4 de noviembre de 2016

Contemplazión de l'amor

Contemplazions en o chardín
Foto: Chuan Chusé Bielsa

Contemplazión de l'amor

si bi ha distanzia
en o camín de l'amor

si bi ha tronadas
e rayos en a nuei

si bi ha parez altismas
que deseparan

a os eternos amans

astí bi ye también a fuerza poderosa
l'alma enamorata
contemplando a o ser que aima
l'alma que a la fin comprende
e busca o infinito

dexa que contemple a bondá tuya

si m'espiguardé como un nino
e me tresbatié entre mundos
de feredá e malinconía
dexa que agora dentre
en a escuela de l'amor
dexa que aprenda as cosas nezesarias
dexa que beiga o tuyo rostro
dexa que aguaite
a tuya rosa eterna

que os perfumos e luminarias
d'o tuyo zielo
me despierten ta siempre
de tantos malos suenios

no bi ha distanzia
que en o fundo desepare a os amans
e son aire os muros que se debantan
entre una luz sin tiempo

empezipié en a escuela d'a dolor
e bibié totas as tristezas

te beyé dimpués
e te die o corazón

agora te güello
e ye ixa a mía escuela

leigo agora en a cara de l'amor
e tot aprendo

ye o mío libro a tuya mirada

a tuya presenzia ye a mía casa
e astí yo crexco

ya sólo bi ha en yo
parolas que te cantan

me besas con os güellos
e amanexco

Chuan Chusé Bielsa Alquézar