12 de marzo de 2014

Contemplazión

Chardín en o lusco
Pintura a l'olio de Chuan Chusé Bielsa (2005)

CASA D'ETERNIDÁ

Recuerdo una falsa
que yera bisitata por o sol
como un amigo.

Asobén bi yera leyendo
libros en lenguas
cuasi muertas: parolas-machia,
parolas-fantasía.
Sonrisando lo sol beniba,
trucaba en as finestras.
As rayadas amarillencas
lo embolicaban tot en un misterio
de piramide echipzia.

Recuerdo una mesa gran e biella
feita ta escribir-leyer-soniar
chunto a una puerta de beire e un terrau
que s'ubriban como una eternidá
enta totas as tardadas,
toz os luscos. Yo bibiba
como un muerto e yera feliz.
O sol tornaba, amorosiaba
o mío día, marchaba.
Yo leyeba, ensoniaba.
No deseyaba cosa.

Recorreba
la gran falsa-yermo
caminando _sols endormisquiatos,
aireras biacheras, gotetas d'arabogas
delicatamén tamboriniando
sobre a paz,
entre as tellas
paxaricos as suyas bidas feban
baxo zielos azulizos, u bels días
baxo zielos escurizos
aparando bien callatos
en tardadas as tronadas más fierizas_
contemplando pachinas
de libros d'inozenzia,
sentindo lo mensache
de l'airera e d'a poesía,
contemplando lo imbisible.
Yera un no-tiempo pleno d'amor.
S'eba esboldregato a mía bida
e adedicaba os míos días
a la contemplazión
d'a diosa.

¡Qué goyoso lo sol eternizato
amorosiando lo mío chardín en o zielo!
Besaba o sol o suelo, o fino polbo
en muebles que dormiban, as parez
de milenta colors grisas que lentamén
iba tornando en parez d'oro,
s'aturaba o sol en as mías manos
acariziando libros-paisaches
femeninos. No teneba res
e ya sólo aguaitaba o paradiso.

Me quedé en a falsa bueda, sin biaches
enta mundos lexanos, me torné
en disierto u tal begata en mar interno,
dexando tot lo que no yera
quedé muerto ta tot tiempo.
Si deseyaba cualque tresoro
difuera d'o silenzio,
de seguida ixe deseyo lo bendeba
u lo soltaba, que lo se lebase
como una fuella muerta
o frío zierzo.

Bi ha puestos do tot ye sagrato,
puestos difuera d'a Tierra
do solamén o poeta deseya bibir:
falsas, cambras closas meditando, galerías
con finestras-güellos ta qui suenia;
bi ha puertas zelestes que dengún no ubre,
solamén l'airera, a begatas, en tardis
fosquizas de tronada;
gatas abisinias de nineza,
alteras, retornan a salas sagratas
de luminarias muertas, pobres templos
que sublima o lusco
con as suyas sayetas,
o lusco bestito d'enamorato; o poeta
i leye amors-colors que os güellos
besan, porpras de connubio.

E, en días claros,
os camins amariellos
sospiran por beyer os mons azuls
d'as sierras, nobia inmaculata,
se'n ban correndo por os pueyos
que o sol alegra.
O mío nino muerto
con els marcha,
o nino que estié en un altro suenio.
¡Cuánto, cuánto tiempo fa que fizo fuchina
e no retorna encara a la suya escuela grisa!
Tota l'asperanza mía ba puyando
enta azuls zielos,
tot yo feito zenisa e marchando con l'airera,
aquí tot amortato e retrobando-me calibo
que espurnea, sin dembargo,
en fogarils d'uns altros regnos.

E beyer dimpués a sacra estrela
que amanex sobre a fren
d'a más gran reina,
besar a luz d'a suya fuen,
paseyar silenziosamén entre unibersos,
contemplando chardins-astros
d'a más alta belleza,
árbols que son sols, poemas libres
como auguas que cantan, roseras
con rosas e planetas,
zaicas que con brilos rezan,
alentando perfumos d'amor
tanimientres caminamos a bonico
por os mundos.

Amor mío, debanté a mía casa
d'eternidá cuan ya tot lo eba perdito,
leyé libros sin tiempo de poetas,
poesía sin deseyos,
o tuyo sol yera l'amigo
que perén a paz amuestra.
Amor mío, te contemplé
días e nueis, te contemplé en silenzio,
debanté en o disierto a mía chiqueta
piramide en o tuyo recuerdo.
Ya sólo asperaba en as tardadas
a luminaria d'a tuya estrela, biachear
en nau d'amor enta o tuyo regno.
E ya bibir perén, perén, en a nueba
e alta tierra d'a Poesía.
Con tu e sin cosa más,
sin más falsos aniellos,
en o paisache-esprito d'o tuyo cuerpo
enamorato.

Chuan Chusé Bielsa