22 de julio de 2013

Sonriso de nino

Sonriso de nino

Cal que tot remate
ta que empezipie tot.
Cansera de camins.
O sonriso fresco d'un nino
nos recuerda altros mundos
goyosos. A botiga iluminata
perdió ta nusaltros a machia.
As inozenzias d'infanzia
que perfumoron cosetas lexanas
perdioron a sapia.

E deseyamos seguir
nuebos camins en nuebos paisaches,
u no deseyamos querendo,
ya sólo dexamos que l'aire
nos lebe enta bieros salbaches
confiando en un pai interno,
seguindo-lo como un nino
sin propios deseyos
por altros colors en altros unibersos.

Cómo fer ta naxer
morindo a nusaltros mesmos,
cómo dexar en a falsa os trastes
biellos que ya no nos calen,
qué silenzios caldrá que aparemos
ta sentir de l'amor os secretos
en as cambras eternas de l'alma,
que maletas no fer u desfer
ta marchar en o más largo biache,
qué caldrá que en tierra dexemos
ta que sigamos sólo mar de poesía.

Yo quererba ir renaxendo
como almendreras u oliberas
enradigatas en altas primaberas,
yo quererba bibir en o disierto
do lo silenzio beila e fabla,
allá o corazón canta e ye contento,
en contemplazions u casas
que s'ubren e acullen
cuan tot ya ye muerto,
a o canto de zaicas escoscatas,
con chardins que son zielos
con flors que dios planta,
cuan cosa no bi aya
que nos ziegue os güellos
sino a luminaria tota libre naxendo
como manantío en yermos,
como un fresco sonriso
de nino que puya dende adentro:
imos beyendo cómo s'eterniza
en un inte l'alegría,
allá en alto un olbidato biero
mena a o paradiso.

Chuan Chusé Bielsa

20 de julio de 2013

Amigamí

Amigamí

Amigamí,
d'una altra bi
yo tornarí,
fei margalí u cardelí,
fei un rumé u a paxaré,
fei rosé u laurelé,
e t'aimarí;
fei cardelí yo bolarí,
te cantarí
en berá, agüé u primabé,
sin más tristú
yo bagabún te besarí
como a lu ple
cuan se fa escú,
como a plebí
cayén a boní sobre a carré,
apasioná yo t'aimarí
como l'airé,
te güellarí como a una estré
d'o paradí,
t'olorarí como floré polí,
enamorá me perderí
en a tuya poesí,
paradí femení,
Amigamí,
yo tornarí d'una altra bi,
dende l'olbí,
fei cardelí u un altro esprí,
enta tu bolarí,
ta tu cantarí,
t'adorarí,
dengún mal no te farí,
te serbirí,
Amigamí,
yo t'aimarí.

Chuan Chusé Bielsa

16 de julio de 2013

Auguas segatas

Auguas segatas

Maquinas royas
acotolando as olas
de mars de trigos.

Güe se'n ye ito
lo tiempo, ayer cantaba
e ya ye palla.

Gran musicaire,
güe ye silenzio l'aire;
amors bandiaba.

As colors callan,
os ababols, solencos,
mueren en plachas.

O sol ya marcha
e ya no besa auguas
pobras en yermos.

Chuan Chusé Bielsa

15 de julio de 2013

14 de julio de 2013

Alba e lusco

Alba e lusco

A cambra closa,
folías de paxaros
en ortals rosas.
En un alba de fadas,
corazón, yes cantando.

A mía canta
será chisla u gota
en o silenzio
d'a tardada, bolando
en zielos d'altros rosas.

De rosa a rosa
e sin en meyo cosa
en as gambadas
d'o poeta por o mundo:
tot ye uno, alba e lusco.

Chuan Chusé Bielsa

12 de julio de 2013

Naxendo lo día iba

Naxendo lo día iba

En o silenzio
naxendo lo día iba
dimpués d'o suenio.

Un arca ubriba:
tresoros muito biellos
allá dormiban.

Nineza antiga,
chugabas en secreto
mientres moriba.

Años solencos,
bos retrobo en plebidas
calmas en yermos.

Torna a la bida
lo que morió en o tiempo
e yera eterno.

Somos perdita
fuen d'amor en o misterio:
augua dibina.

Cuan tot s'olbida
torna la luz e brilan
bonicos zielos.

E l'alma trista
beye a la fin l'aniello
d'as amatistas.

Yera la filla
tresbatita en o tiempo
d'a paz sin mida.

L'augua más fina
bestiba un bardo biello,
filla prodiga.

Chuan Chusé Bielsa

7 de julio de 2013

Día de monche

Día de monche

Una caseta
a o canto d'un biñero,
ixo yo tiengo.

Una gateta
s'aduerme en o silenzio
mientres la beigo.

En una mesa
un libro aspera ubierto:
los Ebanchelios.

Yo soi poeta
e boi cantando a os zielos
mientres los leigo.

Yermo que reza:
yes lo que busco e quiero:
oro sereno.

Tiengo a riqueza
de toz os míos suenios
que ya son muertos.

A casa bueda
un sólo Suenio aspera
que siga eterno.

Chuan Chusé Bielsa

O lusco ye rosera

Biache enta l'alba

A la tardada
güellas una paz d'oro,
gata sagrata.

A tardi marcha,
o sol e bel paxaro
silenzios cantan.

O libro calla,
o lusco ye rosera
que escribe e aima.

A luz remata
cuan l'aire más bonico
nos toca l'alma.

Cuan tot ye calma
ye l'inte d'os adioses:
biache enta l'alba.

Chuan Chusé Bielsa