30 de abril de 2022

DESEYO UNICO

DESEYO UNICO

Escribir en a pelleta que perén se debantará sobre os zielos. No creyer en mentiras e asinas fer prodichios con o esprito d'as parolas (con a pensada en l'aire) bibrando dende o corazón.

Creigo en l'augua más funda, en a plebida d'augua biba, en o río en mar ultima, en a boz d'o miraglo

Creyar con luz dende as mesmas rayadas d'o lusco, dende a mesma radiz d'un totpoderoso silenzio.

Tot poder fluye por as benas de l'árbol enzeso e cremato en a crosta, que ye esistenzia e que rebilca en a medolla.

Dizir parolas-enzendallo ta fogarils con tota la berdá flamiando entalto; creyer perén en a chera acubillata en o palazio d'a gran luminaria.

Fablar ta creyar, ta bantar o chusto deseyo, no asperar a que o sol esterior, con materia bueda, laboriosamén arrulle flamas moredizas en mundos de tristura.

¿Alcaso no son as millors parolas as ditas dende un alba retrobata. aunitos a la nuestra meitá tresbatita? ¿Alcaso as parolas sin audienzia allena no son as parolas autenticas? Parolas que a dibinidá siente, berdaders bocables. Creyar fablando cuan ya moriemos e naxemos en alto.

Bi ha parolas-fachendas sobre a no-cosa e bi ha parolas ta creyar a eternidá, parolas que s'achuntan con a luz e creyan dende a tieda divina.

Bi ha días de zenisa e bi ha días ta dizir o que será la bida cuan seiga pronunziato un corazón sin ya güellar a o mundo. Creyar paisaches zanzers (nieu u falsa de nino), cada inte bantato sin tiempo ye berdadera creyazión.

Bi ha bersos que solo ta morir son escritos e bi ha bersos que eternamén son renaxendo, dan fruitos en l'inte, goyo sin taca e sin escarnio.

No cal sino un amor desconoxito ta bantar o que dende siempre estiés, yes e serás: lai, parola en luz.

© Chuan Chusé Bielsa