14 de octubre de 2016

Casetica ubierta a o zielo

Casetica a o canto d'os trigos
Foto: Chuan Chusé Bielsa

Casetica ubierta a o zielo

antis no yera asinas
pero agora

aimo

a mía bida fracasata
o mío tiempo malfurriato
en a no-cosa
as feritas que sangran
por a mía alma
e que ya sólo
curará un amor desconoxito

antis no yera asinas
e teneba bergüeña
d'a mía alma crebazata
con tronadas de glarimas tristas

antis
quereba en ista bida
debantar una casa
en un mundo sin tu

pero agora aimo
a mía casetica escachata
en os yermos
e cuan l'aire me fa bella bisita
troba las puertas d'a mía armita
bataleras

e ye a calentor mía
perén una orazión

agora aimo
cualsiquier imperfeczión
u taca en as personas buenas
en os sers muito marcatos por os años
en os umildes sers
que s'amanan a l'amor
que dentro alzamos

agora aimo
perditas nueis que buscan una aurora
libros malmesos e paisaches destruyitos

t'aimo amor mío
a tu que bibes
t'aparar grazias goyosas
en l'albandono a lo sagrato

yo no sé e nunca he sapito
bibir aquí abaxo
e ye ta yo un palazio
una casetica esboldregata

yo no sé res d'utilidaz
e prenié o camín falso
de prebar de bibir en o mundo
d'o profeito
luen d'a libertá

pero güello
totas as mías erradas
e también las aimo

agafa-me d'a mano
nobia dibina
portia-me en o tuyo país
e que yo baiga dexando
os míos laberintos de desasperanzas
as dolors e tristuras
que emplenón os míos lagos
d'as más foscas auguas

sin tu tot ploraba
e tot lo se minchaba la tronada

paisaches en calma
aguaita agora la mirada

bagabundo en o zielo
con tu i feré a mía casa

Chuan Chusé Bielsa Alquézar