5 de marzo de 2009

An l'amor no muere

O camín d'as estrelas - Pintura de Chuan Chusé Bielsa

O camín d'as estrelas
Pintura a l'olio de Chuan Chusé Bielsa

Tot amor ye ta siempre,
tot amor perén ye bibindo
en un Amor eterno.

Amor mío, amor mío, te beigo
en orizons, en zielos,
sobre os sagratos mons,
en l'alto espazio
an brila
una luz allena a o tiempo,
sobre as tierras que amemos aquí
una begada, entrelazatos.

Tot amor ye ta siempre,
tot amor perén ye amando.
Tot amor ye parti
d'un Amor zanzero.

Amor mío, amor mío,
si tu quiers, podemos agora
biachar enta o infinito,
podemos, eternamén,
contemplar toz os suenios.

Amor mío,
beigo agora os tuyos güellos,
y cómo ban desfendo a rosada
d'a güellada mía,
beigo a tuya alba
sobre o mío
planeta sin luz,
espligos azuls naxendo
sobre os campos en guambra,
y crexen en l'aire d'o día
perfumes d'o zielo.

Amor mío,
acullo en un inte as femeninas
carizias d'as tuyas estrelas,
y sé, sé bien agora
que en unibersos de misterios
esisten paradisos.

Amor mío, amor mío, beigo
los chardins tuyos
a o canto d'una casa eterna,
y os bonicos
paisaches inmensos
an bibe a pura libertà,
amor mío, amor mío,
an bibir ta siempre,
an l'amor no muere.

Chuan Chusé Bielsa