13 de septiembre de 2022

FABLA-ME AMOR

fabla-me Amor

fablas e yo siento
ó fabla-me tu
en a tuya fabla de Silenzio

si me trucas a altas
oras d'a nuei
t'ascuitaré
t'aculliré en o leito
mío d'estrelas
t'aimaré

fabla-me e que seigas
tu l'orichen d'as parolas mías

fabla-me e seré baseta
acullindo as gotetas amorosiando
d'a tuya plevida

que tu seigas
as radizes e os rechitos e l'aire
d'a mía vida

me veyes Amor
ya retallato en o lusco
bebendo a definitiva
luminaria

prene-me en as tuyas mans
portia-me en a tuya paz
aquí no quiero tornar
replequé ya las lizions dolorosas
e bi soi espullato
voi dexando istos paisaches
que tanto aimé pero que agora
como yo marchan t`adentro

pero tu fabla-me
redimirás os días que i vivié
emplirás a seca fuen
con os tuyos vocables miraglosos
musica d'oro
dende os caños d'o misterio

ye bien majo iste lusco
saper que aquí bien luego
tot rematará
yo no quiero i tornar
serba o fracaso absoluto
pisar o polvo de nuevo
de más e más camins

veigo as tuyas colors de naximiento
e siento as tuyas parolas como viento
ultimo e primerenco
fabla-me fabla-me tu solo
Amor
defuera de tu no bi ha Vida

© Chuan Chusé Bielsa