30 de julio de 2020

CASA MÍA

Campos en libertá
Foto: Chuan Chusé Bielsa

CASA MÍA

Os campos
son un leito tranquilo

e son espazios
ta caminar en libertá.

En os campos
as pensadas se fan claras,

alentamos aires plenos de perfumos,
ye un chardín sin buegas,

bi ha luminarias
que o corazón amorosean,

bi ha cantas d'aireras u paxaros
que fan goyosa l'alma.

Yo me'n fue muito luen
d'ista alegría,

e agora, cuan ya las añadas
son pasatas,

agora que siento
que as ilusions son eslanguitas,

me foi nuevo e voi dizindo:
¡qué vida de luxo e tan polida,

vivir en iste casalizio
do lo silenzio abita!,

¡me perdié en os laberintos
d'anguniosas soledaz!

Agora, casa mía
foi d'ista inmensidá,

d'istos paisaches
en foi amigos sin mentira,

foi d'o sol, a luna e as estrelas
lampas d'os míos días,

foi d'os árbols mayestros
e de toz os sers bonica compañía,

foi d'o zielo lo mío teito
e d'os camins as mías carreras.

Yo quererba
a la luz dizir o que deseyo:

intes calmos,
libros sabios, parolas bien sinzeras,

escoscar iste corazón
ta cuan me calga ir-me-ne,

güellar tan alto
que dentro de yo veiga,

trobar tot o que aimaba
e tresbatié defuera.

© Chuan Chusé Bielsa