3 de mayo de 2014

Abenita en l'airera

Abenita en l'airera

En l'abenita d'ista ziudá
chiqueta e d'a bida
güe me guida un no-deseyo.

Fa fredo, anque comienza mayo.
L'airera ye reina en iste regno.
Bel biello e yo buscamos un carasol
inasperato dezaga d'os cantons.

Corre bien o día a o ritmo
de fuellas que de contino mormostean
sobre tantas capezas cachas
que abanzan dende as trincheras
cuentra o biento.
En o berde d'os árbols
tremolan olas, gotas de zielo brilan.
Güe cosa no atura;
muito rapidos son os pasos
de toz os que que caminan.
As carreras son como mars grisas;
as chens buscan bel puerto seguro
e s'adentran en as casas.
Afuera, l'aire pasa furo as pachinas
d'os diarios en os quioscos.
Leigo tristos titolars d'un mundo
que ta yo ya marchó.

A soledá ye a begatas trista
pero agora me capuzo en a luz
que acucuta entre boiras e sols.
Camino en ista ziudá
que poderba estar allena
e que foi mía. Agora
no soi dengún e tot ye nuebo.
Me trobo choben güe
sin más carreras biellas ni deseyos,
caminando entre chens
que aimo sin saper por qué.
Soi un desconoxito que dondea
en ambitos ya sin tiempo,
increyiblemén pleno de paz,
asperando que plegue a suya ora
en o espital.

Por qué lo fazié tan difízil tot
en o pasato.
Agora me dexo lebar
como una fuella en l'abenita,
u como paxaro que rechira
_dando saltez, piponiando_
una micarrona de minchar
en as fazeras.

Tot solenco, un can chicorrón
ye ligato suabemén a un arbolet
con una zinta rosa
a la dentrata d'un supermercato; cotón
polidet que asperando chuga con cualcosa,
e yo sonriso ta yo mesmo
güellando como un nino,
porque ye graziosa en a no-cosa
cualsiquier estopenzia, cuan
ya biacheas en tu mesmo
e no enta países que son luen;
pintar de nuebo
con bel clarión en a pizarra
d'a nineza, embolicato
en luminarias de mars d'alba.
Penché güe toz os deseyos
allá en alto en os terraus
como ropa a secar, oblidatas
banderas ondeyando en l'airaz,
tan e mientres os autos en buelo
prebaban d'adebantar con as suyas priesas
a o tiempo e belozes marchaban
enta ixos mundos d'os que biengo.

He mercato un libro
con poemas que me clamaban
dende as suyas pachinas-paisaches
debuxando camins en os zielos,
e asperando en o espital
prebaré d'amar-los, recorrer-los.
Dimpués sonará o nombre
que arroziego por o tiempo
e a la fin talmén me dizirán
cómo se troba o mío cuerpo
ta concarar-se con o mundo,
cuánta bida bi ha encara
en a mía bida.
Pero ya cambeé de casa;
agora solo i busco una calma de granero
albandonato.

Antis de marchar,
libre, contemplatibo beigo por as finestras
d'o espital cómo se bochan
os pompudos árbols d'un costato ta l'altro.
Ye ta yo agüerro-primabera.
Airera: as boiras grisas fendo-sen,
desfendo-sen, son güe bonicas.
Sin deseyos güe ye polito tot,
cuan ya emos dentrato por a puerta
d'o silenzio.

Chuan Chusé Bielsa