4/28/17

Vivir en os tuyos uellos

Foto: R. Jiménez Núñez

Vivir en os tuyos uellos

Dengún no me dizió
que a vida yera
tan fázil.

Solamén uellar-te
e no uellar
a denguna altra parte.

Dengún, dengún
no m'amostró l'arte
d'abitar os tuyos uellos,
e con tot o saper
e a luz d'o corazón
abandonar-me
en ellos.

Amor, da-me
a voluntá ta nunca esbarrar-me
d'o camín que leva
a aimar-te.
Tu lo sapes,
a mía vida estió muito aspra e trista
e plena de treballos,
marché muito luen,
estié barco que parte
enta l'abismo,
pasión que arde
inutilmén, o corazón
cremando-se,
os míos paisaches
busqué en os miraches
d'os zinco sentitos.
Tot estió grotesco,
un escarnio, un contino alueñar-me
d'a paz d'a tuya casa.

Perdié mars de tiempo
buscando por totas partes
lo que tan sólo se trobaba
contemplando-te.
Cuántas feritas en a carne
y en l'alma,
cuánto absurdo navegar
ta a bonico ir oblidando-te.

Me queda, amor, dar-te
lo que remane d'o naufrachio
e desincusar-me
por tanto indigno viache,
siento tristura
por tanto inte afogato
e un goyo eterno
por trobar-te.

Da-me as tuyas mans, amor,
prene-me, leva-me
astí do los tuyos uellos
brilan, devanta-me
enta la tuya luz; será aimar-te
vivir en tu mirando-te.

© Chuan Chusé Bielsa

4/16/17

Canta de luz

Foto: Chuan Ch. Bielsa

Canta de luz

a felizidá
ye abandonar-se

fablar
clamando-te

uellar
buscando-te

aimar
e asinas devantar-me

au soi
que busca o suyo niedo

e o paisache
que perdió

siga yo voz
que a tu ore e cante

o mío vuelo no ye cosa
sin sulcar-te

sin tu no bi ha viache
enta l'aurora

o tuyo viento traye
alas ta o corazón

allora con amor
por equipache

nos n'imos
do tu aimes

e deixo lo ego
esfilorchando-se

e seré alas
en alto aire

ta trobar-te
quiero deixar-me

e serba oblido
que tu recosirases

e serba taca
que tu lavases

en alma
que uellases

e serba tiempo
que esborrases

y eternizases
con sayetas de luz

o lusco arde
e tot parte

e yo quiero cantar-te
como poeta-paixaro

bandiando-se
en alto

en tu s'abandonan
os míos uellos

rezando-te
en campos que t'aguaitan

allora voi amor
do tu quieras levar-me

será o mío viache
aimar lo que tu aimes

seré alba
en día que devantes

vida seré
con parolas que proclames

canta de luz
en despertar-me

© Chuan Chusé Bielsa

4/14/17

Chuntos

Raquel Jiménez Núñez

Tiengo lo esposo que aimo

Ye tierno, amoroso,
de noble corazón,
piensa en yo a diario,
a mía voz
ye a suya melodía,
m'aima e me proteche,
en tot s'entrega a yo.

Ye o mío mundo
e o mío universo.
Ye un miraglo d'o zielo.
Ye l'ombre que sonié
e oré a dios.

Ye o mío esposo, a mía vida,
somos almas bezonas
aunitas con l'armiella de l'amor.

Imos viachando
días e nueis, chuntos
en pensamiento, esprito e alma,
sin que importe guaire a distanzia
que desepara os nuestros cuerpos,
que mesmo fa más fuerte
o nuestro amor.

Ye o mío esposo
un ombre pleno de bondá
e tien tot ixo que buscaba
e que me cal,
yo li doi os míos días
e as mías orazions,
o mío corazón
pronunzia o suyo nombre
astí en lo más profundo. Aimo
as suyas cualidaz,
o suyo interior.

Somos dos soniadors
vivindo lo miraglo
que nos aunió.

Nos cuacan as mesmas cosetas,
tot lo sentimos por igual,
ye sagrato lo nuestro amor,
bendezito.

© Raquel Jiménez Núñez

Traduczión dende o castellano
feita por Chuan Chusé Bielsa

4/13/17

Un Día transparén (haiku)

Naiximiento:
fan cuerpo e alma
lo que fabla un Día transparén.

© Chuan Chusé Bielsa

4/11/17

Aunitos en lo eterno

Aunitos en lo eterno

Estoi enamorato
d'a tierra más bonica d'o mundo.
I bebo zielos.

Estoi enamorato
d'a muller más chenerosa.
I leigo un libro eterno
cuan d'amor brilan uns uellos.

Estoi enamorato, e anque o frío
clama encara en o branquil
d'o mío cuerpo,
e anque en l'alma
disierta
encara dentran fuellas muertas
en as cambras de tristeza
d'ixe agüerro que durante añadas
devanté, vozes sin luz,

uello a traviés d'as tuyas finestras,
muller mía, e arriba amor e vida,
tot de vez, e ye un miraglo:
viens con a plevida
más calma e sagrata
a despertar-me, e tot anunzia
un nuevo naiximiento,
s'imple o peito
como cantara de delizias,
invía dios una musica
muito funda e muito alta
e nos aunimos en lo eterno.

Si escribo poemas será
ta orar, ta sembrar
en tu os míos uellos,
ta dizir-te que en tu yo m'abandono,
en tu que yes amor zanzero. Cosa
no tiengo e cosa no aspero,
ye o mío tresoro poder veyer-te en despertar
e que marchen apriseta os míos suenios.

E dimpués, amor,
escribe tu poemas
con letras de luz e d'oro eterno,
en a nuestra tierra entalto
devantaremos con parolas
paisaches redimitos
e serán chardins d'o zielo,
devantaremos amors
que viviban en silenzio,
vozes en a divina lengua
d'o nuestro país viello,
en tu l'amor renaix e se fa nuevo.

Estoi enamorato
e tot sape por qué,
porque fablas tu
e vibran d'amor os universos,
siento a tuya luminaria
buscando tierra
e buen tempero,
e yo respondo e digo
que en os sulcos d'o corazón mío
acullo yo ixos uellos
do brila la inozenzia,
do abitas tu, muller,
a unidá de l'amor.

© Chuan Chusé Bielsa

4/10/17

Luna, luna

Foto: Chuan Ch. Bielsa

Luna, luna

A luna dezaga d'o mon
va acucutando
e iluminando a nuei
en un mundo do solamén existen
a tuya presenzia e o mío amor,
que viacha en a distanzia
a traviés d'o tuyo corazón.

Cada pensata se torna
en vida e felizidá
con a luminaria más polita,
que cada día amorosea la tuya piel
con a suaveza de l'amor.

Luna, tu que lo veyes,
di-le cuánto yo l'aimo e lo estranio.

Ye un paradiso ixa tierra
con as suyas montañas tan bonicas
do fablan de yo
los tuyos sospiros de fe.

Astí viviremos, en ixe paradiso,
con a luminaria de l'amor.

© Raquel Jiménez Núñez

Traduczión dende o castellano
feita por Chuan Chusé Bielsa

4/4/17

Viachando en a distanzia

Raquel Jiménez Núñez

Viachando en a distanzia

Voi viachando, uellando
ta o zielo griso
con as suyas boiras blancas,
pensando en tu
en iste viache curto a la ziudá,
ista ziudá que tú visitarás bel día,
muito luego,
ta asinas rematar con ista gran distanzia
que tendrá la suya fin.

Ye pasato lo tiempo
e astí bi ye, asperando-te perén,
o mío corazón,
ye tuyo ta cutio,
tú sapes querer-me,
con tu trobé l'amor.

Voi en a guagua
uellando ista naturaleza tan polita,
sentindo a suave bisa,
que ye como sentir
a tuya voz dulze cada día,
o nuestro eterno amor.

© Raquel Jiménez Núñez

Traduczión dende o castellano
feita por Chuan Chusé Bielsa

airesparadisos (haiku)

Pino solenco
Foto: Chuan Chusé Bielsa

Nostalchia d'un pino
orando solenco;
airesparadisos.

Chuan Chusé Bielsa

Descansar en tu (haiku)

Zarro los uellos;
descansar en tu, luz,
ye perén ubrir-los.

Chuan Chusé Bielsa

Labio en l'airera (haiku)

Labio en l'airera:
paixaro volando
enta sierras azuls.

Chuan Chusé Bielsa

Nuei... (haiku)

A nuei... Carreras, cans, gatos,
paixaros e chens
meditando.

Chuan Chusé Bielsa

4/3/17

Libro d'o Silenzio (haiku)

Ubro
lo libro d'o Silenzio
e i leigo a nuestra Estrela.

Chuan Chusé Bielsa