3 de septiembre de 2013

Altas plachas

Plachas de libertá

Cómo salir
d'iste malsuenio.
Dó se trobarán as parolas
dibinas que, en dizir-las,
desbeilan o corazón nuestro.

Me tresbatié
en os laberintos d'os infiernos.
Yo no sé que manos
me portioron aquí, qué tiengo
que beyer yo con iste naxedero
de guambras; me trobo en o zentro
do brollan os plantos e as glarimas.
Por qué formo yo parti
d'o más terrible cuento,
que en rematar prinzipia
altra begada con o mesmo
ya canso argumento.

Tiengo ista zerteza: fuegos
e tristuras arroziego
como condenato; estié apresato
en os más altos zielos,
en as plachas más bonicas,
lexanismas.

En a distanzia, os goyos
d'o país mío ya s'emboiran
a begadas, son recuerdos.
¡Ái, o país que aimo e quiero,
o mío país d'amor!
¡Qué perdita ye a mía rosa
sin punchas, o paradiso eterno!
Aquí, en iste esilio,
ista rosa trista, muerta, tiengo:
tota plena de colors d'angunia,
tota plena de chislas de sangre,
a plebia d'a no cosa ba plebendo
feredá en o buedo.

Pasan intes que parexen
cremazos eternizos en o tiempo.
Aquí, isto tiengo:
una bida que callata chila
cuan se fan a miquetas os espiellos,
asperanzas que a la fin
perén no son que miraches
en disiertos.

En meyo d'o mar
más desolato naufrago soi,
braziando en a nuei sin luna ni güellos
entre furas ondas.

Qué tiengo
que beyer yo con lo que beigo
u lo que toco con os didos,
con ista tronada de carraña
en un planeta de cuitiellos;
¿quí debantó iste misterio
de tiniebras, guambra sobre guambra,
quí me portió aquí sin yo querer-lo,
sin yo saper-lo, yo que desprezio
tota ista inmensa roca?
Aquí ban esclatando as auguas
de toz os mars d'ibierno,
isla de fornos e chelo,
gulag ta desterratos
d'o país mío d'amor.

Cada día en ixe país de yo pienso,
dellá de tot tiempo,
aquí a iste infierno
no pertenexco,
d'aquí cosa yo no aspero,
perén as mías güelladas se chiran
enta altos zielos de silenzio
e a begadas, yo lo siento e no lo suenio,
a mía alma ba caminando
sobre as plachas que más quiero,
entre luscos e aires e paxaros
e presenzias que alientan libertá.

Diosa mía, diosa mía,
leba-me con tu en o tuyo reino,
que a tuya airera m'arrebulle
e me rescate d'o mío cautiberio,
despertando-me
a la fin d'iste malsuenio,
luen de tot ixo que no soi,
luen de tot ixo que ye muerto,
diosa mía, parolas dibinas
dizirás, amanando-te
a la mía pobra anima,
crebaremos os espiellos
e yo ya seré tu, tu serás yo,
marcharemos enta o país nuestro
ta paseyar os dos, uno ya feitos,
sobre as altas plachas
innominatas, lexanismas,
indescriptiblemén bonicas,
a o canto de mars d'amor.

Chuan Chusé Bielsa