26 de septiembre de 2016

Inte d'amor

En l'ortal perdito
Foto: Chuan Chusé Bielsa

Intes ta l'aimata

Iste momento
ye ta tu,
ta o tuyo amor.

E asinas quiero
que sigan toz os míos intes:
amoroso, inozén deseyo,
fuego en lo que soi
e dexar tota altra flama
que amorta o tiempo.

Que no me retanten
os paisaches sin amor
que a begatas amanexen en o zielo
e son tronadas que arredolan
con infiernos o mío aliento;
a güellata tuya, corazón,
ye tot lo que yo tiengo.

Iste momento ye ta tu,
e que con tu se'n baigan ya ta cutio
toz os camins d'o mío tiempo:
iste ye o mío churamento.
E que o chelo d'os silenzios
amorte con tristuras
tot l'amor que alzo en os adentros
si me'n fuese yo por altros bieros.

Enta os campos
que en o zielo tiengo
debanto a mirada,
allí quiero dexar pensamientos,
sulcos e deseyos, toz os intes
dexaré en o granero
d'amors d'a mía aimata,
ya no puedo endurar
más agüerros, más ibiernos
en ista bida masiau aspra,
simién seré en os zielos ya sin tiempo
y en una luminaria d'un bientre sagrato
naxeré de nuebo,
abaxo, abaxo s'irán chelando
totas as güellatas qu'endrezé
enta chardins de muertos suenios,
que os míos cansos güellos
sigan de nuebo los d'un enamorato,
que renaxcan beyendo
a escoscata cara que yo aimo,
que a mía aimata por yo beiga
os camins d'o zielo
e asinas yo con ella
marche en alto.

Somos un miraglo
con milenta güellos
fitos en lo bueno,
con milenta brazos
un danze danzamos
con fuellas e zielos
cantando-bolando
en dibinos chuegos,
ombre-e-muller a la fin aunitos,
retrobatos,
un unico aliento
en inte sagrato
se ye feito luz e ba fablando;
un árbol en alto
creyamos, refemos
en o chardín d'Edén,
amor en lo eterno.

Chuan Chusé Bielsa Alquézar