8 de enero de 2023

DANZE DE CABO D'AÑO (2023)

DANZE DE CABO D'AÑO (2023)

Agora torno de bailar en a nuei.
Feba tiempo que no saliba
enta ixe mundo;
dexar-se levar por a musica,
vivir intes machicos,
a grazia replecar, no agafar res,
aimar completamén
(as chens s'estranian cuan
veyer bailar a l'amor).

Res no deseyo cuan
bebo una miqueta, cuan
danzo como fuella
bandiata por o zierzo,
porque (zielo e condena)
soi infinitamén sensible.

¿E qué quiero yo?
Quiero a tuya felizidá. Quiero
a felizidá d'as personas bonicas
que acubillan bondá. quiero
que trobes ixo que merexes,
también a o tuyo prinzipe marabilloso.

¿E qué quiero? Quiero
a tuya feminidá en poemas zelestes,
amorosiar-te con parolas e danzes. Quiero
sentir sonrisos tuyos, quiero
seyer o tuyo amigo, veyer-te
marchar por os camins
trobando o que deseyas.

No, no bebo cuasi nunca.
Tres bieras e ya veyes.
Bailando e bailando como pocos bailan,
porque ta yo bailar
ye a más alta Poesía.

Goyo sin mida ta tu,
porque yes umilde polideza,
porque yes musa e muller
ta querer en esprito,
porque perén tendrás un puesto
d'onor en ista vida.

E agora a dormir,
e más terneza, más terneza ta tu, e carizias
que no aturan, nos zitaremos en os suenios,
será veyer-nos en luz
e a danzar entre as estrelas...

Con cariños, istas parolas mías
aspero que repleques en a nuei,
he bebito un poquet, he bailato dica tardi,
soi uno d'os sers
más sensibles de l'universo.

Grazias por ser tan bonica.

© Chuan Chusé Bielsa