30 de junio de 2016

Patria en l'alma

UNICA PATRIA

Ista ye a mía patria,
o mío zielo,
o paradiso.

Yo aquí perén me quedo.

Res no quiero saper
de patrias muertas.

Res no quiero saper
de miserias infinitas, de furtaires
a los que s'onra como a eroes,
d'ixos que biben d'a dolor
de toz os pobres,
d'ixos que s'arriguen con os risos
d'o diaple cuan ganan
con mentiras e con trampas.

Aquí me quedo, en ista patria
do lo pobre
bibe con l'alma enta o zielo
debantata,
me quedo con o corazón
emplito d'amor e cosa más,
tan pobre soi aquí...
que más rico soi
que toz os reis
d'ista Tierra tan baxa.

Res no quiero tener
d'ixa patria de Satán,
dengún tresoro
sin a luz d'a compasión,
aquí, aquí remano,
en iste puro Amor,
e anque sólo me quedase
una güellata
enta zielos de bondá
aquí me quedarba ya ta siempre.

E anque enta yo
apuntasen mil espatas,
anque solenco e ferito
y espullato me quedase,
a o tuyo canto m'acubillarba, Corazón,
morirba por ista patria
do cadaguno tien
lo que merex a suya alma,
do tot fabla e do tot canta
con amors, polidezas, luminarias,
yo sanarba
aguaitando a dibina cara
de l'Aimata.

Ista, ista ye a mía patria
e nunca, nunca una altra yo abitarba,
anque benise o diaple a cada inte
a ofrir-me toz os tresoros
d'a suya muerta casa,
anque a churros
enta yo brollase o suyo oro,
as suyas riquezas fieras e falsas,
aquí me quedarba
con tot ixo que Amor aima,
tot ye Chustizia aquí
e dengún furta ni engaña,
aquí dengún martirizea
ni asasina
con as suyas lais e os suyos actos
a os más febles,
a os más buenos,
a toz os que más aiman;
que aquí perén yo remana
ta siempre con l'Aimata,
e puedes benir, diaple,
e prebar de matar-me si te cuaca,
poderbas matar o mío cuerpo,
nunca, nunca podrás amortar a mía alma
e a suya güellata enta l'amor.

A mía alma bibe ya
en un altro país e a tu ya nunca aguaita,
prinzipe de totas as maldaz,
nunca tendrás a luminaria
d'o mío corazón.
Morió a muller de Lot.

Yo güello l'Amor
e a más alta Chustizia,
sólo ixo beigo e tota altra cosa
ya no tiengo.

Cuan arribe o día
en que penes en o tuyo fuego
ya ta cutio, prinzipe
de totas as mentiras,
bibirá l'Amor encara nuebo,
eternamén bibindo,
contemplarán o suyo Rostro
toz os pobres d'esprito.

Chuan Chusé Bielsa Alquézar