11 de octubre de 2016

Bonica faina

Mas escachato en o lusco
Foto: Chuan Chusé Bielsa

SÓLO I ORO

Qué bonica faina:
escribir o tuyo nombre
letra a letra
en o mío corazón,
amar-te,
aguaitar-te.

Iste ye agora o mío treballo:
marchar en os camins,
beyer plegar l'airera
que te canta,
besar-te.

E dexo lo mundo
ta estar chunto a tu,
e si me mancan cosetas
con tu seré pobre,
muito rico seré
en a tuya riqueza.

E si de yo t'alexas
t'asperaré,
t'alzaré en un libro
perén ubierto,
t'abrazaré
en os árbols d'o zielo,
ascuitaré as tuyas fuellas,
te leyeré a o canto
d'as mías gatas goyosas
en as tardadas d'agüerro u ibierno
e será o mío fogaril o tuyo recuerdo,
tanemientres o sol
me traye os tuyos besos
en os suyos labios rosas.

E por tu estaré solenco,
me feré muito biello,
m'oblidarán toz,
perdito en l'oblido
continaré asperando
l'aurora d'os tuyos güellos.

E asinas seguirá la mía bida
dica o día en que plegue
en o tuyo país
como lo ser más goyoso,
porque en tu sólo bi ha un oro
compasibo e infinito,
e ya no importa guaire a pobreza
si en tu puedo bibir.
Tot amor i trobo.

Dimpués de dondiar tresbatito
por os desiertos d'o cosmos
trobé o tuyo chardín.
Sólo i oro.

Chuan Chusé Bielsa Alquézar