28 de octubre de 2020

PITAÑAR ENTA A O ZIELO

PITAÑAR ENTA A O ZIELO

dende aquí
marcho enta tu

dende iste
melico d'o zielo

aquí bi ha
albandonatas almendreras
flors de silenzio

voladetas
d'aires calmos e fundos

ubro un libro aimato
e i te contemplo

en iste sagrato pitañar
d'un atro mundo

maitino tardada e lusco
i remano enamorato

aguaitando
lo capezo de Piagordo

insula de luz

en ista faxa puedo
reposar amorosiato

por a güellada suya
e as rayadas

d'un corazón
a o que ir orando

ta creyar altos espazios
do solo abite a vida

radiz esprito árbol
recullindo lo miraglo

d'ixa estrela
que adentro va brilando

diziremos as más altas parolas
e creyaremos paradisos

perén en compasiva tierra
perén plenos de goyo

ista casetica
feita por l'airera

ta l'alma
ye patria verdadera

en rechión divina

pasaré días aimando
nueis volando

arriba
o empezipio d'os tiempos

e cal ya marchar enta la casa
de l'aimada

será ista
la mía nau d'os altos yermos

entalto
puyará la tuca

de Piagordo
enta las más sacras altarias

luminarias d'altas alas
e paxaros vagabundos

nos n'iremos por galacsias
de lo eterno

ai amor
ta veyer-te e contemplar

o tuyo zielo
ya ta cutio

a bondá en a tuya cara

ixa bondá
que fa volar
en danze puro

© Chuan Chusé Bielsa