29 de octubre de 2017

Belleza feita d'amor

Foto: R. Jiménez

Belleza tota feita d'amor

Polita,
inmensamén polita yes.

Como tiens l'amor
de Dios dentro de tu,
por ixo yes
tan rebonica.

E puedes amostrar
tanta polideza
porque a tuya vida
ye bondá.

E tot lo que ye polito
e divino
en tu se manifiesta.

Si quiero veyer
l'amanexer más bello
en tu lo veigo, sólo tiengo
que uellar os tuyos uellos.

Si quiero amorosiar
l'azul de Dios e o suyo zielo
sólo tiengo que buscar
ixe sonriso tuyo
e o brilo primaveral
d'a tuya voz.

Iste mundo tien reflexos
de paradiso porque i viven
sers d'amor
como tu, Raquel buena.

Cuan tiengo l'onor
d'espleitar d'a tuya presenzia
tot tien sentito e tot
alienta paz;
esiste Dios cuan despierta
l'alma con o beso d'a luz
e d'a bondá:
enta o zielo allora uellan
as miradas.

E si a nuei plega
e tu bi yes
perén plega con ella
l'asperanza,
tot aspera
sentir parolas tuyas
ta iluminar estrelas
de lo eterno,
alba bella,
plega la plevida de l'amor
e fas naxer en o disierto
chardins de paradiso.

© Chuan Chusé Bielsa

25 de octubre de 2017

Tu yes a mía cura

Foto: R. Jiménez

Tu yes a mía cura

Tu yes a mía cura,
yes o mío amor
e a mía amiga.

Cuan camino
yes o mío sol,
cuan te miro
os tuyos uellos me guidan
por os paisaches más bonicos.

Muller mía, yes
o mío goyo e a mía musica,
yes a luz d'a mía vida,
sin tu o mío corazón,
amiga,
no tien sol e no tien luna,
sin tu o mío corazón abita
en a nuei más fría
e yo soi o más pobre,
l'airera murmura
muito trista
en as carreras.

Amor, yes tu
a mía cura,
cuan veigo a tuya cara
e a tuya alma puras
perén en yo bi ha un sonriso
y estoi sano,
yes a mía luminaria,
a libertá.

Tu yes as lampas
d'a mía casa
e cuan me tresbato
e no te trobo
me pongo malo
e no bi ha que escureldá,
plora o mío corazón
en a mar de nieu
d'a tristeza.

Pero viene a tuya luz,
amiga, as rayadas
d'a tuya estrela,
e allora ya soi libre,
de nuevo tu me curas
e soi de nuevo a tuya luna,
te columbran os míos uellos
e de nuevo soi amor
e de nuevo soi feliz.

© Chuan Chusé Bielsa

Nota.- O poema Tu yes a mía cura ye una versión en aragonés d'o mío poema en interlingua Tu es mi cura.

9 de octubre de 2017

Ista patria mía

Foto: Chuan Chusé Bielsa

Ista patria mía

Estoi enamorato
d'ista patria mía...

Agora, me trobo en o paradiso
d'una tardada d'oro
en oblidata vida,
contemplando a sublime
inozenzia...

Podrán altros en o polvo
devantar a suya patria
falsamén gran,
perén querendo-se minchar
con furas guerras e dolors
patrias más bonicas...

Ista patria mía
perén contempla os zielos
e sólo busca amar.
¡Ai, a mía patria altiza
que sin luitar conquista
toz os mundos con parolas
d'inozenzia!

No digaz mentiras,
yo no tiengo una altra patria,
denguna idola muerta e fría
en ista tierra
tien ta yo valura,
no,
ista patria mía
sólo aguaita una luz pura,
ista patria mía, compasiva,
a dengún causa dolor
e no sape de tristuras.
¡Ai, yo en ella tiengo a casa
e por ella
yo morirba!

¡Ai, amor!,
que perén en l'alma mía
ondeye en l'alba
o siñal d'a mía reina,
que a lei mía perén seiga
fer a voluntá d'o más alto
corazón.

¡Ista patria mía...!
Cuan uello enta os zielos, a voz
d'a más alta bondá
fabla con colors d'eternidá
e l'unico poder d'os universos
s'ubre paso pronunziando
a parola d'a luz
que ya naxió dende o misterio.

© Chuan Chusé Bielsa