28 de octubre de 2020

PITAÑAR ENTA A O ZIELO

PITAÑAR ENTA A O ZIELO

dende aquí
marcho enta tu

dende iste
melico d'o zielo

aquí bi ha
albandonatas almendreras
flors de silenzio

voladetas
d'aires calmos e fundos

ubro un libro aimato
e i te contemplo

en iste sagrato pitañar
d'un atro mundo

maitino tardada e lusco
i remano enamorato

aguaitando
lo capezo de Piagordo

insula de luz

en ista faxa puedo
reposar amorosiato

por a güellada suya
e as rayadas

d'un corazón
a o que ir orando

ta creyar altos espazios
do solo abite a vida

radiz esprito árbol
recullindo lo miraglo

d'ixa estrela
que adentro va brilando

diziremos as más altas parolas
e creyaremos paradisos

perén en compasiva tierra
perén plenos de goyo

ista casetica
feita por l'airera

ta l'alma
ye patria verdadera

en rechión divina

pasaré días aimando
nueis volando

arriba
o empezipio d'os tiempos

e cal ya marchar enta la casa
de l'aimada

será ista
la mía nau d'os altos yermos

entalto
puyará la tuca

de Piagordo
enta las más sacras altarias

luminarias d'altas alas
e paxaros vagabundos

nos n'iremos por galacsias
de lo eterno

ai amor
ta veyer-te e contemplar

o tuyo zielo
ya ta cutio

a bondá en a tuya cara

ixa bondá
que fa volar
en danze puro

© Chuan Chusé Bielsa

23 de octubre de 2020

CAMINS ENTA TU

CAMINS ENTA TU

as finestras mías
enta tu son ubiertas
bataleras

a mía puerta
veye
os tuyos mons azuls

as pensadas mías vuelan
enta tu

a tierra
que veigo
ye o tuyo zielo

versos tuyos leigo

s'ubren a la nuei
ventisiete puertos
e camins

güello
ixe futuro
que acubillas

enta o chardín d'os tiempos
marcha o mío mundo

tierra que cautivas
con simiens
que te precuro

cuan yera un nino
i sembré chislas de machia

serán agora en alto
paradiso e poesía

cuan yera adoleszén enamorato
i sembré plevidas tristas

serán agora
arrigachuelos de glarimas

bi abrá
fosals d'angunias
por costeras

me tresbatié de raso
de gran entre as carreras

d'un mundo que nunca
yo no comprendeba

bi abrá plachas
de boira e solitarias lunas

bi abrá albas
con porpras que rediman

ixe chardín que m'alzas
será de luz
e de penumbra

ai amor
tot de conchunta

por ixo tiengo ubiertas
puertas e finestras

pensadas e abrazadas
enta ixa tierra tuya

a mesa ye parata
ta cuan viengas

o tiempo que remane
que seiga

ta yo aimar-te
con folía

que seiga ta cantar-te
cada día

que seiga ta vivir
en do tu vivas

un poquet tardi
siembro

muita más luz
e no tantas tristuras

muitos más goyos
e no tantas angunias

sisquiera en armonía
ista nuei m'acullas
e s'achunten

pasato
presén
e futuro

alba
lusco
e meyodía

© Chuan Chusé Bielsa

20 de octubre de 2020

Ista nuei

ISTA NUEI

ista nuei
tot cambeará

amor

zarrarás
as finestras

(os güellos
os mundos
as tierras)

a yo
m'ascuitarás

ista nuei
seremos uno

o danze mío
danzarás

amor
ista nuei

no sentirás
sino l'airera
en os míos campos

ascuita-la
cantando

en silenzio veyerás
o mon sagrato

en soledá
de zielos calmos
rezarás güellando-lo

ista nuei
no bi abrá libros

irás seguindo
los míos pasos
como un nino

parolas d'os míos labios
dizirán o unico

que te caldrá
ta ir puyando enta o infinito

veyerás en alto
os branquils míos

ista nuei
rematarán

glarimas xutas
chelos
fríos

tristuras
se'n irán
de vente mil añadas

en yo serás naxito

dizirás adiós a ixo
que ye viello

en supremo
inte
agora nos aunimos

amor

estié
soi
e seré

© Chuan Chusé Bielsa

17 de octubre de 2020

DOS E UNO

Eternidá
Foto de Chuan Chusé Bielsa

DOS E UNO

      O Θεός είναι η μόνη πηγή ζωής

Somos dos
amor

e uno

e ta tu yo vivo
nunca en soledá

cuan solo camino
soi a tuya mar

e ya solo miro
brilos d'ixas ondas

en a eternidá

me portias parolas
me trayes verdaz

somos dos
amor

pero perén uno

en a nuei viachamos
ta la inmensidá

me torné paxaro
querié con tu estar

no bi abió distanzias
aturando as alas

dende o mío leito
volé enta ixa cambra

en que m'asperabas

solo trobé paz
cuan tu m'abrazabas

d'ixa vida baxa
tu m'aconsolabas

m'emplibas de goyo
cuan m'amorosiabas

nunca no estié solo
porque tu m'aimabas

teneba en o yermo
ixa luminaria

que dentro tu alzabas
que perén me dabas

cuan a tierra dexe
que en un inte vuele

ta la tuya casa
ta perén estar-ie

ixe día aspero
morindo de fambre

que arribe bien luego
en o tuyo mundo

a besos allora
yo quiero minchar-te

tanto e tanto busco
ixe rostro tuyo

que ya solo quiero
entalto güellar-te

en tu tresbatir-me
de tanto yo aimar-te

que arribe ixe lusco
ultimo yo aspero

con tu ya ser uno
ta cutio
en o zielo

© Chuan Chusé Bielsa

15 de octubre de 2020

ESLECHIÉ IR

Ababols e margalidas a o canto d'o camín
Foto de Chuan Chusé Bielsa

ESLECHIÉ IR

eslechié ir

do l'airera canta
en sagratos santuarios

bi ha árbols
como armitas

do lo sol ye
bloso amoroseo

do a belleza vive
e puedo veyer-la cada día

amor

eslechié ir

do los camins son ixos camins
machicos d'a nineza

de milenta colors amariellas

eslechié ir

do no bi ha malsuenios
e ubro os güellos

acompañato d'ixos besos
que me cuacan

feito frescor como ixe río
que mena a o tuyo zielo

amor

eslechié ir

do vive ixe silenzio
que fa que despertemos

amor

que vuele a tu
chunto a paxaros de l'agüerro

que naxca en fuellas verdas
en primaveras d'auguas altas

dezidié ir

do muerte no bi aiga
e tot ya i seiga vida

me cansé de sofrir
eslechié ir

por os camins
que tu m'amuestras

con a tuya guida
arribo en casa

a la fin
l'alba

amor

© Chuan Chusé Bielsa

11 de octubre de 2020

CUAN A NUEI ARRIBA

Flors en o yermo
Foto de Chuan Chusé Bielsa

CUAN A NUEI ARRIBA

Cuan a nuei arriba
ye tiempo de viachar enta tu.

Dexo ista tierra
cuan o mundo se fa escuro,
allora ye o zielo o mío camín,
ye tiempo de volar.

E sé que tu m'asperas
allá en a puerta
d'a eternidá,
allá perén bi yes
con miraglos en as manos,

perén tenemos tot
o que soniamos,
devanta os güellos e veye
tot o que has creyato.

No, que nunca yo no piense
ni fable cosas fieras,
después m'aspera la mía aimada
e no quiero fiel en cuenta d'abrazadas.

Cuan a nuei arriba
ye tiempo de meter-se alas,
puyar enta la libertá,
que naxca o nino,
ye tiempo de que iste corazón
marche d'iste peito,
que divino danze
como ánchel u paxaro d'infinito.

Por ixo, piensa güe
en aimar a l'aimada más que a l'oro,
piensa güe en amorosiar-la con folía,
cal que digas parolas que solo
creyen polideza,
cal que sientas musicas
que te vanten como aires enta o goyo.

Cuan en a puerta
veigo a la mía aimada,
a libertá ya ye completa,
luz ye casa nuestra,
os dos no somos que uno.

© Chuan Chusé Bielsa

7 de octubre de 2020

REMANE CON YO

Perfeuta primavera
Foto de Chuan Chusé Bielsa

REMANE CON YO

Remane con yo, amor,
e nunca no te'n vaigas.

Ya albandonés tot
o que crexe sobre a tierra,
tanta guambra de punchas,
tantas bofas tentazions,
tot ixo que parexe cualcosa e dexa
l'alma crepazata,
plena d'a sapia
de l'orror,
perdita
a tuya nau en plachas
de l'angunia.

Remane con yo
aquí en os altos
si quiers l'alma perén viva,
si quiers l'augua eterna mía
ya sin puzos de Samaria.

Agora bien replecas,
te talló lo corazón
ixa espata d'a mentira,
miraches
dexón vuedos ixos güellos,
tot escuro se fazió,
agora viene con yo
enta fuens de luminarias.

Amor,
viacha entalto como as aus,
seré l'aire d'ixas alas,
soi a tuya enamorada,
perén t'aimo en as altarias,
torna á casa
con precura,
en iste chardín d'o zielo
a paz dura e no se pansa,
con árbols ya sin sequeras
ni tristuras,
con guambras deliziosas, perén tovas,
perén ánchels ibi oran
en maitinos u tardadas
de sols alegres,
veyer yo quiero ta siempre
o goyo en a tuya cara,
amor en ixa güellada.

© Chuan Chusé Bielsa

1 de octubre de 2020

LIBRE CASA D'OS CAMPOS

Paz d'os disiertos
Foto de Chuan Chusé Bielsa

A MÍA CASA YE

A mía casa ye
tot o campo que aimo.

Astí a vida ye posible,
o silenzio fabla de lo unico
que me cal.

A mía casa son as boiras, u o zielo
con as suyas colors inlumerables,
a mía casa ye o yermo
u os puestos que dengún no quiere,
os espazios oblidatos.

Astí yo soi feliz, tot bi ye perfeuto,
astí en contauto soi con Dios
e cosa importan os reproches d'o mundo,
astí bi ye o que deseyo,
a mía felizidá completa.

E no me i se da cosa l'alimento,
e no m'importan cosa os vestitos,
e no me se dan cosa os fracasos u os esitos,
e no me se da cosa ixo
por o que luitan os ombres,
yo en a mía casa libre sé o que foi
e o que aimo, beso con l'alma a cada inte
cada ambosta de polvo, cada rayada de sol,
cada finestra batalera d'os paisaches,
cada amoroseo de l'aire.

Yo ya cosa no aspero d'ista vida,
dexaz-me con a mía casa solitaria,
dexaz-me con os paxaros en os altos,
dexaz-me con as sargantanas d'os ripazos,
dexaz-me con os cans perditos,
con os gatos salvaches,
con as bestias que fuyen,
dexaz-me a solas con Dios.

Dexaz-me en o disierto
con as mías orazions,
con güellos e parolas ta volar, dexaz-me
contemplando sin aturar a la mía aimada.

Mincharé azuls d'os zielos,
mincharé o polvo d'as aireras,
beberé libertá en l'alba u en o lusco,
alentando luminarias.

Dexaz-me, dexaz-me
as añadas que me queden en a mía casa muerta
e ya sin asperanzas en o mundo vuestro,
ya dexé o que tanto me fazió sofrir
e ya solo deseyo
remaner aquí con Dios.

© Chuan Chusé Bielsa