26 de noviembre de 2020

TA SEGUIR AIMANDO-TE

TA SEGUIR AIMANDO-TE

O zielo que yo aimo
ye o mirallo d'os tuyos güellos,
ye a güellada tuya
o espazio en que despierto,
o tuyo sol alumbra
la inozenzia que perdié,
te doi
a cullita d'os míos años:
iste disierto que t'asperó en a boira.

En aimar-nos, o misterio se desveila,
con seguranza
en bel puerto de l'alma nos aspera
ixa calma que buscamos,
a mar ye ixa mar
que bandea la nau nuestra
e nos dexa en isla alta,
paradiso sin saper-lo.

Goyo ye tener-te por paisache,
aunión en ista placha,
os tuyos güellos debuxando-me,
gloria ye veyer ixe sonriso
devantando l'alegría,
labios en o zielo,
e que ixa au bonica
feliz viva e feliz marche.

Aimar-te
ye o mío privilechio,
e ye a bondá tuya a mía compañía,
yo soi feliz en ascuitar-te:
¡sentir ixa voz tuya,
divina fuen en danze!

E no importarba tanto
aimar-te dende luen,
pero aimar-te,
me penarba ir caminando
por o mundo
e nunca no trobar-te.

Pero...
estar a o canto tuyo
u un poquet más alpartato,
como ánchel
oblidato;
día de fiesta serba
cuan trobases
ixo que vas buscando
por a vida.

Porque t'aimo e t'aimarba
anque o mío tiempo s'apagase
(silenzio
d'os míos campos ya chelando-se).

S'adormirban
os recuerdos
en bel sulco de l'agüerro,
dende o mundo d'os suenios
continarba asperando-te,

ubrirba os güellos
en bel tiempo remoto

ta seguir aimando-te.

© Chuan Chusé Bielsa

22 de noviembre de 2020

ἡσυχία

Marte
© Nasa

ἡσυχία

un paisache muito quedo
menestarba

solo
ixo

allora yo i vivirba
con corazón enamorato

qué poco me calerba
ta zarrar os güellos de felizidá

dimpués ubrir-los
contemplando-te

un yermo ta volar
(vantando-me con l'aire)

que l'augua vienga
d'a fuen d'a eternidá

ixa mena
de paisaches menestarba

cualque marte
en colors siena

meditarba
sobre fredos de narancha

qué importarba
la mía soledá

si veyese a tuya cara
en o disierto

si a parola tuya
sentise en o silenzio

da-me quietú
e cualsiquier planeta

será luz
da-me cansera

cuan o que veiga
tu no seigas

da-me camins
esborratos por l'airera

viacharé
agafato a tu

que como faro
m'acucutas

d'o tuyo amor
seguiré a ruta

d'o cosmos en faremos
un danze iluminato

goyo sin taca
que no atura

nos n'iremos
con bel zierzo

trobaremos
un puesto en calma pura

podrás veyer o que aimo
si güellas enta adentro

una estrela
oblidata

un planeta
d'inozenzia

a la tardada
falsa sin deseyos

© Chuan Chusé Bielsa

15 de noviembre de 2020

καιρός

καιρός

en iste inte
te clamo

soi
en casa tuya

truco
e m'ubres

se zarra o zerclo
e en trobar-nos

me portias a corbiella
plena a caramuello

as pensadas datas
son agora fruitas

as parolas ditas
día zaga día

son agora vida
e nunca estión suenios

o que yo diziba
trobés por os mundos

que perén yo creye
luz ta os nuestros güellos

que perén yo seiga
tardada bonica

lusco poetico
color carmesina

m'aturé en o pueyo
bien enamorato

i vide en o zielo
a cara divina

cullita d'os años
de yo en tu sembratos

agora en as mans
futuro presén e pasato

yes a primavera
con fruitos en alto

zaicas d'auguas claras
marchón en quietú

tierras umedencas
se tornón en luz

agora ye tiempo
d'a trobada nuestra

yes agora yo
e yo ya soi tu

chuntos somos
o miraglo

güellos
ya brilando

d'os aimans
aimando

en a infinitú

© Chuan Chusé Bielsa

9 de noviembre de 2020

PAROLA DE L'AMOR

PAROLA DE L'AMOR

Remató lo tiempo
d'as nazionalidaz escluyens,
d'as relichions escluyens,
d'os credos escluyens,
d'a fuerza por a fuerza.

Tot ixo remató.

Remanerán as fablas e culturas
e a suya promozión sinzera,
remanerán paisaches puros
e sers t'aimar,
remanerá la espiritualidá onesta
como a más gran
manifestazión d'o esprito umano.

Adoraz a Dios dillá
d'os templos partidarios,
Dios ye uno
e ye lo más polito,
Dios ye poderoso,
Dios cosa ha que veyer
con a guerra e con l'absurdo
de totas as angluzias vuestras,
cosa ha que veyer
con cutiellos e con armas,
con odios, seutarismos.

Cal buscar a Dios en soledá,
en cada corazón naxe o suyo regno
e dillá d'ixe silenzio
de comunión intima no cal ya buscar-lo
en dengún puesto,
no lo busquez defuera de vusatros,
porque astí nunca no bi ye.

Remató lo tiempo d'a violenzia
de pueblo cuentra pueblo,
de dioses vuedos cuentra dioses vuedos,
partidarios d'idolas cuentra
partidarios d'idolas.

No, que no bi aya más
falsas relichions que deseyen
imposar-se sobre atras,
nazions que deseyen
ser grans destruyindo
atras nazions,
no bi ha lenguas ni culturas
merexedoras de medrar
minchando-se-ne d'atras.

Ya remató tot ixo, o mundo
ya no adempribia os vuestros
satanicos chuegos,
Dios ya no adempribia
tanta sangre tacata de dolor,
tanta manca de compasión e luminaria.

Una nueva era empezipia,
e solo sin buegas ista tierra
tien a suya libertá e l'asperanza,
l'amor ye uno
e uno ye Dios,

una oportunidá tenez
ta no veyer un planeta de zenisa,
no clamez con divisions
a guerras e destrozas que acotolen tot.

güellaz, güellaz entalto
e dentro de vusatros
e fez d'a inozenzia o vuestro credo,
solo en cada corazón abita la verdá
e defuera d'el
tot se trafuca e s'enverena,
dentraz, dentraz en ixe templo
unico que ye a vuestra alma

solitaria,

astí Dios vos trova
e soz ninos renovatos
chugando en chardins suyos.

En a suya casa buena,
iluminata d'inozenzia,
dentraz, dentraz
con a parola de l'amor.

© Chuan Chusé Bielsa

5 de noviembre de 2020

O LIBRO AIMATO

O LIBRO AIMATO

Leyer
un libro bueno ye
contemplar un paisache.

Puedes eslechir o tuyo paradiso
de silenzios, con os suyos perfumos,
puedes recorrer-lo con os güellos:

fuellas machicas
de primavera u agüerro,
yermos poeticos
de sol u ibierno;

i triga o tuyo puesto en alto.

Un libro bueno ye
ta cutio aimar-lo, t'alzar-lo
muito adentro, en a tuya
casa ye luz, astí ensonea
en l'altar de l'alegría.

Yo no leigo libros, i foi conversa
cutiana, por as suyas planas
m'esbarro cada día
ta trobar o mío aliento,
astí perén aguaito
poeticos vieros,
cordeleras azulencas,
armitas calmas,
chardins de flors-en-zielo,
bi ha sin comparanza
intes sin tiempo,
sabiezas-polidezas
por toz os puestos amagatas,
soniaderas imáchens, espazios
sacros e vuedos,

bi ha
miraglosas auroras,
amor siempre e amistanza.

Yo no leigo
libros, i ascuito plevidas
tinglando en as carreras d'o misterio,
sin aturar contemplo
machicas parolas
de falsa e de nineza,
con yo me trobo cuan i siento
silenzios d'espelunga.

No, no leigo libros, vagabunda
la imachinazión por as ringleras,
i viacho por disiertos
en caravanas lechendarias,
marcho por selvas
e tresoros trobo
cuan me pierdo en contemplazions
verdas, porpras, vrioletas,
navego por as mars en busca
d'Insulindias ya perditas e amariellas,
vuelo por distanzias ya sin buegas
en busca de planetas
con luscos de colors nunca veyitas.

Leyer un libro bueno
ye beber luz en fuens de goyo,
ye ixa
l'augua más prezisa,
ye minchar vida,
perén amorosiando con os güellos,
con as mans, con tot o que tenemos
o quiesto cuerpo
feito d'esprito
(pelleta de paper),

aimar-lo ye
puyar, puyar con el
por blosos zielos...

© Chuan Chusé Bielsa