5 de octubre de 2013

Amor, que sólo tu benises

Amor, que sólo tu benises

O mundo s'ha desdebuxato.
¿Iste mundo esiste?
Desaparexito, ¡desaparexe!
Ó mundo falso, cuánta dolor
has achuntato en o mío corazón.
Yo quererba ir-me-ne luen,
do solamén danzase a belleza,
do tu, ó mundo falso,
dexases en a no-cosa la dureza
(piedra, chelo e fuego
ya sin más cullitas que minchar).
Tot binclo yo quererba crebar
con os espazios que a falsedá amuestra,
con iste inmenso mazelo
do tota carne sufre e chila.

Si sólo esistise iste eszenario
allora cosa no esistirba,
os multibersos serban carcallatas
d'un diaple creyador d'escarnios.
Bes-te-ne, bes-te-ne,
ó diaple que debantas mundos falsos.
Ya conoxemos as tuyas trampas miseriosas,
ya conoxemos o tuyo rostro mascarato
que plazers ofrexe e ye desilusión,
tot lo que ye fiero eternamén ye tuyo,
tot o bien d'os zielos te ye alleno,
tu yes en o mundo lo más fosco teyatro,
supremo engañador, con suenios muertos
actuando, dolors perén creyando.
Tu yes una guambra rebutita de mentiras.

Yo me'n iré por os camins
do tu no esistas,
dizindo adiós a tot lo que bibié
en planetas d'albas tristas.
Buscaré, diaple, tot
lo que no quieras, tot lo que no sigas,
e dexaré dezaga
iste fosquizo forno do s'han cremato
infinitos cuerpos nuei e día.

A la fin, quí podese
bibir en un mundo d'amor
do ni un sólo recuerdo de tu
alentase, do quedases esborrato
de toz os reyalmes d'a bida,
ó diaple,
do a tuya memoria no fuese
ni un malsuenio dondiando
en nuei terrible e perdita,
ni un mirallo esmicazato
en casa muerta e grisa,
do a tuya Tierra e regnos
pesasen menos que una chisla de plebida,
que una busqueta de polbo u de zenisa,
menos que palla
que l'airera escobó ya fa milenta añadas.
Rei de totas as dolors sin mida,
bes-te-ne, bes-te-ne.
Desaparexito, ¡desaparexe!

E yo me'n iré luen, luen,
enta do l'odio nunca no arriba,
puyando entalto
en a nau d'un escoscato corazón,
libre e buedo de memorias tristas,
sin más mentiras bozando a zaica mía,
dica plegar en o país d'a diosa;
a bonico irán dentrando en l'alma
clariscas, fresquismas,
sagratas auguas femeninas.
E a la fin, que l'amor
sólo esista, que sólo tu biengas,
aimata mía.

Chuan Chusé Bielsa