23 de noviembre de 2016

Acullindo una orazión

ACULLINDO UNA ORAZIÓN

Escribir e vivir libres
ya sin asperar premios
aquí abaixo. Deixar os adentros
e as oras en o zielo.

Serán os poemas orazions
e plevidas que van cayendo muito luen
e bien zerqueta. Seremos tierra
de luz dende divinas auguas.

Qué tristura escribir
asperando as miollas d'os ombres,
qué tristura asperar en asperanzas
que son boiras que ya marchan.
Qué tristura escribir parolas
que en as parez
d'as garcholas más tristas
se van esmicazando,
qué fosca sogueta
nuga aquí o corazón
a mundos escachatos.

Escribir libre ta dengún
e ta o tot, que sigan as estrelas
en os zielos de lo eterno
o premio sin escarnio d'as anyadas,
deixar parolas escritas en amors
que alumbren como albas.

Cuan a vida no ye
que una mortal ferita,
cubre-nos con as tuyas alas,
ánchel que vives en a vrioleta
paz d'os universos,
que escribamos orazions
con os didos de l'airera,
que vivamos ta o zielo
sin veyer en a viellera
milenta desenganyos.
Diziremos lo que tu digas con amor,
seremos voz que se fa luminaria
en os tuyos güellos, somos tot
cuan cosa no asperamos
de tot ixo que tan luego ba marchando.

Versos en tu deixamos,
amor, ta tu sólo vivimos,
sin tu ye un calivo de glarimas
tot ixo que aimamos,
inútil ye ir prebando
de cambear cualque cosa
dende do res
no puede ser cambeato.
Cambea tu, amor,
tota la medolla trista d'ista vida
acullindo una orazión.

Chuan Chusé Bielsa Alquézar

13 de noviembre de 2016

Fuella cayita

FUELLA CAYITA

Una fuella sin árbol aquí
soi,
una fuella sin tiempo,
una fuella descansando
en tu, amor.

Una fuella que un paso,
sonoro silenzio
en un inte,
la torna en chisletas d'agüerro.

Solamén ya quedan
azulencas montañas
aimatas ayer dende o yermo
e l'airera que plega
en un rezo,
somos ya biachers
biachando enta o zielo,
ya sólo queremos
ser cosa e ser tot
en un árbol nuebo.

T'aimé árbol dibino
dende as ramas d'o destierro,
esclau yera d'o frío
e de flamas como chelos,
te sonié en a infanzia
sin cosa que dar-te
e agora te suenio
dando-te o mío cuerpo
e os míos deseyos,
tot yo lo t'ofrexco
y espullato quedo.

Que o zierzo me lebe,
polbo en o silenzio,
enta lo que aimé
dende un árbol muerto:
fruitos compasibos,
flors d'o zielo
en un árbol de miraglos.

Me despierto
e se'n ban as fuellas d'o destierro
como uns recuerdos malos,
están os güellos bien ubiertos
e aparex a radiz d'a nuestra luz.

Tot somos en tu: paz, árbol
perén de sapia alegre,
amor eterno
en libertá.

Chuan Chusé Bielsa Alquézar

4 de noviembre de 2016

Contemplazión de l'amor

Contemplazions en o chardín
Foto: Chuan Chusé Bielsa

Contemplazión de l'amor

si bi ha distanzia
en o camín de l'amor

si bi ha tronadas
e rayos en a nuei

si bi ha parez altismas
que deseparan

a os eternos amans

astí bi ye también a fuerza poderosa
l'alma enamorata
contemplando a o ser que aima
l'alma que a la fin comprende
e busca o infinito

dexa que contemple a bondá tuya

si m'espiguardé como un nino
e me tresbatié entre mundos
de feredá e malinconía
dexa que agora dentre
en a escuela de l'amor
dexa que aprenda as cosas nezesarias
dexa que beiga o tuyo rostro
dexa que aguaite
a tuya rosa eterna

que os perfumos e luminarias
d'o tuyo zielo
me despierten ta siempre
de tantos malos suenios

no bi ha distanzia
que en o fundo desepare a os amans
e son aire os muros que se debantan
entre una luz sin tiempo

empezipié en a escuela d'a dolor
e bibié totas as tristezas

te beyé dimpués
e te die o corazón

agora te güello
e ye ixa a mía escuela

leigo agora en a cara de l'amor
e tot aprendo

ye o mío libro a tuya mirada

a tuya presenzia ye a mía casa
e astí yo crexco

ya sólo bi ha en yo
parolas que te cantan

me besas con os güellos
e amanexco

Chuan Chusé Bielsa Alquézar