27 de febrero de 2014

Baixo as frondas goteyans

BAIXO AS FRONDAS GOTEYANS

Os árbols ya tienen as fuellas amplas. Trobarez, si vos interesa, verdas frondosidaz misteriosas. No bi ha cosa más perturbadera, ta os míos sentitos interiors, que as verdas frondosidaz misteriosas d'ista epoca de l'anyo. sobretot aquels días que o zielo tien un tono perlato _agora mesmo ha parato de plever_. Cuan mueve una miqueta l'aire, vos cayen sobre a testa bellas gotas e bellas floretas blancas u rosatas. Agora me cuaca estar solenco en un parque. Ye cuan un parque me diz más cosas. As fuellas son d'un verde escuro, bien ufanas e escoscatas. A la luz veyerez cómo brilan, pero a uambra que fan ye un tapiz seminocturno. Uno camina poquet a poquet baixo ixos resers. Si tenez a "veritable vocazión", vos atrayerán más as frondas que no pas a Venus de marbre en a cruzillata de camins, que uei pareix, no sé per qué, aflichita per un esderizo tardano, u o uello d'o lago que reflexa también, como los altros días, os suyos alredors, pero con un aire de pensar en bella altra cosa.

E, de bien chiquet, ya las preferiba, istas frondas mullatas. No niego pas a belleza d'as frondas en una tardada de color narancha, tibia, cuan son plenas de paixaros, de gorgollos de fontanas que cubren os murmurios d'os enamoratos. Pero alavez a luminaria verda cubierta per bel esderizo dorato, más bien vos fa pensar en o goyo d'a vida. Venus sonrisa e o lago también. Per tot bi ha rosas. A uno li pareix que ye fázil floreixer. Ye una mena d'intoxicazión que vos traye l'aire denso. A luna se devantará dorata e gran sobre una polseguera vrioleta, e a chen, ya tornando enta las casas, eixirán de debaixo d'as frondas con os uellos brilans.

Per cuentra, as frondas mullatas d'abril e os camins solitarios que i pasan per debaixo e as ultimas gotetas, bochatas per o viento, d'o ploro d'a primavera entristezita, nos fablan de cosas estraniamén inabastables. No nos fan dengún retreito per a nuestra vida cutiana _ ni tan sisquiera nos dan a entender que la conoixcan_ pero nos sochieren una vida do tot fuese chentil, con o suyo chuego de silenzios e murmurios, con a suya fraganzia de frescor, con a suya penumbra encarinyata de misterios elegans. ¿Quí ha trobato bella vegata a las damas con os uellos plenos d'amor e a voz como una musica, soniatas per el, baixo as frondas? ¿Quí ha podito vivir, no ya una vida, sino un unico día, tot el inefablemén romantico? ¿A quí li ha pasato bella vegata una aventura de novela? ¿Quí ye estato libre de tratar, de pactar, con a sordidez e o eszeptizismo? ¿Qué ideyal emos sapito conservar puro de vanidà, qué amor no ha abito de recurrir a la mentira? Pero as frondas nos fan altra vegata credulos: nos sentimos, en istos intes, nobles. Comprendemos que a unica cosa que da pre a la vida ye a plenitù d'emozión. E dica tenemos a seguranza de que, si no ta nusaltros mesmos, ye posible t'altros, más chóvens u más poeticos u más ricos, vivir en un mundo encantato. Tornamos a creyer en damas delicatas, que se desferban con un beso, e en conversas d'una dolza vibrazión divina, nomás entrevista en bels versos u en bels acordes inmortals. Tornamos a creyer que a chen serba chentil nomás que s'abrazasen en silenzio, e que sentírbanos a melodía d'as estrelas solamén prebando de recullir-nos confiatamén.

Pero no ye bueno paseyar cada día baixo as frondas goteyans. Abyecto ye qui no se purifica en a nostalchia d'una belleza nunca aconseguita, pero serba cobarde que la demandase a las fadas u, si querez, a las dríadas e amadríadas d'as nobles arboleras. L'altera grazia de l'árbol ye un don natural: nomás vivindo, ya ye polito. Pero nusaltros no podemos conservar dengún don sin pazienzia e esfuerzo. Tenemos más dignidà que no pas un parasito. Pagamos o nuestro escote en l'universo. E os nuestros umanos desfallezimientos no son pas más turbios que rutilans os nuestros millors afans. Ibridos, ziertamén, levamos coscarana como as tartugas e tenemos alas como as golondrinas. Pero as nuestras fluctuazions, sin dembargo, son as fluctuazions d'un vuelo. E bi ha dos cosas bien altas en nusaltros; la una, preixinar una perfeczión remota; e l'altra, ir-ie sapendo que no i arribaremos nunca. E aquella imachinazión e iste viache son a dramatica belleza d'a umanidà, que nos invidian as frondas e os ánchels.

JOSEP CARNER

Traduczión dende o catalán feita por Chuan Chusé Bielsa

Nota.-

Sota les frondes gotejants ("Baixo as frondas goteyans") ye un testo noucentista d'o gran poeta catalán Josep Carner (1894-1970), replegato en o libro Les bonhomies, que se publicó en 1925, en plena epoca noucentista. Ista delicata e funda prosa poetica replega prou bien totas as caracteristicas d'ixe gran movimiento estetico e vital que estió lo noucentisme, que caracteriza un glorioso período d'a cultura catalana e clau ta la recuperazión d'o catalán (con a exemplar e machistral codificazión fabriana). O lexico e o estilo en cheneral que emplega Josep Carner en Sota les frondes gotejants ye bien representativo d'a estetica noucentista. Ixe estilo marabillosamén artistico, con un sinyalín d'artifizio, muito d'"epoca", ye o que he procurato conservar en a mía traduczión, prebando de ser fidel a l'orichinal e a o tiempo e período noucentista en que fue escrito, en as anyadas vente d'o sieglo XX. A epoca noucentista metió los alazez ta o posterior floreiximiento d'as letras catalanas, creyó una lengua elegantisma, polidisma, apta ta tota mena d'usos en una soziedà, e prebó d'integrar a cultura catalana en Europa, abandonando l'anarquía e o localismo de buena parti d'o Modernismo catalán. Cada vegata se devantan más vozes reivindicando ixe riquismo período d'a istoria cultural catalana, que dica agora yera estato de raso infravalurato. - Chuan Chusé Bielsa