22 de febrero de 2013

O lusco

O lusco plega e ye una capiella

O lusco plega
e ye una capiella.
Se tasta un silenzio
enamorato:
rosadas de perfumos
sobre l'alma,
o sol ye un aniello
sobre os campos.

Un solenco paxaro
empurpurato canta poesía;
ye un haiku, tres notetas.
Dimpués o mundo ye aturato,
tot calla e suenia o sol,
tot calla e fabla un dios
desconoxito.

O disierto ye agora una mar,
os mons espullatos
son islas amariellas
que apuntan enta o zielo,
son islas con olors a rumero;
puyas e puyas e son tucas
ta rezar dende dentro.

Olas royas s'esbarizan
enta plachas perfumatas,
bi ha escumas de flors
que laminan l'arena d'os camins.

E nos cuaca arrozegar os piez
por istas auguas de lusco
que son benitas a besitar os yermos,
por ista mar biachera
que ye baxata dende os zielos,
indiferén a terrenals cheografías.

O lusco se ye tornato eterno:
amors, colors que no s'amortan,
azuls zelestes,
doratos e berdes fantasticos
e rosas imposibles,
e fadas d'infanzia
que perén en l'alma biben,
e mullers aimatas
que besamos en a fren,
e suenios chóbens que se debantan
como miraglos,
allenos a o tiempo, eternizando-sen
en un inte dillá d'iste uniberso.

O lusco plega e ye una capiella.
O sol nabega sobre as auguas
d'o imposible, e besa islas brioletas
do alienta o goyo e l'asperanza;
se xublidó d'el mesmo
aimando libre en o misterio.

Lusco eterno,
mar calma,
orizón de luminarias.
Silenzio.
Un paxaro solenco
reza, canta.

Chuan Chusé Bielsa