1/16/17

A mirada

As ondas
Foto: Raquel Jiménez

Yo sólo vivo t'aimar-te

Amor, me foi esclau
d'os tuyos uellos.

No deixaré
a mirada en altros puestos,

a tuya cara
ye tot o mío paisache.

Vida, tot
defuera de l'amor

ya ye perdito,
yo sólo aliento aires

d'o tuyo cielo altizo.
Si me tresbatié en a solenca

uambra d'o planeta más luenyano,
si estié fillo

d'o enganyo,
me foi esclau

d'a tuya voz.
Agora te contemplo en plenitù

e siento los traquitos
d'o tuyo corazón,

asinas soi e miro
lo que miras e yes tu.

E te uello
en as estrelas d'o infinito

e me ficas en os didos
aniellos de luz,

e t'aguaito en mars d'azul
sin altras mars:

ondas vivas e danzants
me trayen a tuya choventù.

Amor, te uellaré
e te uellaré

e ya sólo sabré
uellar-te,

seré mirada,
infinitù,

vendrás
a buscar-me,

tot de yo
s'amortará, naixeré en tu:

yo sólo vivo t'aimar-te.

Chuan Chusé Bielsa Alquézar

1/11/17

Saper que yes feliz

Frescor
Foto: Raquel J. N.

Saper que yes feliz

No bi ha felicidà
tan gran ta yo
como saper que estás bien.

Que yes feliz.

Que existes e a tuya luminaria
imple o día de tot goyo.

Quan tu m'aimas
e yo t'aimo
totas as tronadas
que fan o suyo niedo
en o mío peito
se tornan esbols de paixaros
libres en o cielo.
Me bandeo en as altarias
e aliento l'aire perfumato
d'una frescor de novia.

E dimpués canto
y en una fuella blanca
ta tu escribe a mía alma,
bi ha una fiesta de parolas
en recordar os tuyos labios
sonrisando, fablando-me,
dicindo-me "yo t'aimo".
E allora o poema rematato
firmamos con un beso.

Sin tu, yo querese en os yermos
deixar os míos pasos,
abandonar-me a un dios
que marchó muito luen
e me deixó desemparato.

Sin tu, perrecallos
por vestitos e una armita vueda
serban prou ta la mía vida,
en as clochas d'os desiertos campos
beberba o recuerdo d'a plevida
que nos fue acubillando
en os días sagratos,
en o tiempo sin tiempo
en que tot yera un miraglo.

Pero... te veigo, amor,
ristolera de nuevo, a o mío costato,
e admiro los tuyos uellos
con a inocencia
con a que o sol, naixendo,
a la tierra a bonico va besando,
e ya tot tiengo,
plenizo e honrato,
soi o más rico
entre toz os pobres de l'Aimato.

E se torna la mía armita
de sopetón palacio
divinizato en a uellata tuya,
e vestindo-me con a tuya vida
se torna o mío saso
chardín de l'alegría.

E rezamos,
e l'Aimato también reza
con nusaltros, e a plevida
vien pleniza de musicas
amorosiando con gotetas
a dos enamoratos,
e allora s'escribe
en un inte sagrato
lo miraglo:
una unica mirada ye uellando
un sólo corazón iluminato.

Chuan Chusé Bielsa Alquézar

1/8/17

Tuyos son os míos uellos

Uellos d'amor
Foto: Raquel J. N.

Tuyos son os míos uellos

Deixaz-me
un trocet de cielo
inocent, a calma
d'a color sin nombre,
a luminaria
d'a nineza mía.

A mirada fita
en a libertà;
ya no voi mirando
una altra cosa.

Me cansé ya
de trobar
tanta tristura,
me tresbatié
en chelata luna.

Deixaz-me en a casa
d'o mío corazón,
ya pensé demás,
de solución
no en trobé denguna,
a mía mirada
se perdió en distancias;
que agora, pura,
renaixca
aguaitando uns uellos...

Deixo que l'amor
torne en a mía casa,
me perdono
e o chuego abandono
de buscar sin causa.

En tu tot lo tiengo,
aimata,
que enta tu me'n vaiga
en viento d'o esprito, en goyo
paixaros en l'alba
oran e dan gracias,
eternizo día
con tu se devanta.

Acullo a mirada tuya
e tot brila
en a mía alma,
e ya no bi ha tristuras,
tot ye luz d'amor e sin angunias
exteriors, a vida
veigo retrobata.

Tota paz alzamos,
corazón,
e ya no nos enganyan
mirallos luenyanos
defuera de l'uno.

Busco
y en l'inte trobo amor,
se tornan as miradas
oracions: tuyos
son os míos uellos.

Chuan Chusé Bielsa Alquézar

1/6/17

Segundo naiximiento

Rosamor
Foto: Chuan Chusé Bielsa

Segundo naiximiento

En l'alma
solament s'alienta
un gran amor.

Agora ya sé
que a dolor se'n va
como boira preta
en día claro
en as varellas.

Sapemos lo que sapébamos,
muller eterna,
e somos os mesmos que ayer,
ni millors ni peyors,
ni más dolentos ni más buenos.
Pero lo nuestro cielo
tien huei a color fresca
de l'alba.

Somos lo que veyemos,
e agora con os tuyos uellos
yo te veigo,
amor,
con a tuya luminaria
tot ye dreito
e no me pierdo.

Se sienten en l'alma
sonrisos, e tien o día
l'asperanza
d'o nino más bueno.

Yo no entendeba
quan yera chiquet
o por qué d'o sexo,
podendo amar siempre
a tierra e o cielo.

Luz, con a mía alma
en a tuya Alma
fébanos l'amor;
tot yera perfecto.

Sufriemos demás,
dentro de nusaltros
somos lo que yéranos, lo mesmo
que sapébamos sapemos,
pero lo nuestro fillo
enta la vida va naixendo
e agora
con precura l'atendemos
e no podemos tresbatir-nos.

Ta dormir bi ha un tiempo
e ta despertar
un altro tiempo va venindo.
Como un nino
o sol d'o corazón
por l'horizont ya va salindo
e ye un segundo naiximiento.

Chuan Chusé Bielsa Alquézar

1/5/17

O poema BIACHERO EN O PARADISO rezitato