16 de octubre de 2016

Güellos d'o zielo

Camín enta azuls
Foto: Chuan Chusé Bielsa

Güellos d'o zielo

güello lo zielo
d'o tuyo corazón

e ya me i quedo

como un paxaro
con as alas crebazatas
que o bardo enrebulló
dimpués d'a tronada

agora será o tuyo aliento
l'aire que me debante
enta uns altros azuls

os míos güellos tu los prenerás
redimirás as güellatas
que se tresbatión entre tantos miraches
os míos güellos tu los ferás grans
como los d'un nino negro e bien polito
con as suyas lunas y estrelas
brilando en tierra nueba
compasiba e inozén

e me foi mirada de l'amor
flor que florex
eternamén

e si arribo en tu
dimpués d'incontables naximientos
será ta güellar-te
ta beyer con a luminaria que tu eslichas

ya plegué dica la ultima
puncha funda d'istos suenios

ranca-me-la aimata
zarra muertos güellos
ubre ninetas
en o branquil d'o tuyo regno

e que remana yo astí
con ubiertos misterios
con miraglos de besos
e amors sin cansera

con os tuyos sols e amoroseos
con ubiertas finestras
enta lo eterno
con a tuya musica

ya m'alueñé masiau d'o tuyo zielo
e perén a pelleta endolorita
fue carnuz ta l'au d'o infierno

tantas
tantas begatas no güellé a o tuyo zielo
e fue tanto lo sufrimiento
que cremó lo corazón
que replequé ya o chuego
e ya no i quiero chugar más

prene-me en a tuya compasión
amor mío
e que retorne en a bondá
d'o tuyo peito

da-me o cuerpo que tu eslichas
y emplena la mía alma con l'aliento
d'a tuya luminaria
naxeré en tu e seré lo que tu sigas

paxaro muerto e ya sin güellos
de raso pobre a la fin
e ya solenco
en as mans d'a tuya redenzión
dexa-me amor mío
ser tu en o tuyo zielo

Chuan Chusé Bielsa Alquézar

14 de octubre de 2016

Casetica ubierta a o zielo

Casetica a o canto d'os trigos
Foto: Chuan Chusé Bielsa

Casetica ubierta a o zielo

antis no yera asinas
pero agora

aimo

a mía bida fracasata
o mío tiempo malfurriato
en a no-cosa
as feritas que sangran
por a mía alma
e que ya sólo
curará un amor desconoxito

antis no yera asinas
e teneba bergüeña
d'a mía alma crebazata
con tronadas de glarimas tristas

antis
quereba en ista bida
debantar una casa
en un mundo sin tu

pero agora aimo
a mía casetica escachata
en os yermos
e cuan l'aire me fa bella bisita
troba las puertas d'a mía armita
bataleras

e ye a calentor mía
perén una orazión

agora aimo
cualsiquier imperfeczión
u taca en as personas buenas
en os sers muito marcatos por os años
en os umildes sers
que s'amanan a l'amor
que dentro alzamos

agora aimo
perditas nueis que buscan una aurora
libros malmesos e paisaches destruyitos

t'aimo amor mío
a tu que bibes
t'aparar grazias goyosas
en l'albandono a lo sagrato

yo no sé e nunca he sapito
bibir aquí abaxo
e ye ta yo un palazio
una casetica esboldregata

yo no sé res d'utilidaz
e prenié o camín falso
de prebar de bibir en o mundo
d'o profeito
luen d'a libertá

pero güello
totas as mías erradas
e también las aimo

agafa-me d'a mano
nobia dibina
portia-me en o tuyo país
e que yo baiga dexando
os míos laberintos de desasperanzas
as dolors e tristuras
que emplenón os míos lagos
d'as más foscas auguas

sin tu tot ploraba
e tot lo se minchaba la tronada

paisaches en calma
aguaita agora la mirada

bagabundo en o zielo
con tu i feré a mía casa

Chuan Chusé Bielsa Alquézar

11 de octubre de 2016

Bonica faina

Mas escachato en o lusco
Foto: Chuan Chusé Bielsa

SÓLO I ORO

Qué bonica faina:
escribir o tuyo nombre
letra a letra
en o mío corazón,
amar-te,
aguaitar-te.

Iste ye agora o mío treballo:
marchar en os camins,
beyer plegar l'airera
que te canta,
besar-te.

E dexo lo mundo
ta estar chunto a tu,
e si me mancan cosetas
con tu seré pobre,
muito rico seré
en a tuya riqueza.

E si de yo t'alexas
t'asperaré,
t'alzaré en un libro
perén ubierto,
t'abrazaré
en os árbols d'o zielo,
ascuitaré as tuyas fuellas,
te leyeré a o canto
d'as mías gatas goyosas
en as tardadas d'agüerro u ibierno
e será o mío fogaril o tuyo recuerdo,
tanemientres o sol
me traye os tuyos besos
en os suyos labios rosas.

E por tu estaré solenco,
me feré muito biello,
m'oblidarán toz,
perdito en l'oblido
continaré asperando
l'aurora d'os tuyos güellos.

E asinas seguirá la mía bida
dica o día en que plegue
en o tuyo país
como lo ser más goyoso,
porque en tu sólo bi ha un oro
compasibo e infinito,
e ya no importa guaire a pobreza
si en tu puedo bibir.
Tot amor i trobo.

Dimpués de dondiar tresbatito
por os desiertos d'o cosmos
trobé o tuyo chardín.
Sólo i oro.

Chuan Chusé Bielsa Alquézar