyo
dica la mía cambra
y en cada cantón te busco,
siento a nezesidá d'amar-te,
de contemplar os tuyos güellos,
de besar-te l'alma.

Ixa soi yo,
la que t'aima,
la que t'aspera.

T'aimo, sí,
yo t'aimo.

R. JIMÉNEZ

Traduzión a l'aragonés dende l'orichinal en castellano feita por Chuan Chusé Bielsa

12/29/15

Buen Nadal

BUEN NADAL

Bel día naxeremos
sin cosa e con tot
en o país d'a inozenzia
e d'a berdá.

Buen Nadal.

Por compañers tendremos
a burrichons despreziatos,
a bueis cansos,
a un pai e a una mai
beilando en un portal.

Buen Nadal.

Naxeremos
bestitos con amor
e luminaria d'ánchels,
reis e pobres bendrán
con tresoros de bondá.

Buen Nadal.

Bendrá un eterno día
en danze d'alegría,
brilará en os corazons
a estrela de Chesús,
sonrisará a la fin a paz.

Buen Nadal.

Chuan Chusé Bielsa Alquézar

12/19/15

O corazón d'a inozenzia

Güellos sonrisando
Foto: R.J.N.

O corazón d'a inozenzia

Amor, sigue
o camín d'o corazón.

Si o corazón t'amuestra
una endrezera, sigue-la.

O corazón perén te fabla
con parolas d'amor.

Si o corazón te diz
que os tuyos pasos marchan enta penas

fe-li caso, ascuita
la suya boz.

Amor, as cosas más bonicas
son os tresoros d'a inozenzia.

Amor, que no arrechunte
más tristuras a tuya alma,

no arreplegues más feridas
que tal begada no sanarán nunca.

Si güellas
con os güellos de l'amor,

si l'alma imples
con ixo que aima o corazón

serás libre e o peito
será paxaro enta un alba

en a isla infinita d'o paradiso,
¡ó sagrata luminaria!,

tu no faigas cosa,
sólo sigue o camín d'o corazón,

lo que el te diga será prou
ta escoscar a cambra

que t'ofrexió a Bida.

Chuan Chusé Bielsa Alquézar

12/16/15

Bonica

Colors
Foto: R.J.N.

Bonica

O tuyo nombre ye bonico.

Lo pronunzio
e a mía alma
queda limpia.

Ye una musica con alas
que danza en l'azul
altar d'o zielo.

A tuya cara ye bonica.
La güello e naxe en yo
lo tuyo sonriso,
se'n ban días
de tristezas.

A tuya bida ye bonica,
e no en paras cuenta,
ye digna plebida
sobre tanta sequera
en os disiertos.

Tu no paras cuenta,
pero iste mundo ye polito
porque bi esisten
sers como tu.

Contemplo los tuyos güellos
e son bonicos.
Augua pura i bibe.
Se capuza o día mío
en as fuens tuyas
e dexa de ser griso,
prene a color d'a infanzia
e camino de nuebo en paradisos.

O nuestro amor ye bonico,
ye un nino que chuga
sin tiempo ni deseyos
en falsas d'o zielo
u en soterranios que un dios
inozén ilumina.

Os míos güellos son más politos,
ye más noble a mía bida,
o mío tiempo ye eterno,
me torno poeta
cuan yes bien zerquica.

Yes bonica e rebonica,
e no en paras cuenta.

Cuan tu no bi yes
a mía alma está trista
e i cayen silenziosas
bolismas de glarimas.
E yo no ploro,
ye l'amor qui plora,
se torna nieu
en a nuei fría.

Pero retornas rebonica
con amor á casa mía
y en un inte ya debuxas
con a luminaria tuya
en os míos labios un sonriso,
lo que perén o corazón
busca por a bida.

Chuan Chusé Bielsa Alquézar

12/1/15

Espullato agüerro

Sonriso
Foto: R.J.N.

Espullato agüerro

Un poema
ta dizir

t'aimo.

Lo dexo
en o tuyo corazón.

En o silenzio
bi ha un árbol de luz

e astí os güellos contemplan
iste río d'agüerro,

istas fuellas
que suenian con atros zielos.

Un poema
ta dizir

te quiero,

ye un pobre regalo:
te doi lo que soi dentro

cuan a boira d'os suenios
ha marchato,

cuan soi cosa
e tot en tu;

a primabera naxe agora,
flors de luz

ban esbeilando
lo güello d'o corazón,

e tot ora.

Chuan Chusé Bielsa Alquézar