3 de enero de 2016

A mar e l'amor

O tiempo amariello
Foto: Chuan Ch. Bielsa

A mar e l'amor

Sisquiera
te tenese a tu

e cosa más.

Sisquiera la mar
m'acullise en a man
como a un ánchel
sin alas,
como plebida ya cansa.

Sisquiera podese biachar
enta tu
ya sin más distanzias.

Aquí tot me fa mal,
tot ye luz cremata
e fumo d'a mía alma;
glarimas que te buscan.

Sisquiera fuese blanca
luz en luna tuya,
amor que te contempla, aquí
tot biene e tot marcha
e ye un planeta de tristura.

Aquí oblidata l'alma
s'amorta, tota enrunata
de zenisa, aquí s'aduermen
sin calibo grisas purnas
sin o fogaril d'a tuya casa.

Sisquiera en un inte
fuese o más pobre
d'os pobres, aimata,
asinas me'n irba
con as tuyas alas
dica o tuyo país,
sisquiera l'arca
d'a mía alma la dexase
astí en a tuya placha,
asinas a mía bida
despertarba con as olas
en a mar d'a tuya alba.

Sisquiera cosa
asperase aquí, serba feliz
dexando tanta guambra.

Allora m'abrazarbas,
aimata, como una nobia santa,
m'albandornarba
en o tuyo peito, naxerba en o leito
d'o tuyo zielo
contemplando a tuya mirada,
yo ya no bolarba,
bolárbanos,
a musica más alta
saludarba o retorno
d'o paxaro emigrato,
l'amor cantarba por nusatros.

Chuan Chusé Bielsa Alquézar