8/23/16

O poema ESPULLATO AGÜERRO rezitato

8/22/16

Allá en alto

Lo reyal
Foto: Chuan Chusé Bielsa

ALLÁ EN ALTO

A la fin, en o lusco,
buscamos un amor
dentro de nusaltros
e allá en alto.

Ye ibierno
e tot está ya panso:
iste cuerpo, os suenios
que soniemos en a primabera.

A la fin, os beranos
se cremón en un zaguer inzendio,
os aires de l'agüerro
se'n lebón totas as fuellas.

Allá en alto
he sembrato los güellos
y en iste corazón esboldregato.

Tot lo que debanté aquí
lo debanté con palla e bardo,
con tristuras e fracasos.
Sin un siñalín de compasión
o tiempo iba radiendo
los míos suenios en plantar-los.

E prebé de debantar
os paisaches más politos,
enamorato,
e aquí quereba fer un paradiso...
Dimpués, a bonico,
de seguida beniba la tronada
con piedra e rayos
e tot quedaba raso,
como los trigazals muertos
por a desasperanza.

Agora, amor, aquí abaxo
cosa ya no planto,
os míos güellos son simién
en sulcos d'altros campos
e cautibo zielos luminosos,
paisaches aquí ya no ensoneo,
toz los beigo en unibersos
sin escarnios.

Libre, con maletas de polbo
marché enta la mía patria en alto,
crematos dexé aquí os míos días,
e fueras d'una luz
cosa quererba recordar d'o mío paso
por tanto furo fuego.

Si benise l'airera que yo aimé
li dizirba que se'n lebase
a mía muerta bida
por as planas e sasos
e pueyos que adoré
enta una mar que tot oblida,
que tot ixo que sufrié
(tanto, tanto...)
en as auguas fuese una glarima.

Agora güello en alto
e dentro en l'alma mía
e ya no me retanta
en os esternos mundos
ixo que en o fundo ye zenisa.

Agora, amor, en tu planto
lo unico que he guardato
dimpués de tanta guambra
e traiduría,
en os tuyos campos
perén crex una eterna luminaria
e tot brila.

Chuan Chusé Bielsa Alquézar

8/17/16

O poema PERO AGORA DUERME rezitato

8/8/16

Pero agora duerme

Soniando
Foto: Raquel Jiménez

Pero agora duerme

t'he asperato
pero encara duermes

yes a o mío costato
t'acarizio e sientes

os didos orando
t'acarizio e beyes

un alba de goyos
que biene biachando

t'aimo e t'aimo siempre
amor

pero agora duerme
tan e mientres aguaito

os tuyos güellos ensoniando
dexa que contemple

lo que yo más aimo
dexa que te reze

antis que despiertes
e baigas dexando

os mundos que mueren
dexa que besando

con luz que te quiere
baigas remerando

lo que yes
luz que en amor creye

siempre t'aimaré
con tu yo danzando

de tiempo no entiende
qui perén ye aimando

dexa que te bese
un inte sagrato

una cosa siente
o corazón enamorato

t'aimo e t'aimo e t'aimo
boi dizindo terne

pero agora duerme
mientres plega l'alba

soi o sol que biene
con luz que te clama

soi a tuya calma
alma que te quiere

pero agora duerme
un poquet aimata

dexa que te beile
dexa que yo güelle

o sol d'a tuya cara

Chuan Chusé Bielsa Alquézar

8/4/16

Totpoderoso amor

Oros en o camín
Foto: Chuan Ch. Bielsa

Totpoderoso amor

Tot poder
ta la luminaria de l'amor.

Tota belleza
ta la berdá de l'amor.

Que s'amorte en a zenisa
tot infierno d'odio,
que se'n baiga como polbo
a mentira
en l'airera más trista.

Una boz fabla
dende a casa de l'amor
y en o mundo tot rebilca
con zelestes güellos,
parolas dibinas
se tornan luminarias que redimen,
son os paisaches paradisos
do ora la bida,
o zielo brila e traquetía
como un sublime corazón.

Tota grazia siga
ta toz os que aiman,
fillos gloriosos de l'amor,
ta toz os que iluminan
lo eternamén uno,
ta ixos que debantan
miraglos sin de fitas
con as suyas güellatas
plenizas de Dios.

Gloria a aquels
que replegan lo que fabla
la más intima boz,
que creyan con a más alta parola,
que fan o bien con mans
aunitas a las Suyas mans,
que con o Suyo danze danzan,
que obran marabiellas
con l'alma escoscata
en a Suya augua.

Gloria a o Ser que sólo aima,
amorosa luz que a dengún
nunca no castiga
con dengún infierno en flamas,
gloria a la Cara más bonica
e a os güellos que l'aguaitan,
gloria a l'aizión que tot lo puede
ta restaurar tota alegría,
que sana las tristuras
y esborra glarimas.

Tot poder
ye de l'amor.

Tot miraglo se fa
con parolas de luz biba.

Que tot ixo
que no ye amor
no siga contemplato,
que fuiga con l'airaz furo
d'a no-cosa,
no bi ha ta Dios mayor pecato
que fer-li responsable de bel odio,
de bel castigo eterno.

Nunca no dexemos
de güellar e proclamar a berdá,
que ye esclusibamén amor,
perén sigamos
creyadors de mundos
de polideza e goyo,
de perdón.

Amor e amor de Dios
totpoderoso
ye lo que somos,

corazón de miraglos.

Chuan Chusé Bielsa Alquézar

8/1/16

Biachero d'amor

Camín d'a contemplazión
Foto: Chuan Ch. Bielsa

Biachero en o paradiso

Biachero soi
enta l'amor.

Muerto estoi
ta cualsiquier altra distanzia.

Os míos güellos, a mirada,
planto en lo que soi.

Cada inte
ye un tresoro que s'escapa.

O mío corazón
güella enta o país d'a mía aimata

e biacho enta la suya casa
sin asperar ya más

en tantas tristas garas,
sin más biaches enta infiernos

ferindo a luz con más distanzias.
Agora biacho dende a muerte

esbeilando los camins
d'a mía enamorata

e ya no me retantan
os paisaches que naxen e se pierden,

e ya no son plazers
ixos que arriban e marchan,

e siento lo esprito endolorito
por cada paso malfurriato

durante añadas en l'oblido,
por ixo güello a la mía aimata

ta que esborre lo que bide
e me torne la güellata,

que siga yo luzeta
d'a suya luminaria,

parola suya pronunziata,
que me guide enta o costato suyo

e que yo desaparexca
ta cutio en o branquil d'a suya casa

e que nunca d'ella yo me'n baiga.
E morir, naxer, dexar tot lo mío

como un biello perrecallo
en a oblidata zaica

d'as desasperanzas.
Amor mío,

ya no bi ha distanzias,
con tu ya soi biachero

en o paradiso.

Chuan Chusé Bielsa Alquézar