29 de noviembre de 2015

Camín d'amors

Mon sagrato de Piagordo
Foto:Chuan Chusé Bielsa

camín d'amors

en iste mundo
ye fumo
lo que parex brilar

e no ye amor,
o falso oro e l'orgüello
con priesas se'n ban,

en iste mundo
lo que en añadas debantemos
con egoísmo cosa no ye,

banidá
ye creyer en os camins
que no ban a dengún puesto,

delirio
ye tot lo que se fa
sin amar,

en un más allá
yo creigo, sólo en ixo,
cosa más,

dillá d'istas tristuras
os míos güellos güellarán,
orarán,

si deziz que Dios
ye aire, que no ne b'ha,
allora beyerez

que nos agafa la maldá
e que d'a man nos leba
o dios más ruin,

debantará
la escureldá las suyas idolas
de bardo, s'arreguirá

o tiempo de nusatros
con escarnio, emplindo
unibersos de glarimas,

en o camín falso
tot ye destruyito
e tot lo perdemos:

somos xordos e ziegos,
istas mans se'n ban
sin más carizias,

somos mutos e no tenemos
garras ni piez, os suenios
s'amortan en o fuego,

se'n ba la bida en airaz furo
e son polbo pelletas e cabellos,
os labios ya no son bonicos

e ya no buscan besos,
ixo
ye iste mundo,

a la fin, a soledá
e o frío
d'un eternizo ibierno,

e asinas me'n boi por o biero
estreito d'o infinito,
si deziz

que lo que busco ye biento,
podez dizir-lo,
a un lumero apuesto

lo corazón mío,
si no esistise ixe reino
d'amorosa compasión

allora sólo lo diaple
esistirba, sólo ixo,
sólo un chuego

de dolors que no rematan,
e asinas ya retorno
por o que camín que aima

Chuan Chusé Bielsa Alquézar

26 de noviembre de 2015

Os tuyos güellos

si bi son os tuyos güellos

si bi son os tuyos güellos
s'ilumina o mío biero,

si me güellas
me fas zielo,

a dureza d'as cosas
se torna en un cuento

d'a nineza,
si bi yes e yo te siento

res no temo
e tot tien un sentito,

luminaria ye o silenzio,
amor mío,

dexa-me en os güellos adormitos
o siello d'os tuyos besos,

os paisaches d'os míos suenios
s'acubillarán en un sonriso,

as miradas tuyas son amors
perfumando un paradiso,

as mías flors en guambra
se despiertan en un alba

de colors

Chuan Chusé Bielsa Alquézar

19 de noviembre de 2015

Perén l'amor

Cala en Deià, Mallorca
Fotografía presa d'Internet. No ye estato posible identificar a l'autor.

Perén l'amor

L'amor nos está güellando
e con miradas ba escoscando
iste mirallo que ye a bida.

A suya luminaria
dexamos que impla
o nuestro beire buedo,
nos abandonamos
sin deseyos.

Nos emplirán os zielos,
d'as suyas mans irán cayendo
gotetas d'asperanza,
bendrán frescors
a istos disiertos.

Ye agora cada inte
un eternizo beso
d'augua de l'aimata,
un perfumo de rezos
ba gotiando, un misterio
a bonico
imple as basas de l'alma.

O esprito canta
enamorato,
os corazons biachean
en zelestes baxiellos,
en o país d'a luz
imos plegando
dimpués de tanto ibierno,
ya libres paxaros.

E ya a l'amor tot lo dexamos,
somos un goyo zanzero,
somos paisaches
ya sin tiempo,
somos árbols
con radizes en o zielo.

Agora ya sapemos
que ista paz yera una canta que asperaba
en l'arca más secreta
de nusatros mesmos.

Agora ya sin gabias
ni cadenas
somos aus en plachas d'alba
bolando sobre arenas
e olas que soniemos,
as nuestras almas
un sagrato biento
amorosea.

Sí, lo sapemos
cuan en nusatros bi ha silenzio:
somos amor e res
cal adibir a ista zerteza.

Ista mirada ye una estrela
que ya naxió en lo eterno,
con as plebidas sin deseyos
marchoron as tacas d'os espiellos,
somos agora corazón que aima
en un inmenso peito,
también remata
o camín de l'asperanza
un día, cuan arribamos a la fin
en o branquil d'o país nuestro.

Chuan Chusé Bielsa Alquézar

5 de noviembre de 2015

M'acubillo

M'acubillo

Iste ye o mío treballo,
aimata:
güellar-te sin cosa
acubillando.

E ya soi libre
en tu, buelo
como paxaro
en o zielo d'a eternidá.

Aimata, ya he bendito
tot alleno planto,
agora aguaito
tot ixo que no ye mío
como bardo.

Cosa no puedo dar-te,
aimata, porque soi
lo que tu yes y en tu canto,
por tu tot lo he dexato,
tot lo ganato yera una glarima
de tristura en o fundo de l'ozeano.

Aimata, soi feliz,
ya no luitaré más como un esclabo
ta ganar a bueda paga
d'amos falsos.

E ya puedo dexar
tantas radizes e parolas
que creyoron toz os míos infiernos
en un país estranio.

Aimata,
prene-me espullato,
libre a la fin,
biste-me con os deseyos tuyos,
puyo en a tuya arca como un paxaro
que se dexa lebar
en o zielo más puro.

Que se'n baigan
muertos mundos
d'a mía casa,
aimata, aculle-me
en a tuya luminaria sin olbido,
que sigan orazions os traquitos
d'o mío corazón,
que t'adore o infinito
en cada inte enamorato
en que te bibo,
l'alma mía a o canto tuyo
ye goyo dibino.

Aimata, cosa
no puedo ofrexer-te, un sospiro
soi en l'aire de l'airera
de l'amor, soi esprito
e poesía que te canta,
tu yes tot
y en o tuyo aliento
danzo e m'acubillo.
Solamén tu esistes,
solamén tu has esistito
e perén tu bibirás,
amor mío,
a o canto tuyo
totas as luzes retrobatas
oran en o paradiso.

Chuan Chusé Bielsa Alquézar

2 de noviembre de 2015

Bi ha una Diosa

Bi ha una Diosa

Bi ha una Diosa
en o tuyo corazón.

Amigo, no te'n baigas
por os camins tristes,
a luminaria de tu s'amaga
cuan yes ibierno
e bibes luen de yo.

Remane en l'amor
como un rei sin deseyos,
aquí, bien zerqueta,
en o tuyo
regno de l'alma.

No t'alueñes
enta casas sin radizes
do, en plegar,
te cubrirá la pena,
arribará la soledá
e un buedo d'angunia,
tot puncha adentro
e ye muerto disierto
cuan nos n'imos luen
de nusatros mesmos.

Contempla os míos güellos
si t'aimas,
yes paz cuan te güello
e alufras a unica luminaria,
a purna d'a tuya alma
ye eterna en un sol
que alumbra o paradiso.

Amor, conzentra-te en a boz
d'o mío silenzio, fe-te musica
en l'airera d'o mío peito,
no te'n baigas, amor mío,
serbas chelo,
solenca nieu en a distanzia,
ta siempre boz que calla.

Biene, e que a no-cosa
no te retante con berenos.
Tu no tiens que fer cosa,
dexa que yo cante o mío rezo
en as tuyas parolas,
en as tuyas mans ubiertas,
en os tuyos disiertos,
dexa que yo guide a tuya güellada
e siga l'orizón d'os tuyos güellos,
dexa que puro
siga yo lo camín tuyo
que marcha enta os zielos,
yo soi de tu e tu yes mío,
os dos somos
lo que somos: amor, uno.

Chuan Chusé Bielsa Alquézar