24 de septiembre de 2022

SÓLO DIZIR-TE

SÓLO DIZIR-TE

Sólo dizir-te
que ye estato bien polito
retrobar-te
dimpués de tanto tiempo.

Veyer o tuyo rostro
retallato entre un peinato
nuevo e elegán,
o tuyo refulchir entre as colors
d'a vida,
sentir a tuya voz como una fuen
conoxita, beber as luminetas
d'os tuyos güellos,
amorosiar a tuya augua.

Sólo dizir-te
que escribo iste poema
como rajante goyo, amanexer
dimpués d'una ausenzia
tan luenga en o verano e que a yo
m'ha parexito como una tristura,
sólo dizir-te que güe
sonaban enchugarditas campanetas
(yera día de fiesta en o corazón).

Sólo dizir-te
que aimar-te debán de tanta chen
ye estato difízil, t'ese
quiesto dizir tantas cosetas
como qui fabla carizias, caldrá
asperar a trobar-nos en a espuenda
d'o nuestro mar t'amorosiar-nos
como ondas bandiando-se
abonico, abonico.

Sólo dizir-te
que ye estato bien altizo lo día
iluminato por os tuyos
güellos e labios, ye estato
un beso luengo, entre tanta chen,
sentir o sol d'os tuyos didos
esbarizando-se delicadamén
por o mío brazo
con tanto amor en despedir-nos,
aunitos en un inte.

Sólo dizir-te
que ye estato un bien delicato regalo
sentir as tuyas parolas amorosas
baxando a voz, amagando-las d'a chen
e d'o mundo, tan bonicas, tan bonicas,
plenas de tanta intimidá e terneza,
fuyindo enta ixa fuen
tan plena d'inozenzia
que nos pertenexe.

© Chuan Chusé Bielsa