14 de marzo de 2021

ESPRITO

Esprito
Foto: Chuan Chusé Bielsa

ESPRITO

brolla la poesía
dende a suya fuen

e aparexe como as boiras
que plegan e de vez desaparexen

como bisa que en os trigos
enchugardita dondea

sin deseyos

le cuaca solo a la poesía
fer musica cara o zielo

qué poeta gran ixe
que escribise en os disiertos
os millors poemas nunca escritos
e dimpués a la fin
cuan ya plegase o tiempo
de marchar
los cremase en un ortal
chunto a fuellas e ramizos de l'agüerro

o poeta escribe ta l'amor
de toz os universos
e no quiere tacar os suyos versos
con deseyos en un mundo
de soledá e d'egoísmos

o mío esprito devanto
enta la unica esistenzia

si aquí viene o poeta
no ye que ta cantar-te
          amor
e achuntar aquí tres vidas

tota atra cosa
          zenisas
amortatas en un suenio

tiempo fuyindo en o zierzo,
¿dó te'n levés os engaños?

o poeta verdadero
no corre engalzando a fama
en o teyatro d'o mundo

ye lusco e nino chugando
coloriando poesías

yo t'aimo
e soi tu e ixe paxaro
que allá entalto viacha e nanta
ta trobar as fuens d'a vida

en o país d'a nuei e de l'alba
ta tu son ixos poemas
que con amor escribiba
e que cremaba en a tierra

© Chuan Chusé Bielsa