15 de febrero de 2023

No bi ha reloche... (short poem)

no bi ha reloche
cuan me'n voi a dormir
entre as estrelas

Chuan Chusé Bielsa


    Spanish version:

no hay reloj
cuando me voy a dormir
entre las estrellas

Chuan Chusé Bielsa