26 de junio de 2013

Plachas interiors

Os zielos interiors

¡Qué tristura en os mundos esteriors! Tot ofrexen e dimpués nos quedamos sin cosa, con as flamas laminando a pelleta d'o corazón.

Amiga, güe tremolan tristas en a nuei as tuyas luminarias d'amor, as tuyas estrelas berdaderas, e ploras en silenzio. Tot lo que ayer yera goyo en o mundo ye güe mentira e soledá. Agora buscarás por os camins, plena d'a más chelata angunia, toz os regalos falsos d'ista tierra.

Si ofrexen estrelas esteriors, si ofrexen millons de planetas, si ofrexen galacsias, si ofrexen unibersos feitos de fuego u chelo u rabia, si ofrexen tot lo que espurnea u chila u calla en toz os zielos en monstrosa luita, sisquiera tienga las fuerzas ta dizir que no, que no quiero ixo, que no quiero más mentiras. Sisquiera poder dizir, a la fin, que tot ixo no bale ni una güellada en un país d'amor.

Güe plora un alma buscando en a nuei tot lo que teneba baxo lo sol e que perdió en un inte. ¡Ó mundo d'o diaple que solamén dolors yes a la fin! Os míos güellos te beyen, pero ya no i bi ha bellezas si o corazón no i reza e t'adentro no güella. Os más guallardos árbols, os suenios esternos más bonicos, están cremando en a tizonera d'un ibierno ultimo.

Ó corazón, ubre a tuya arca interna, tota arredolata por as flamas de lo falso, marchemos enta o tuyo uniberso, luen de toz os mundos que prometeban tot e no yeran finalmén que zenisas e tierras plenizas de fosals. Dexemos que os foratos negros suquen totas as galacsias d'a desasperanza, dexemos que luite materia cuentra materia dica la fin d'os tiempos, dexemos que a luz que ye morindo a la fin muera, que s'amorte ta cutio en o fogaril más tristo, dexemos que esclaten e inutilmén cremen e s'apaguen as estrelas furas que no pesan ni un gramo d'amor, que cosa no balen, que cosa no son.

Güe un alma busca por camins foscos a os fillos perditos d'os suenios, baxo una luna plena feita de roca e polbo sin esprito, sin compasión. Güe un alma se tresbate por os yermos de l'angunia buscando tot lo que aimó ayer. Güe un cuerpo ye cremando embolicato por o fuego, güe l'alma ye arredolata por furtaires, ye buscando trozez u recuerdos d'aimatos fillos en a más fosquiza escureldá.

Qué solenca a nuei e cómo chela güe; buscar entre desolazions rayadas d'o gran sol d'o corazón. Porque ya en l'alma bi ha cansera: allá entre estrelas de materia ye o reino d'o prinzipe d'as mentiras, allá en alto no bi ha cosa que buscar; feita una taca de muerte s'amuestra la mortalla d'as constelazions, o mirallo buedo d'os espazios, tot feito de sangre negra, de brilos que tallan e engañan e matan. En o reino muerto no bi ha abrá respuestas ni asperanzas. Os mundos esteriors nos dexarán con a nuestra soledá.

Entre desolazions, buscaremos en o corazón. Un alma busca en os disiertos bel amor. ¡Ó amiga, cuánto, cuánto emos sofierto petenando sobre ixos lexanos decoratos buscando tot lo bien que ya somos! Adiós, adiós, estrelas e galacsias bofas, adiós planetas de dolor, adiós colors que s'amortan tot cremando en infernals fogueras, adiós días e albas que en naxer ya sangran e ploran, adiós nueis d'a tierra en guambra eterna, eternos recuerdos de chilos e tristezas.

Bi ha un alma que busca en a nuei tot lo que teneba, lo que quereba más que a la bida mesma. Amiga, busca e troba en os tuyos campos, en as auguas d'o tuyo corazón, busca e troba en l'alba d'o tuyo amor, busca en os mundos en os que un ser bueno reina. Amiga, busca en os tuyos bieros perfumatos por a más alta bondá, en os tuyos zielos más libres, en as más salbaches plachas d'o tuyo infinito, en os más bonicos paisaches debantatos por a luz. Astí trobaremos os más politos suenios que bibimos e dexemos, no t'angunies más, no busques más entre unibersos feitos de mentiras, que anque parexcan grans cosa no son, no son ni una chisleta de zenisa que s'abienta enta l'olbido. Tu abita sólo en un dios bueno, amiga, en o tuyo interno reino d'a berdá, trobando uno a uno a toz os fillos que perdiés. Tu sólo con l'amor, perén, as tuyas estrelas brilando en o zielo d'o paradiso, aimata mía.

Chuan Chusé Bielsa