30 de julio de 2020

CASA MÍA

Campos en libertá
Foto: Chuan Chusé Bielsa

CASA MÍA

Os campos
son un leito tranquilo

e son espazios
ta caminar en libertá.

En os campos
as pensadas se fan claras,

alentamos aires plenos de perfumos,
ye un chardín sin buegas,

bi ha luminarias
que o corazón amorosean,

bi ha cantas d'aireras u paxaros
que fan goyosa l'alma.

Yo me'n fue muito luen
d'ista alegría,

e agora, cuan ya las añadas
son pasatas,

agora que siento
que as ilusions son eslanguitas,

me foi nuevo e voi dizindo:
¡qué vida de luxo e tan polida,

vivir en iste casalizio
do lo silenzio abita!,

¡me perdié en os laberintos
d'anguniosas soledaz!

Agora, casa mía
foi d'ista inmensidá,

d'istos paisaches
en foi amigos sin mentira,

foi d'o sol, a luna e as estrelas
lampas d'os míos días,

foi d'os árbols mayestros
e de toz os sers bonica compañía,

foi d'o zielo lo mío teito
e d'os camins as mías carreras.

Yo quererba
a la luz dizir o que deseyo:

intes calmos,
libros sabios, parolas bien sinzeras,

escoscar iste corazón
ta cuan me calga ir-me-ne,

güellar tan alto
que dentro de yo veiga,

trobar tot o que aimaba
e tresbatié defuera.

© Chuan Chusé Bielsa

26 de julio de 2020

QUE A TUYA POESÍA SEIGA VERDADERA

Roseras e laurelero
Foto: Chuan Chusé Bielsa

QUE A TUYA POESÍA SEIGA VERDADERA

Que a tuya poesía
seiga verdadera,

que perén fable
con voz funda,

que seiga tuya,
con os tuyos paisaches,

que anque ta o mundo
as tuyas parolas seigan palla,

os tuyos versos
enta o zielo perén canten,

en alto
serán o tuyo granero de tresoros.

Canta enta Dios
con güellos d'inozenzia,

con parolas puras
que a El solo veigan,

bien sapes que aquí
nunca res no queda,

os afalagos significan menos
que cuatre gotetas en verano,

as orazions, por cuentra,
son plevidas de sagrata primavera,

a Dios marchan
e i remanen

amorosamén fresquetas
en un puzo eternizo.

Siente o que l'amor
en tu diz e ye escribindo,

ta qué mirar un atro manantío,
cuan te'n vaigas

en un inte esconoxito
tot aquí será sequera,

por ixo,
vanta os labios e bebe ixa belleza

que ta cutio remane,
cuentra ella

cosa puede o tiempo
e a dolor.

Si t'atros
os tuyos versos cosa valen

ta tu tot está bien,
estando orazions

serán simiens
ta naxer en o que aimés,

ye o unico que cal fer
en iste día.

© Chuan Chusé Bielsa

19 de julio de 2020

OS SERS QUE AIMEMOS

Camín e lusco
Foto: Chuan Chusé Bielsa

OS SERS QUE AIMEMOS

En o zaguer día
d'aquí tot se'n irá,

pero tu
remanerás,
e yo güellando-te.

Abré perdito
a casa que teneba
(anque chiqueta),

abré perdito
los paisaches
que cada día amorosiaba,

os míos libros serán fuellas
de l'árbol de l'oblido,
volarán por as planas
que aima o zierzo,

estión os míos amigos
añada zaga añada,
acompañón a mía soledá
por os disiertos
u en as nueis solitarias.

Se'n irán en un inte
xambres de parolas
que abonico fazié mías,
se'n irán as fablas
que aprendié
en o fundo ta cantar-te.

M'en iré, vagabundo,
por orizons d'o lusco,
aquellos sers que aimé
reposarán en miraglosos mundos,
asperando-te
serán simiens d'o tuyo d'agüerro,

en luminosos leitos
os tuyos suenios soniaremos,
o ibierno plegará,
de nusatros t'atras chens
s'esborrarán toz os recuerdos,

sabrá solo lo misterio
que un esprito reposa en a tuca
d'ixe pueyo,
que un atro ye augua pura
d'ixe arrigachuelo,
que un atro ye ixe azul
por do danzan os paxaros,
que un atro
ye olivera meditando,

sabrá o silenzio
que tanto ser aimato
renaxerá en o tuyo corazón.

Cuan ya tot
o que aimemos seiga viento
d'atro zielo,
volaremos con tu,
unica luz,
alentaremos
do se trobe o tuyo aliento,
t'abrazaremos en mundos
que nunca dengún no descubrió,
tan lexanos que o esmo
no replecarba cosa,
t'aimaremos en galacsias
feitas ta l'amor,
con cuerpos que a parola
tuya renovó,
eternos porque comprendiemos
que a bondá tuya ye tot.

En aimar-te, en güellar-te,
en sagrato viento

tornarán os sers que aimemos.

© Chuan Chusé Bielsa

14 de julio de 2020

CUAN TE SIENTAS CANSO

Aus en a luminaria
Foto: Chuan Chusé Bielsa

CUAN TE SIENTAS CANSO

Cuan te sientas canso
güella o zielo,
dexa que Chesús

t'agafe d'a mano,

cuan ya las fuerzas
fuigan muito luen,
cuan parexca que t'amanas
a la tierra,

güella t'adentro,
dexa ixo
que cosa no ye
e que seiga Dios qui te'n leve
por os suyos camins,

ya tu tot faziés
e tot fue un morir de l'alma,
perén lo que tu faigas
desaunito
será fumo enta l'oblido,

cuan cualque vegada
as glarimas quieran
sulcar a tuya cara
e o laco d'o estomago
seiga cubierto por angunias,

güella, güella
una luz allá en alto,
ta isto aquí plegués,
ta vender a casa viella
de tristuras
e comprar palazios
de l'amor,

cuan tot ixo
en o que fe tenebas
ya ye arena
que o zierzo portia
enta l'ausenzia como un mago,
cuan dica os años
son escasos como purnas
en un fuego
cuasi ya amortato,

güella, güella amor
a qui tan luego
aquí morió
por aimar-te, ta preparar-te
o millor puesto,

cuan as garras parexcan dos arambres
incapables de sustener o tuyo cuerpo,
prene, prene as suyas alas,
amor,

por os aires d'alta tarde
volarás como los ánchels
e tendrás a suya fuerza,

te dexarás levar por o poder
que creyó lo paradiso
e tota lumbre eterna,

amor, amor,
yes o que yes,

o nino más aimato.

© Chuan Chusé Bielsa

9 de julio de 2020

FE DE YO LO QUE TU QUIERAS

Galería albandonata
Foto: Chuan Chusé Bielsa

FE DE YO LO QUE TU QUIERAS

E cómo has feito,
amor,
ta que solo a tu te tienga.

E cómo m'he quedato con o tiempo
espullato, como árbol
en o fuego.

Poco a poco los deseyos,
como fuellas en o zierzo,
marchón toz volando.

Amor,
a tu solo yo aimo,
os míos besos
ta tu solo los alzo.

e cómo ye que solo a tu te veigo
e ya o mundo no aguaito,

e cómo ye que agora solo aspero
los abrazos tuyos.

E yo
que iba buscando
una casa e un refuchio
en paisaches desolatos,
e yo que malfurrié de raso a vida
buscando treballo en os infiernos,

e yo que mendigaba corruscos
de cariños do solo bi eba chelo,

que me quedé en os güesos
porque buscaba cualque cosa
do cosa no bi eba,

agora, aquí con tu me quedo
en soledá divina,

fe de yo lo que tu quieras,
seré en tu
nota de musica
u traquito d'ixe corazón,
d'o tuyo árbol seré a fuella
u d'o tuyo rostro a bisa,
seré beso d'ixos labios
u candela en una armita,

seré lo que tu eslichas.

E agora que con tu
marchón ya las angunias,
agora que solo
tiengo a tuya vida,
agora que con tu
torno a esistir en as esparrias tuyas,

fe, fe con yo lo que tu quieras.

© Chuan Chusé Bielsa

3 de julio de 2020

VIENE, AMOR DE LUZ

Enta la luz
Foto: Chuan Chusé Bielsa

VIENE, AMOR DE LUZ

Viene, amor,
viene tu,

viene
con o tuyo manto azul,

viene e me'n iré
enta la tuya plenitú,

tiempo demás soi pasato
en a mía esclavitú,

viene, alfaya d'altos mundos,
tristuras tornarás en luz,

viene, corazón inmaculato,
amoroso en o profundo,

me'n perdié por camins
d'ingratitú,

viello me troba
la tuya choventú,

dizirás parolas de salú,
farás nuevos istos labios,

infinitú
bi abrá allora en os espazios,

volaré con tu
d'a tuya mano

enta sagratos zielos
de quietú,

con gratitú
a la presenzia tuya bi ha miraglos,

goyo verdadero
que nunca no dengún
trobó defuera d'ixos güellos,

amor de luz
eternizato,

beatitú.

© Chuan Chusé Bielsa