13 de febrero de 2014

A poesía s'amaga

Flors de zerezera
Sakura

TOZ OS AMORS

A poesía fuye
de pretenziosos libros de bersos,
fuye d'as salas do se fabla
de poesía, se torna airera e marcha
como un biello paxaro azulenco
enta mons fredos.

A poesía ye un paradiso
inespresable, os deseyos
han muerto cuan ya somos tot,
cuan umildemén creyemos
que tot lo podemos en Dios.
Tot lo podemos... e no somos cosa
cuan perén nabegamos en a mar
chiqueta d'a nuestra soledá,
en a barca d'o nuestro chiquet
amor troziato, asclato, dibidito.

Dimpués d'o lusco, a nuei
ya ye nuestra.
Yo tot lo he perdito...
e tiengo lo corazón pleno
de zenisa, como fogaril griso.
Ayer tot yeran risos, flamas,
e güe tot ye calibo.
Olbido...
Cosa, cosa no remane
d'a bida gastata,
tot ya ye chelato,
a cullita asperata ya ye un tristo
campo minchato por a piedra
e tot ye un camín entre as guambras,
e nos n'imos como palpiando en foscas cambras,
recosirando con tristura tot ixo
que bien poderba
aber esistito.

Güe t'he bista, aimata mía,
lebando en o rostro a belleza soniata.
Tu yeras chardín e un patio
besato por un alba encantata,
yo yera una casa espaldata,
tristura abitata
por pantasmas,
tu yeras en alto
e yo yera fruita bandiata
por un furo zierzo,
cayendo de l'árbol,
golpiando lo suelo, macata,
tu yeras chobentú e yo
feba tiempo que cuasi yera muerto,
tu yeras zielo e yo estrela
tristacha, xucata por un forato negro.
Tu yeras labios que besaban,
yo una crepaza en o disierto,
tu yeras alegre canta
en casa iluminata,
yo un poeta bagabundo
bibindo encara en os camins
(e nunca no aprendié a bibir),
tu yeras corona que regnos
enguera, yo no yera
que punchas, yo yera la fin.
Aimata, qué bonico
lo tuyo sonriso, feliz...
Yo yera dondiando,
replegando as rayadas
d'un sol que se'n ba a dormir,
como un nino que se fazió biello
e ya ba a morir.

A poesía s'amaga
e no quiere cosa d'o mundo
si o mundo ya no tien en os güellos
a suya luminaria, a totalidá
d'o suyo amor. L'amor no puede
deseparar-se, qui lo desepara
fa esclatar a bida, a poesía,
e sólo creya más mundos rebutitos
de tristuras e mentiras.
Rosa desfeita.

Yo, que tot lo he perdito
aquí, ya sólo busco
l'alto biero que mena
enta os altos praus de silenzio
en o paradiso.
Aimata, güe t'he bista
con a tuya belleza fresquisma
(una fuen con rosas-labios
besando los caxos de l'augua),
si ese puesto encara agafar
a mía chobentú, tot lo ese dato
por besar a tuya alma-fontaneta,
dexar tanta mentira bofa e marchar
con tu, sin malfurriar de raso
los míos días, o tiempo, a mía bida.
Pero ya he gastato tot lo que teneba,
toz os chiquez granez d'oras
ya s'han escolato
en o reloch d'arena,
semanas, meses, añadas,
tot lo he abentato sin sentito.
Por ixo
me'n boi enta ixo que me queda,
do tu e yo sigamos Tot aunitos,
tu como una nobia, plena
d'as blancors de l'alba,
inozenzia de paz perfumata,
o maitín que alienta,
yo como un mendigo
bestito de bardo e d'olbido,
plenizo de lusco que marcha.

A poesía s'amaga
e fuye d'os libros de bersos,
perén ba buscando e li cuacan
os puestos umildes do bibe
o silenzio, do tot ye perdito,
tot, mesmo los deseyos,
menos o deseyo que aguaita
perén una eterniza chobentú.
Ban replegando los agüerros
en brazaus as nuestras fuellas-suenios
e las creman dimpués en o fogaril
d'o tiempo. Os ibiernos espullarán
os nuestros cuerpos. Tornaremos
a ser de nuebo espritos
amorosiando trigos e bolando
enta o zielo más altizo. A poesía
reclama finalmén toz os amors.

A poesía s'amaga,
a poesía no ye cosa en iste mundo
si no alienta dende un altro Mundo.
Nobia amorosiata por frescors, santalba.
Poesía, agora que no tiengo
cosa aquí, tuyo soi, zanzero
prau que crex en a tuya montaña,
luminaria en a tuya luminaria.
Aimata mía, tot perdito e tot ganato,
a la fin, casatos con tot en l'Uniberso.

Chuan Chusé Bielsa