1/30/16

En yo lo tuyo zielo

Biñero e zielo
Foto: Chuan Ch. Bielsa

en yo lo tuyo zielo

bi ha una nuei
que plega

cansa

con un silenzio que s'atura
sin tiempo

en calma
zarramos os güellos

ye como una boira
que en un inte o misterio
debanta

e tot camina e marcha

e lo que yera claro
ya ye buedo

escureldá

e o camín
se torna suenio

soledá

da-me
aimata
lo que de tu yo quiero

a bondá
d'a tuya alba
e un amor ya sin deseyos

yo ya no busco más
en puestos muertos

t'agafo d'a man
desaparexco
e dexo
que tu me'n lebes
dillá de tantos fuegos
e fumos que se'n ban

da-me
aimata
o tuyo aliento

serás o biento e l'augua
que me caleban ta despertar
de tanta guambra

sagrato beso
en a radiz
d'a mía alma

os tuyos güellos
debantarán entalto
istos disiertos

chardín eterno
será en yo la tuya cara

e i beyeré lo que buscaba
sin saper-lo
e no se'n yera ito

aimata

en yo lo tuyo zielo
en yo lo tuyo esprito

lo paradiso

Chuan Chusé Bielsa Alquézar

1/20/16

Bataleras

Muller e mar
Foto: Raquel J. N.

bataleras

ubro as puertas
d'a mía alma

bataleras

ta que dentres
en a mía casa

e siga zielo

ubro as finestras
d'os míos güellos

quiero enradigar-me

en a tuya luminaria
amor

te doi as claus
d'os míos suenios

ta que i biengas
cuan te cuaque

a soniar e a despertar-me

e dexo as puertas
d'os recuerdos

bataleras

quiero escoscar-me
con plebias claras

frescors que aimen
os míos yermos

e seré zaica

d'as tuyas auguas
e iré aparando

lo tuyo zielo

yo quiero ubrir-me
como qui marcha

enta lo eterno

pero antis dexo
as puertas d'a mía alma

bataleras

ta tu
amor

bataleras

quiero que sanes
tanta escurina

quiero salbar-me

yo quiero amar-te
en o paradiso

a mía alma será una
allí con tu

amor

allí denguna feredá
nafra o corazón

allí puertas de luz
perén s'ubren

bataleras

Chuan Chusé Bielsa Alquézar

1/11/16

Flors en o zielo

Suenio d'o lusco
Foto: Chuan Chusé Bielsa

Flors en o zielo

bi ha almendreras
en a mía alma
con colors de paradiso

ixas son las que yo aimo

no quiero beyer ya más
chelatas flors
en mundos falsos

tantas friors amortoron
tantas primaberas
e beranos

agora cuan beigo
flors de zielo sobre a tierra
en o peito las alzo

ta que perén den fruito
aquí dentro
en un ortal sagrato

e ya sin aturar aguaito
ixe miraglo
d'a cullita eterna

agora marcho
por a bida como si tot
ya ese marchato

e amors e simiens planto
a l'emparo d'una estrela
que no mata cremando

do en os campos
tampó chela

t'aimo
muller mía que bibes
en os altos
unibersos d'a belleza

enta ixe chardín tuyo
a canta mía debanto

perén seguindo a endrezera
que siñala o tuyo paso

Chuan Chusé Bielsa Alquézar

1/7/16

OLAS FEITAS DE LUZ

Inozenzia
Foto: R. Jiménez

Adormita en o mío peito

De tantas cosetas
fablamos en a nuei...
Murmurios d'amor.

Aunitos, ya somos
luminaria en zielos.

Parolas
biachean
enta corazons.

E a plebida plega,
canta una canzión:
goyosas gotetas que chugan
ausens en o tiempo.

Fablas ristolera
con luz feita amor,
parolas de sol
alegran os zielos;
a tuya nuei soi,
m'emplenas d'estrelas.

Una toba airera
plega con misterios,
con amoroseos.
E quiere ser tuya,
contar-te secretos.

T'aduermes
sobre o mío peito
e tot ye silenzio;
a o canto de tu
suenio os tuyos suenios.

Te dexo
en o güembro una orazión;
la digo con besos.

Amor,
a tuya alma beilo,
yo soi o luzero
d'ixe corazón.

E sigue a plebida
con o suyo rezo...,
astí sigo yo,
sentindo lo zielo,
a respirazión
tuya en o silenzio.

Amor,
te doi lo que soi,
tot lo que yo tiengo;
yes o mío aliento.

E despiertas, amor,
me güellas, sonrisas,
e me das dos besos
aquí en istos güellos.

E alumbras
iste peito mío
con ixa orazión
de tautos de zielos,
altos paradisos.

Chuan Chusé Bielsa Alquézar

1/2/16

A mar e l'amor

O tiempo amariello
Foto: Chuan Ch. Bielsa

A mar e l'amor

Sisquiera
te tenese a tu

e cosa más.

Sisquiera la mar
m'acullise en a man
como a un ánchel
sin alas,
como plebida ya cansa.

Sisquiera podese biachar
enta tu
ya sin más distanzias.

Aquí tot me fa mal,
tot ye luz cremata
e fumo d'a mía alma;
glarimas que te buscan.

Sisquiera fuese blanca
luz en luna tuya,
amor que te contempla, aquí
tot biene e tot marcha
e ye un planeta de tristura.

Aquí oblidata l'alma
s'amorta, tota enrunata
de zenisa, aquí s'aduermen
sin calibo grisas purnas
sin o fogaril d'a tuya casa.

Sisquiera en un inte
fuese o más pobre
d'os pobres, aimata,
asinas me'n irba
con as tuyas alas
dica o tuyo país,
sisquiera l'arca
d'a mía alma la dexase
astí en a tuya placha,
asinas a mía bida
despertarba con as olas
en a mar d'a tuya alba.

Sisquiera cosa
asperase aquí, serba feliz
dexando tanta guambra.

Allora m'abrazarbas,
aimata, como una nobia santa,
m'albandornarba
en o tuyo peito, naxerba en o leito
d'o tuyo zielo
contemplando a tuya mirada,
yo ya no bolarba,
bolárbanos,
a musica más alta
saludarba o retorno
d'o paxaro emigrato,
l'amor cantarba por nusatros.

Chuan Chusé Bielsa Alquézar