31 de enero de 2016

En yo lo tuyo zielo

Biñero e zielo
Foto: Chuan Ch. Bielsa

en yo lo tuyo zielo

bi ha una nuei
que plega

cansa

con un silenzio que s'atura
sin tiempo

en calma
zarramos os güellos

ye como una boira
que en un inte o misterio
debanta

e tot camina e marcha

e lo que yera claro
ya ye buedo

escureldá

e o camín
se torna suenio

soledá

da-me
aimata
lo que de tu yo quiero

a bondá
d'a tuya alba
e un amor ya sin deseyos

yo ya no busco más
en puestos muertos

t'agafo d'a man
desaparexco
e dexo
que tu me'n lebes
dillá de tantos fuegos
e fumos que se'n ban

da-me
aimata
o tuyo aliento

serás o biento e l'augua
que me caleban ta despertar
de tanta guambra

sagrato beso
en a radiz
d'a mía alma

os tuyos güellos
debantarán entalto
istos disiertos

chardín eterno
será en yo la tuya cara

e i beyeré lo que buscaba
sin saper-lo
e no se'n yera ito

aimata

en yo lo tuyo zielo
en yo lo tuyo esprito

lo paradiso

Chuan Chusé Bielsa Alquézar

11 de enero de 2016

Flors en o zielo

Suenio d'o lusco
Foto: Chuan Chusé Bielsa

Flors en o zielo

bi ha almendreras
en a mía alma
con colors de paradiso

ixas son las que yo aimo

no quiero beyer ya más
chelatas flors
en mundos falsos

tantas friors amortoron
tantas primaberas
e beranos

agora cuan beigo
flors de zielo sobre a tierra
en o peito las alzo

ta que perén den fruito
aquí dentro
en un ortal sagrato

e ya sin aturar aguaito
ixe miraglo
d'a cullita eterna

agora marcho
por a bida como si tot
ya ese marchato

e amors e simiens planto
a l'emparo d'una estrela
que no mata cremando

do en os campos
tampó chela

t'aimo
muller mía que bibes
en os altos
unibersos d'a belleza

enta ixe chardín tuyo
a canta mía debanto

perén seguindo a endrezera
que siñala o tuyo paso

Chuan Chusé Bielsa Alquézar

3 de enero de 2016

A mar e l'amor

O tiempo amariello
Foto: Chuan Ch. Bielsa

A mar e l'amor

Sisquiera
te tenese a tu

e cosa más.

Sisquiera la mar
m'acullise en a man
como a un ánchel
sin alas,
como plebida ya cansa.

Sisquiera podese biachar
enta tu
ya sin más distanzias.

Aquí tot me fa mal,
tot ye luz cremata
e fumo d'a mía alma;
glarimas que te buscan.

Sisquiera fuese blanca
luz en luna tuya,
amor que te contempla, aquí
tot biene e tot marcha
e ye un planeta de tristura.

Aquí oblidata l'alma
s'amorta, tota enrunata
de zenisa, aquí s'aduermen
sin calibo grisas purnas
sin o fogaril d'a tuya casa.

Sisquiera en un inte
fuese o más pobre
d'os pobres, aimata,
asinas me'n irba
con as tuyas alas
dica o tuyo país,
sisquiera l'arca
d'a mía alma la dexase
astí en a tuya placha,
asinas a mía bida
despertarba con as olas
en a mar d'a tuya alba.

Sisquiera cosa
asperase aquí, serba feliz
dexando tanta guambra.

Allora m'abrazarbas,
aimata, como una nobia santa,
m'albandornarba
en o tuyo peito, naxerba en o leito
d'o tuyo zielo
contemplando a tuya mirada,
yo ya no bolarba,
bolárbanos,
a musica más alta
saludarba o retorno
d'o paxaro emigrato,
l'amor cantarba por nusatros.

Chuan Chusé Bielsa Alquézar