27 de diciembre de 2020

DIZIR FALSA

Asperanza
Foto: Chuan Chusé Bielsa

DIZIR FALSA

Dizir
falsa
ta viachar muito luen,
dillá d'as estrelas.

Dizir
almendrera
ta rebutir-nos de belleza,
beber flors blancas
en un veire azul.

Dizir
fogaril,
sentir-nos arredolatos
d'amor e luz.

Dizir
cantés, bailés, roquetas,
ta recordar a la mía yaya
fablando a fabla
d'ista tierra.

Dizir
varella
e tener sapia a saso e olivas,
allá con mi pai replegando-las.

Dizir
dorondón
en o maitino,
as oliveras umedencas,
buscar
enzendallo en a pinada,
fer una chera, calentar-nos.

Dizir
as parolas d'a nineza
ta escalfar-nos
ya a la tardada d'ista vida.

Cuan seigamos cansos
pensar en caloretas
que nos dion os que nos quison.

Dizir
melico,
dizir
rechito,
dizir
envero,
primavera, plevida,
fuellas verdas.

Dizir
vos aimo e vos quiero.

Cualque día l'amor
crebará o chelo
d'o imposible,
arredol
d'un fogaril en alto
nos arrechuntaremos,
fablará de nuevo
lo corazón.

Dizir
Chesús,
inozenzia,
Dios bueno e eterno,
dizir esprito.

Dizir naxenzia,
nino,

cuan solo calga zielo.

© Chuan Chusé Bielsa

25 de diciembre de 2020

BI HA UN ALBA EN A TUYA GÜELLADA

Colors d'a primavera
Foto: Chuan Chusé Bielsa

EN AIMAR

bi ha un alba en a tuya güellada
o día amanexe
cuan ubres os tuyos güellos

tot se devanta con a tuya luz

redimes anguniosos tiempos
con a tuya polideza

prengo d'a tuya cara
la inozenzia

amor
me'n voi con tu

en o tuyo camín
ya i soi en casa

tiens colors zelestes
pintas paisaches alegres

digo adiós a mundos
secallosamén
mezquinos

en a radiz chenerosa d'a vida
m'acubillo
ta crexer en plenitú

en aimar
o zielo tien l'azul
d'o tuyo goyo

as bisas
son fiestetas de terneza

danzan boiras

a plevida
va besando con gotetas

amoroseos s'esbarizan
sobre rostros u flors

dende iste
melico
naxe a paz

en ixa mar
somos uno
desaparexen os mundos
d'a soledá

cantarán fuens
e zaicas nuevas
con brilos d'o sol e d'as estrelas

crexerán sagratos árbols
e flors d'o corazón
en o que yeran sasos
yermos

vivirá
la nuestra güellada en ista tierra
en iste zielo

amor

© Chuan Chusé Bielsa

19 de diciembre de 2020

ISTAMAR

ISTAMAR

en Istamar
marcho e navego

entre islas
a mía nau de zielo

a mía vida
dende as costas d'Anatolia

se bandea
como paxaro en l'aire

solenco navegaire
enta l'aimada

dende a nineza
oloré a salitre e yodo

en puertos de miraches
ancorando ist'alma

tantas
e tantas vegadas

dende Istamar recosirando l'abrazada
de qui m'aima

ya seiga en a mar funda
u rechirando-la en as plachas

a güellada ilusionata
e a man en o timón

cuántas e cuántas vegadas
rematé perdito

esmicazato
en pielagos furos

se'n eban ito
os dioses de lifara

solenco
en a nuei sin rumbo e muto

cuántas vegadas
dende luen o mundo

me clamó
con cantas de sirena

espisguardato Ulises
e con güellos escuros

de l'aimada
perdié a vista enamorata

estió lo esprito suyo
en a distanzia

qui me clamó
cuan a nuei ya s'amanaba

(a mía vida
por Calipso enluzernata)

dalfins doratos
volaban en o lusco

d'a mar que Penelope
cusiba e descusiba

tornaré amor
e asinas l'alba

naxerá

veyeré l'oro
que a luz alza

tantas e tantas añadas
veyé en l'augua o tuyo rostro

tornar ta Itaca
aimar e dizir o tuyo nombre

tu e yo
e a mar tan calma

Istamar

dillá de toz os dioses

© Chuan Chusé Bielsa

10 de diciembre de 2020

PAROLAS E FUENS

Rosera en a fuen
Foto: Chuan Chusé Bielsa

FUEN ARAGONESA

a la fin se torna
a las viellas parolas

dimpués de viachar
por as mars de luen

te cuaca fablar
lenguas inozens

sin más sapia a guerras
u furos imperios

sapes que bi ha vozes
con Dios en os güellos

a fuen más clareta

bi ha lenguas-nino
chugando en os zielos

fablas que han perdito
en os mundos baxos
totas as batallas

como a lengua mía
como a lengua que aimo

son as más polidas
con l'alma escoscata

lenguas ta miraglos
e ta paradisos

mesmo Chesucristo
fabló en una fabla
que pocos ya parlan

l'amor más profundo
ye raro en o mundo

más que toz os libros
valen as parolas
de Cristo en l'arena

a la fin nos n'imos
a ixas fontanetas
d'oblidatas lenguas

ixas sin orgüellos
bofos en a tierra

ixas que conservan
encara la grazia
d'o nino
más bueno

os güellos divinos
plenos d'inozenzia

bendiga o Dios nuestro
ista lengua nuestra

rezando enta o zielo
naxión en a Rioxa
parolas escritas
ya fa muitos sieglos

divinas as Glosas
siempre aragonesas

El baxo un luzero
naxió en estrabilla

o pobre ye rico
o pobre primero

furtaires ultimos
farutes no pasan
por cansos d'agulla

silenzio:
que veigan os ziegos
que fablen os mutos

malencos vocables
El los torna puros

divinas as fablas
defuera d'o tiempo

anque aquí se parlen
son d'un atro regno

© Chuan Chusé Bielsa

6 de diciembre de 2020

SOLIDA LUZ

SOLIDA LUZ

ha pasato lo tiempo

como si tenese alas
como si ese volato

m'adormié
e agora despierto

por as finestras
güello

carreras disiertas

chisletas de plevida
que ya zesa

fuellas cayitas
e mullatas
en o terrau

siento l'airera

ye una fin
e un empezipio

te veigo
amor

se desfán
suenios perditos

m'aguaitas

tuyos son os güellos míos

amor
yes a radiz
e encara yes aquí
cuan s'amortan os días

van marchando miraches
e remane o sonriso d'a vida

con sols de güelladas
revilcan
carreras
terrau
fuellas muertas

no bi ha paisaches
feitos de boiradas

yes
amor
solida luz

yes a unica alfaya

a tuya voz
en o silenzio
ye paz que perdura

ye musica funda

tu yes
l'abrazada

© Chuan Chusé Bielsa

4 de diciembre de 2020

CHESÚS A LA TARDADA

Paxaros en os lusco
Foto: Chuan Chusé Bielsa

CHESÚS A LA TARDADA

remató lo maitino
e o meyodía

remata la tardada

o lusco s'endevina
defuera e dentro de nusatros

dezaga quedón años
que volón como paxaros

muito treballemos
por creyar amistanzas
en o tiempo

pero agora s'amorta la tardada
e as suyas colors que parexeban d'oro

a bonico
lo sol baxa ta os pueyos

luen remane o nino
aquel que estiemos

e tot s'ha feito viello

muito treballemos
sin fer o que caleba

güellamos o tresoro
as mans tan vuedas

chesús
amigo santo

si tu m'agafas
nos n'imos por camins
sin más engaños

ta tu totas as oras
ta tu l'amor
perén entalto

malfurrié fol
tiempo sagrato

pero encara en remane
una miquina
ta fer o que te cuaque

zaguer tresoro
luzes ultimas
d'a mía tarde

aimar-te aimar-te

ta tu as pensadas mías
ta tu as parolas mías

que tot sane
(o tuyo amor por medizina)

goyosos nos n'imos cuan arriba
l'aire más sereno
e tot ya va callando

o silenzio
reza a o pai en mons sagratos

gran miraglo
tornar nuevo lo viello

agora tot ya ye tan fázil
güellar os tuyos güellos

vivir enamorato
beber o tuyo lusco
minchar d'ixe pan tuyo

volar (espritos puros)
entalto entalto

© Chuan Chusé Bielsa