28 de abril de 2013

Dondiando por os suenios

PERÉN LIBRES

Aimata, tiengo as claus d'a tuya casa
en as manos, pero lo corazón emboirato.

Como a muller de Lot, soi estato estatua
de sal, tanto tiempo chirato enta lo falso.

Güe plebe o mundo; a plebia está plorando
en as carreras. Bi ha un suenio paseyando

a o canto d'a dentrata d'un palazio,
o disierto ye un chardín soniato

a la tardada, belún ba caminando acompañato
por musica de gotas, o mundo albandonato.

Ye un suenio buscando a salida d'un mirallo;
as claus perén en a zarralla, asperando.

A plebia, musiquiando, nos ba clamando:
aimato, si tornas, serás amor e labios.

¡Cómo fabla la plebia cuan o día ya remata!
¡Qué goyo tornar á casa a la fin, ta descansar-nos!

Aimata, ¿beyes en yo lo falso sol que ya s'apaga?
¿Beyes as tronadas, o corazón pleno de bardo?

Aimata, tu yes yo _chiran as claus en a zarralla_,
que o suenio remate e me retrobe dentrando

por os tuyos güellos enta la tuya luminaria:
perén libres, chuntos, espullatos.

Yéranos uno, aimata, e me tresbatié dondiando
por os suenios; güe dormiré en a tuya casa.

Chuan Chusé Bielsa

27 de abril de 2013

Contemplazión

Güellando entalto

Güe aguaito un mundo
sin dolors.

Podez clamar-me un soniador
que bibe en a poesía.

Güe aguaito lo paradiso, güe
e no maitín, e dixo tot altro paisache.

Sé que iste mundo no ye o mío,
que cosa no bale.

E si bale cualcosa ye que un filo
con o zielo l'aune.

Güe ta yo no esiste a materia que no ora,
e si esiste no la güello, la desprezio.

Poesía ye catar sólo enta la gloria
d'ixo que ye eterno,

d'ixo que nunca no naxió e que perén
bibe, d'ixo que cosa no sape d'os infiernos.

Ista tierra ye un infierno, yo asinas lo beigo,
as dolors amuestran como fuegos.

Güe cato enta tot lo que ye altero
e güello unas altras tierras allá lexos,

muito, muito lexos, allá
do s'han esborrato los recuerdos.

Güe güello entalto, entalto, entalto,
sólo entalto con istos güellos nuebos.

E d'ixa biella Tierra que no ye sino dolor
que sólo quede un camín puyando

enta altos zielos, e que as zenisas suyas
bolando marchen enta o país

do tot queda xublidato, como un malsuenio
que en despertar remata e ya no remeramos

e queda muerto sin recordar ta siempre.
S'ubre alegre agora l'alba,

son animals e ombres agora almas
que han retrobato a fuen común d'a poesía,

e con güellos en paz, calma luminaria,
aguaitan en silenzio a berdadera bida.

Chuan Chusé Bielsa

10 de abril de 2013

Caseta escachata

Caseta a la tardada
Foto: Chuan Ch. Bielsa (2008)

Caseta escachata

Biellos os dos, caseta escachata,
           sólo tu e yo
charrando, aimando en ista fabla.

O disierto en o zielo, o paradiso
           allá en alto;
tot un mundo antigo se'n ye ito.

Parolas nuestras a la tardada,
           solos tu e yo,
o sol sondormito, l'airera que canta.

Tu yes a casa d'os poemas míos,
           l'alma d'os agüelos.
Caseta escachata, aquí ya fa frío.

¿Recuerdas, sientes en l'aire charradas
           de chens que nos quison?
Ya ye tardi, caldrá marchar, o sol ya s'amaga.

Chuan Chusé Bielsa

1 de abril de 2013

Tot

Tot yera mentira

Tot en ista Tierra
no ye cosa.

Bibir en meyo d'a mentira
no ye cosa.

Beigo as estrelas:
son mentiras.

Materials multibersos
absurdos: mentiras.

Ye buedo l'amplo eszenario
que o diaple debanta.

A belleza aquí abaxo,
si no aguaita allá entalto, ye mentira.

Ta qué creyer en cosas
que dimpués son mentiras.

Mentiras son chardins si no oran
e, si no oran, son mentiras as rosas.

Mentiras son os luscos
si enta un altro mundo no menan.

Mentira ye o día que, muertas as oras, s'apaga
e ye mentira cada alba no eterna.

Mentira ye tot lo que dentra
por istos güellos que ploran e sangran.

Mentira ye tot lo que l'airera traye e se'n leba
si no amorosea l'alma.

Mentira son aquí as luminarias
e mentiras as ilusions royas.

Mentiras son labios e bocas
si cuan fablan no callan.

Mentiras son parolas
si callando no aiman.

Mentiras os ríos e mentiras as plebias
que en o zielo no cantan.

Mentiras as cullitas e mentiras as siembras
que allá en alto no se faigan.

Goyos e amors son mentiras
si allá entalto no marchan.

Mentiras son as patrias
que satán alienta.

Tot lo que naxeba aquí
parexeba cualque cosa: cosa no yera.

Beyer tot como mentira
si enta la paz no reza.

Sólo ye tot
identificar-se con o berdadero amor.

Tota altra cosa
mentira, mentira, mentira, dolor.

Yo no escribo ta dengún,
sólo esborro mentiras.

Continaz busaltros, si querez,
bibindo en o mirallo.

Yo me'n boi sin cosa,
sin amors e ziego aquí abaxo.

Sólo busco una boz
pronunziata en o silenzio.

Chuan Chusé Bielsa