21 de agosto de 2022

TA DO NUNCA COSA ESTIÓ IMPOSIBLE

ta do nunca cosa estió imposible

aparexes en os míos suenios
e astí t'aimo

somos dos paxaros
volando

entalto entalto
dillá de tota buega

somos dos aimans
ta cutio chóvens

¿por qué perén
o tuyo zielo ye o que canto?

¿por qué cuan capuzeo
en ixos güellos que m'aguaitan
me lavo e naxco
en virchen río?

¿sabrás bella vegada
o que siento cuan te siento?

crexe o goyo
e a primavera ye un sonriso

o que perdié en a vida
se torna luz de nino

si fuese de nuei
te veyerba e i serba l'alba

con tu volarba
anque no tenese alas

con tu soniarba
anque no tenese suenios

con tu viacharba
ta veyer os universos

do tu vives
descansarba

¿por qué deseyo dar-te
o que yo tiengo

por qué busco amorosiar-te
anque seiga en a distanzia

por qué un inte nuestro
compartito ya ye eterno

por qué parolas tuyas
son perfumo en ascuitar-las

por qué t'aimo
e a tu vuelo?

e nos n'imos
como ánchels

enta adentro
enta o zentro
do Amor vive

ta do nunca
cosa cosa
estió imposible

© Chuan Chusé Bielsa

17 de agosto de 2022

L'ORO D'OS DISIERTOS

l'oro d'os disiertos

aimo ista lengua porque
ye lengua de poesía, cuan
le soi fidel tiengo como regalo
a más bonica amiga

aimo ista lengua porque
pertenexe a o mundo que no muere,
porque a suya polideza ye intima e anque
pase o tiempo cualsiquier coseta d'ella
ye a grazia mesma

aimo ista lengua porque
la fablón os sers que más aimé
en a tierra

sí, aimo ista lengua porque
aimo a poesía

e asinas me'n voi por os camins
aimando

e asinas tiengo aquí una patria
que alzo bien adentro

tiengo una lengua ta orar, tiengo
una lengua amorosiando
tot ixo que nombra, tiengo
una casa cuan marcho por os mons
e charro con os zielos,
as piedras, aireras e paxaros
me fablan con as parolas que aimo

si me quedase solenco, me quedarba
con Amor e con vocables
con os que m'alimento, puyarba
cada día ta l'armita silenziosa,
caminarba abonico enta os adentros, ofrendarba
blosa poesía, luz d'as nueis e os días,
l'oro d'os camins e d'os disiertos

© Chuan Chusé Bielsa

5 de agosto de 2022

VESTITOS AZULS

VESTITOS AZULS

me cuacan as colors
que creyas con os tuyos güellos

son as colors d'a inozencia

me cuaca o silenzio
d'a tuya casa

ta ir-ie cal puyar
dillá d'as boiras

me cuacan os azuls
d'os tuyos vestitos

me cuaca
l'aire que amorosea en plegar
a la tuya tuca

agora escribo como los ninos
porque soi un nino
e vivo de tu

vivié en un mundo que se desfá
mientres uno i puya

vivié en un mundo que
en creyer-bi m'alexaba d'as altarias

agora plega la zaguera chornada
e me cuaca la tuya casa azul

agora totas as distanzias
menan a o tuyo mon
e tot atro viache semella
bofa inquietú

me cuaca
plegar en os tuyos branquils
e asentar-me a o canto de tu
güellar-te
festellar en luz
ascuitar-te e sentir l'amor

¿por qué caldrá
quedar ferito con totas as feridas
d'os mundos sin sentito
ta güellar enta tu?

sin tu o fogaril d'a vida
s'esmorteze e bi ha zenisa sin más purnas

plega alavez una tristura
más funda que totas as fondarias

pero
puyo a tu

puyo a la tuya casa de zielos azuls
dende do se veyen os paisaches más politos

puyo a tu
e ya tiengo istos güellos redimitos

© Chuan Chusé Bielsa