1 de abril de 2013

Tot

Tot yera mentira

Tot en ista Tierra
no ye cosa.

Bibir en meyo d'a mentira
no ye cosa.

Beigo as estrelas:
son mentiras.

Materials multibersos
absurdos: mentiras.

Ye buedo l'amplo eszenario
que o diaple debanta.

A belleza aquí abaxo,
si no aguaita allá entalto, ye mentira.

Ta qué creyer en cosas
que dimpués son mentiras.

Mentiras son chardins si no oran
e, si no oran, son mentiras as rosas.

Mentiras son os luscos
si enta un altro mundo no menan.

Mentira ye o día que, muertas as oras, s'apaga
e ye mentira cada alba no eterna.

Mentira ye tot lo que dentra
por istos güellos que ploran e sangran.

Mentira ye tot lo que l'airera traye e se'n leba
si no amorosea l'alma.

Mentira son aquí as luminarias
e mentiras as ilusions royas.

Mentiras son labios e bocas
si cuan fablan no callan.

Mentiras son parolas
si callando no aiman.

Mentiras os ríos e mentiras as plebias
que en o zielo no cantan.

Mentiras as cullitas e mentiras as siembras
que allá en alto no se faigan.

Goyos e amors son mentiras
si allá entalto no marchan.

Mentiras son as patrias
que satán alienta.

Tot lo que naxeba aquí
parexeba cualque cosa: cosa no yera.

Beyer tot como mentira
si enta la paz no reza.

Sólo ye tot
identificar-se con o berdadero amor.

Tota altra cosa
mentira, mentira, mentira, dolor.

Yo no escribo ta dengún,
sólo esborro mentiras.

Continaz busaltros, si querez,
bibindo en o mirallo.

Yo me'n boi sin cosa,
sin amors e ziego aquí abaxo.

Sólo busco una boz
pronunziata en o silenzio.

Chuan Chusé Bielsa