30 de abril de 2022

DESEYO UNICO

DESEYO UNICO

Escribir en a pelleta que perén se debantará sobre os zielos. No creyer en mentiras e asinas fer prodichios con o esprito d'as parolas (con a pensada en l'aire) bibrando dende o corazón.

Creigo en l'augua más funda, en a plebida d'augua biba, en o río en mar ultima, en a boz d'o miraglo

Creyar con luz dende as mesmas rayadas d'o lusco, dende a mesma radiz d'un totpoderoso silenzio.

Tot poder fluye por as benas de l'árbol enzeso e cremato en a crosta, que ye esistenzia e que rebilca en a medolla.

Dizir parolas-enzendallo ta fogarils con tota la berdá flamiando entalto; creyer perén en a chera acubillata en o palazio d'a gran luminaria.

Fablar ta creyar, ta bantar o chusto deseyo, no asperar a que o sol esterior, con materia bueda, laboriosamén arrulle flamas moredizas en mundos de tristura.

¿Alcaso no son as millors parolas as ditas dende un alba retrobata. aunitos a la nuestra meitá tresbatita? ¿Alcaso as parolas sin audienzia allena no son as parolas autenticas? Parolas que a dibinidá siente, berdaders bocables. Creyar fablando cuan ya moriemos e naxemos en alto.

Bi ha parolas-fachendas sobre a no-cosa e bi ha parolas ta creyar a eternidá, parolas que s'achuntan con a luz e creyan dende a tieda divina.

Bi ha días de zenisa e bi ha días ta dizir o que será la bida cuan seiga pronunziato un corazón sin ya güellar a o mundo. Creyar paisaches zanzers (nieu u falsa de nino), cada inte bantato sin tiempo ye berdadera creyazión.

Bi ha bersos que solo ta morir son escritos e bi ha bersos que eternamén son renaxendo, dan fruitos en l'inte, goyo sin taca e sin escarnio.

No cal sino un amor desconoxito ta bantar o que dende siempre estiés, yes e serás: lai, parola en luz.

© Chuan Chusé Bielsa

26 de abril de 2022

AMORS

ORO D'AMORS

Si quiers un amor,
busca-lo en altarias,
busca-lo en tu mesmo.

Brilan en o mundo
tan falsos diamans...

No abientes o tiempo,
o tiempo ye un oro
ta mercar o zielo.

No güelles bellezas
que no son que fumo.

Dexar ista tierra,
no i tornar ya nunca;
replegas e alzas
os diners ta l'alma.

Si buscas tresoros
troba-los do amors
en tu s'arrechuntan.

Yo no tiengo cosa
e asinas cuan muera
me'n iré en a calma
sin cosas d'afuera,
sin bardo ni casa,
sin más asperanzas,
sin ya rechirar
un sacre en a tierra.

Ya no tornaré
do bi ha cansera,
yo ya despullato
solo a tu te tiengo,
amor d'as entranias,
e no te perdié
cuan perdito yera
por camins de guambras.

Ye triste güellar
e veyer dezaga
tantas luminetas,
tantas ilusions
que estión bombolletas
(las punchas e esclatan).

Con tot sí m'aimón
os pais e os míos yayos
e una tía aimata,
moncha de clausura.

M'aimón os paisaches
que aimé con locura
(e m'aimó una gata
en goyosos años,
en ninezas yermas).

Que bel día viengan...

En gran luminaria
querese trobar-los,
querese comprar-los
con l'oro que tienga.

© Chuan Chusé Bielsa

20 de abril de 2022

O PUESTO SAGRATO

o puesto sagrato

quí bibir podese
en puesto sagrato

silenzio portot
u cualque paxaro
cantando

quí rezar podese
como profesión

en puesto sagrato
quí tota la bida
entalto pasase
güellando as estrelas
que bien dentro brilan
en o corazón

malfurriato tiempo
d'a mía poesía
bibito tan lueñes
d'o tiempo sagrato

quí bibise siempre
en barella santa
perdita en os campos
e sin más razón
que dimpués d'a muerte
bolar enta os altos

qué tristura adentro
en o corazón
(a bida se pierde
luen d'ixe cantón)

o puesto sagrato
ixo quiero yo

quí bibir podese
do bibe l'amor

© Chuan Chusé Bielsa

5 de abril de 2022

NAXER EN IBIERNO

e no caldrá ibierno

quí podese ser mon
e abitar chunto a o zielo

quí podese l'airera
besar quí l'airera fuese

quí podese finestras
d'amor ubrir bataleras

quí podese tener
casa en yermos verdes

vantar-me e roseras
beber en bel veire

silenzio a la puerta
d'una primavera

añadas sin días
cullitas sin tiempo

como una plevida
ya feita nineza

como bel verano
en falsas altizas

vivindo de veras
cuan no bi ha deseyos

ixo yo quererba
casa en libre agüerro

amor da-me alas
e seré paxaro

chugando en o viento
e milenta cantas

allá en o más alto
rezaré nombrando-te

ixo solo quiero
aimar-te e aimar-te

con tu yo volando
e no caldrá ibierno

© Chuan Chusé Bielsa

QUE DIOS BENDIGA A UCRAÍNA, GÜE E PERÉN - QUE DIOS BENDIGA A UCRANIA, HOY Y SIEMPRE

Chenozidio en Ucraína

Traduzión de Benedetti

A vegadas me siento
como una alica en l'aire

    (d'una canta de PABLO MILANÉS)


Estatos d'animo

Unas vegadas me siento
como pobre pueyo
e atras como mon
de multiples tucas

unas vegadas me siento
como un xervicadero
e atras como un zielo
azul pero lexano

a vegadas uno ye
manantío entre rocas
e atras vegadas un árbol
con as zagueras fuellas

pero güe me siento apenas
como lacuna sin suenio
con un embarcadero
ya sin barcas

una lacuna verda
inmóbil e pazién
poblata con as suyas algas
e molsas e con os suyos pexes

sereno en a mía confianza
confiato en que una tardi
t'amanes e te güelles
te güelles en güellar-me

Mario Benedetti
Traduzión feita por Chuan Chusé Bielsa