15 de enero de 2014

Plebia en o paradiso

L'ausenzia
Biella pintura a l'olio de Chuan Chusé Bielsa

PLEBIA EN O PARADISO

Güe pensaba
en altras bidas perditas.

Caminaba con a plebia
por os camins d'os yayos.

Me beyeba en altras casas,
combibindo con aquella mesacha,
tal begata, que aimé tanto
en a chobentú más lexana,
agafando-la d'a mano,
paseyando por as abenitas.

Me beyeba a yo mesmo
abendo feito altras trigas
en a bida. Un yo más perfecto,
sin tantas erradas u feritas.

A plebia, chunto a yo, qué trista
parexeba mullando a mía bida.
E pretó a pleber de firme:
as auguas, a calders sobre yo
cayeban frías.

¡Ai, qué pobre, qué pobre yes,
tot cubierto de bardo, chupito,
e ya cuasi rematando los tuyos días!

A plebia cayeba e no aturaba,
yo poderba dizir que iba sentindo
a bonico, a bonico,
cómo l'augua fablaba:
amigo, yo isto te digo:
yo d'o zielo biengo, yo marcho
enta os altos e no paro
cuenta d'as cosas d'abaxo.
Yo me zentro en ixo
que ye o zentro mío
cuan caigo u cuan me debanto,
ya siga chisleta, a basa u o río;
sin pausa boi chugando
en boiras que dan saltos
e arriguen como ninos,
parex que ya son cansos
e perén reblincan, cantando.

Güe marchaba tristacho
por os camins d'os yayos,
tot mullato e pleno de bardo,
tot pleno de cansera;
en un inte
tot lo ese dato
por marchar entalto
e asinas os camins erratos
que no aturan d'estar acusando
dexar-los callatos,
tot feito paxaro e bolando
enta do no esistan años,
enta do esistan amors
sin engaños.

A plebia a o costato
a bonico, a bonico,
seguiba fablando,
a yo e a la tierra regando:
amigo, güella enta yo,
yo d'a diosa biengo,
yo enta la diosa marcho,
yo me zentro en ixo
que esiste cuan callo,
yo cosa no tiengo, si alcaso
a fuen d'os miraglos,
totas as altras cosetas, te digo,
son auguas d'o zielo,
son o mesmo amor
que a l'amor ye aimando.
Pobracho, no sigas tristacho.
Si güellas entalto ya yes o más rico
e res no te manca, ya has dexato
toz os unibersos de mirallos,
si güellas entalto, perén,
ya yes o infinito,
ya has arribato a la radiz
de l'árbol d'o paradiso,
a o zentro d'o corazón.

Chuan Chusé Bielsa