31 de mayo de 2018

San Macario

SAN MACARIO

Bendito seigas,
Macario en as altarias,
ubierto a os infinitos
silenzios, a la Parola
que ye amor e paradiso.

Bendito seigas,
Macario, paz amorosa
en a tuya armita blanca,
vivindo en luminarias
a vida más goyosa.

A os tuyos piez,
Macario, ye ixe mundo
que a la fin nos dexa
espullatos e sin cosa.

Macario, eslichiés
a o Pai, a o Esprito e a Chesús,
eternas rosas:
perén ufren
felizidá e aromas
en chardín que nunca
no s'amorta.

A la fin tot ye alba
puyando ta o mon tuyo,
Macario, en a tuya
armita luminosa.

En a tuya casa,
Macario, alienta la pureza
e i trobamos a corona
de María la Gloriosa,
as mans nos damos como alas,
naus e olas
vuelan enta os zielos.

Macario, en Dios
perén os uellos,
o corazón ora,
en iste día tot reposa
de tanta trista
cansera,
feliz agora
la vida.

© Chuan Chusé Bielsa

28 de mayo de 2018

O silenzio

O SILENZIO

Silenzio
a la fin;
a vida alienta inozén
entre as flors.

Silenzio
soi yo,
paxaros son augua
cantando en un río d'amor;
dios, enamorato,
da divinos uellos.

Silenzio,
yes o mío país,
as patrias marchón
con un tiempo viello.

Silenzio,
e no quiero
un altro camín,
ya l'alma eslichió,
e oro cuan plega la nuei
e rezo entre aires e flors.

Silenzio
a la fin,
e viens e me uellas,
amor, alumbras
iste corazón,
dexo de ser yo,
soi o tuyo sol,
a luminaria e a vida que perdié.

© Chuan Chusé Bielsa

27 de mayo de 2018

16 de mayo de 2018

Lo que dios quiera

LO QUE DIOS QUIERA

No creigas
que dimpués d'o gran amor
que te dio dios,
si lo dexas,
vendrá un altro amor
a curar a gran angunia.

Cuan l'amor d'a inozenzia
plegó como una ofrenda
y escoscó de tristuras
os días, rezebiés o regalo
d'a vida.

Si se'n ise ixa luz
por una selva trista
e se fese chiquet e lexano
lo que aimés,
te'n irbas por os camins
pensando en o paradiso que dexés,
s'ubrirba un gran abismo en l'alma,
o corazón plorarba sin glarimas
dentro de tu, t'afogarbas
en una mar escura e vueda.

Pero tu aima,
e anque fuyise a vida,
si tu asperases dillá d'as buegas
de lo imposible
a o tuyo amor d'as inozenzias,
con tu brilarban as estrelas,
as uambras convertirbas
en colors frescas
de l'asperanza;
a la fin sentirbas a presenzia
de l'ánchel que dios te dio
como una ofrenda.

Por ixo, que seiga
dios qui nos bendiga
e que as auguas nuestras
se'n vaigan perén
por do el quiera e dezida;
nusaltros, sin el,
nomás somos zaicas secas
e no tenemos vida;
con el, somos lo que el ye.

L'amor ye a fuen:
aquí descansaremos,
e anque venisen angunias
e tristuras
l'amor las tornarba de nuevo
en augua pura;
perén seigamos
lo que dios quiera,
amor mío, que ixe seiga
o camín nuestro,
perén río
en l'alto zielo,
auguas aimando.

© Chuan Chusé Bielsa

13 de mayo de 2018

Ta Aura Olahut, pintaire rumana e aragonesa

TA AURA OLAHUT, PINTAIRE RUMANA E ARAGONESA

Bi ha pintaires que pintan
cosas esteriors
que aparexen e se'n van.

E bi ha pintaires que pintan
paisaches d'a suya alma
e ofrexen a o mundo
a suya luz de poesía,
ixa choventú
que nunca no se pierde.

E asinas pintas tu,
Aura Olahut.

Bi ha pintaires que imitan
lo que a naturaleza
amuestra en primaveras
y en agüerros muere,
como fuellas que estión verdas
e agora, secas, ya nos dexan.

Pero bi ha artistas como tu,
Aura Olahut,
que pintan primaveras
que dende l'alma aszienden,
paradisos en os que contemplar
polidismos mundos
que quieren ser alegres.

E anque en os zielos interiors
d'o tuyo regno de colors
muitas vegatas a tronada
menaza con afogar polidezas
e inozenzias, paxaros e sers,
corazons,
ninas e mullers
en un país de fantasía,
si uno mira e mira
os tuyos cuadros con os uellos
d'a poesía,
a la fin uno comprende
que l'amor tot lo puede,
que dezaga d'as uambras
brila o día.

E uno se capuzarba
en as tuyas obras como en un mar
do un dios bueno
ese creato a bondá
e l'armonía d'a vida
e d'a luz.

Asinas pintas tu,
Aura Olahut,
dando-te zenzera e dando-nos
pinturas d'a tuya alma.
En tu, Aragón e Rumanía
s'entreligan
e puyan como un rezo de colors
enta o zielo
royo, amariello, azul...

Asinas yes tu,
Aura Olahut,
como l'arco San Chuan
amanexendo zaga la plevida,
como, sin tiempo,
a frescor d'a choventú.

© Chuan Chusé Bielsa