28 de mayo de 2016

Libre o corazón

Pueyo e zielo
Foto: Chuan Ch. Bielsa

Libertá en tu

Liga-me, ó liga-me a tu,
con estrinques, con armiellas
d'amor,
con luminarias tan fortals
como sols eternizos.

A tu te deseyo e cosa más,
con tu quiero descansar
en un puesto chunto a o zielo,
chunto a tu quiero bolar
en a tuya gabia d'infinito.

Liga-me con fuegos
que cremen lo que sin tu
yo estié,
liga-me con chelos
que creben lo que tan sólo
yeran suenios,
en a tuya airera bolaré
como un feliz paxaro.

Nuga-me a tu, amor mío,
e que remana a o canto
d'o tuyo altizo zielo,
que no fuiga ya más
enta un altro destierro,
que no dexe ya o destín
d'o tuyo amor, liga-me
con totas as glarimas
que marchan en os ríos
d'a tristura e buscan ir puyando
enta una mar en alto, liga-me
con un nugo sagrato, aunito
a tu s'esbafarán os camins míos,
que yo puye con tu
goyoso e bien casato
por os escalerons d'o paradiso,
que con as tuyas alas buele
e que con tu me pierda
ya sin más recuerdos
por os más blosos zielos, azulizos.

Reculle a mía bida
como pardal chicorrón
que cayó d'o suyo niedo,
ista alma mía, que en tu reza,
ya no puede bolar indo ferita,
cura-me e portia-me con tu
en ixa tierra tuya
do reina l'alegría
y esisten os miraglos,
allí s'ubrirán os míos güellos
e marcharán os suenios falsos,
d'o mío esprito irán fuyindo
ixos bardos e ixos furos rayos
que enta tu no me dexaban
ir bolando,
liga-me, liga-me
muito, muito fuerte,
lo que siga mío a tu nuga-lo
e que no faiga yo res,
que solamén baiga güellando
lo que os tuyos güellos güellen
e que as mías parolas digan
lo que tú dizes,
que a mía asperanza
nomás siga lo que asperes
e sigan os míos suenios lo que suenies,
que os camins que yo pise
sigan camins que tu deseyes,
que a bida en yo pinte
con as colors que tu creyes,
que os míos güellos brilen
con a tuya polideza
e que perén te beigan.

Aculle en tu iste corazón,
aimata eterna,
porque en o tuyo amor
ya me trobé a yo mesmo
e ya sólo quiero ser lo que tu quieras;
libertá.

Chuan Chusé Bielsa Alquézar