7/21/13

Sonriso de nino

Sonriso de nino

Cal que tot remate
ta que empezipie tot.
Cansera de camins.
O sonriso fresco d'un nino
nos recuerda altros mundos
goyosos. A botiga iluminata
perdió ta nusaltros a machia.
As inozenzias d'infanzia
que perfumoron cosetas lexanas
perdioron a sapia.

E deseyamos seguir
nuebos camins en nuebos paisaches,
u no deseyamos querendo,
ya sólo dexamos que l'aire
nos lebe enta bieros salbaches
confiando en un pai interno,
seguindo-lo como un nino
sin propios deseyos
por altros colors en altros unibersos.

Cómo fer ta naxer
morindo a nusaltros mesmos,
cómo dexar en a falsa os trastes
biellos que ya no nos calen,
qué silenzios caldrá que aparemos
ta sentir de l'amor os secretos
en as cambras eternas de l'alma,
que maletas no fer u desfer
ta marchar en o más largo biache,
qué caldrá que en tierra dexemos
ta que sigamos sólo mar de poesía.

Yo quererba ir renaxendo
como almendreras u oliberas
enradigatas en altas primaberas,
yo quererba bibir en o disierto
do lo silenzio beila e fabla,
allá o corazón canta e ye contento,
en contemplazions u casas
que s'ubren e acullen
cuan tot ya ye muerto,
a o canto de zaicas escoscatas,
con chardins que son zielos
con flors que dios planta,
cuan cosa no bi aya
que nos ziegue os güellos
sino a luminaria tota libre naxendo
como manantío en yermos,
como un fresco sonriso
de nino que puya dende adentro:
imos beyendo cómo s'eterniza
en un inte l'alegría,
allá en alto un olbidato biero
mena a o paradiso.

Chuan Chusé Bielsa

7/19/13

Amigamí

Amigamí

Amigamí,
d'una altra bi
yo tornarí,
fei margalí u cardelí,
fei un rumé u a paxaré,
fei rosé u laurelé,
e t'aimarí;
fei cardelí yo bolarí,
te cantarí
en berá, agüé u primabé,
sin más tristú
yo bagabún te besarí
como a lu ple
cuan se fa escú,
como a plebí
cayén a boní sobre a carré,
apasioná yo t'aimarí
como l'airé,
te güellarí como a una estré
d'o paradí,
t'olorarí como floré polí,
enamorá me perderí
en a tuya poesí,
paradí femení,
Amigamí,
yo tornarí d'una altra bi,
dende l'olbí,
fei cardelí u un altro esprí,
enta tu bolarí,
ta tu cantarí,
t'adorarí,
dengún mal no te farí,
te serbirí,
Amigamí,
yo t'aimarí.

Chuan Chusé Bielsa

7/15/13

Auguas segatas

Auguas segatas

Maquinas royas
acotolando as olas
de mars de trigos.

Güe se'n ye ito
lo tiempo, ayer cantaba
e ya ye palla.

Gran musicaire,
güe ye silenzio l'aire;
amors bandiaba.

As colors callan,
os ababols, solencos,
mueren en plachas.

O sol ya marcha
e ya no besa auguas
pobras en yermos.

Chuan Chusé Bielsa

Haiku 2

Haiku 2

Luitas chiquetas:
beranos u veranos,
a mesma lengua.

Chuan Chusé Bielsa

Haiku 1

Haiku 1

Trenta añadas
dormindo en a falsa:
almendras d'o yayo.

Chuan Chusé Bielsa

7/14/13

Alba e lusco

Alba e lusco

A cambra closa,
folías de paxaros
en ortals rosas.
En un alba de fadas,
corazón, yes cantando.

A mía canta
será chisla u gota
en o silenzio
d'a tardada, bolando
en zielos d'altros rosas.

De rosa a rosa
e sin en meyo cosa
en as gambadas
d'o poeta por o mundo:
tot ye uno, alba e lusco.

Chuan Chusé Bielsa

7/12/13

Naxendo lo día iba

Naxendo lo día iba

En o silenzio
naxendo lo día iba
dimpués d'o suenio.

Un arca ubriba:
tresoros muito biellos
allá dormiban.

Nineza antiga,
chugabas en secreto
mientres moriba.

Años solencos,
bos retrobo en plebidas
calmas en yermos.

Torna a la bida
lo que morió en o tiempo
e yera eterno.

Somos perdita
fuen d'amor en o misterio:
augua dibina.

Cuan tot s'olbida
torna la luz e brilan
bonicos zielos.

E l'alma trista
beye a la fin l'aniello
d'as amatistas.

Yera la filla
tresbatita en o tiempo
d'a paz sin mida.

L'augua más fina
bestiba un bardo biello,
filla prodiga.

Chuan Chusé Bielsa

7/7/13

Día de monche

Día de monche

Una caseta
a o canto d'un biñero,
ixo yo tiengo.

Una gateta
s'aduerme en o silenzio
mientres la beigo.

En una mesa
un libro aspera ubierto:
los Ebanchelios.

Yo soi poeta
e boi cantando a os zielos
mientres los leigo.

Yermo que reza:
yes lo que busco e quiero:
oro sereno.

Tiengo a riqueza
de toz os míos suenios
que ya son muertos.

A casa bueda
un sólo Suenio aspera
que siga eterno.

Chuan Chusé Bielsa

O lusco ye rosera

Biache enta l'alba

A la tardada
güellas una paz d'oro,
gata sagrata.

A tardi marcha,
o sol e bel paxaro
silenzios cantan.

O libro calla,
o lusco ye rosera
que escribe e aima.

A luz remata
cuan l'aire más bonico
nos toca l'alma.

Cuan tot ye calma
ye l'inte d'os adioses:
biache enta l'alba.

Chuan Chusé Bielsa