20 de febrero de 2020

DA-ME A MAN, AMOR

DA-ME A MAN, AMOR

Dexo de biachar por os camins
sin tu.

Da-me a man, amor,
como a os ninos,
portia-me en a tuya luz,
quiero biachar
por mundos sin dolor.

E qué millor que seigas tu
a parola d’a mía bida,
que seigas tu
o mío corazón,
que sienta o traquito de lo eterno
aimando-te.

Agora sé que sin o tuyo sol
soi tresbatito planeta,
cosa berdadera
poderba fer en a tuya ausenzia,
serba bofa, sin unidá,
cualsiquier angluzia mía,
serba
o regno d’a soledá.

Por ixo, dexo
lo que creyeba mío
e yera propiedá d’o tuyo amor,
tot te doi e soi feliz
en tu,
o zielo más bonico
ye ser boira en os tuyos paisaches.

© Chuan Chusé Bielsa